Ел Джи Електроникс публикува годишния си финансов отчет за 2007 г.

  • Актуализиран
  • 2008 06. 30

Търговско Представителство „Ел Джи Елелктроникс” публикува годишния си финансов отчет за 2007 г.

Може да изтеглите Счетоводния баланс, Отчета за приходите и разходите, Отчета за паричните потоци, Справка за дълготрайните активи и Пояснителни сведения за представителството за изминалата година тук, по-долу.