Skip to Contents
Zavřít

Záruky a důležité informace

Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics

   

PODMÍNKY SERVISNÍ SLUŽBY „SERVIS U VÁS DOMA“

 • Naposledy aktualizováno 31/10/2012

PODMÍNKY SERVISNÍ SLUŽBY „SERVIS U VÁS DOMA“

 

1. Základní podmínky:

 1. Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. („LG Electronics“) poskytne podle těchto Podmínek servisní služby Servis u vás doma („Podmínky“) svým zákazníkům servisní služby popsané v čl. 2 Popis Služby a objednávka servisního zásahu („Služby“) pro vybrané produkty, devezené do České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím společnosti LG Electronics  a na které se vztahuje zákonná záruka podle § 620 z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku („Produkt“).  Služba bude poskytnuta společností LG Electronics nebo jejím jménem prostřednictvím autorizovaného servisu společnosti LG Electronics („Servis“).
 2. Služba je poskytnuta na Produkty, které jsou v zákonné záruce a na kterých se v průběhu záruční doby vyskytne vada. Služba není poskytována po uplynutí záruční doby.
 3. Služba je nabízena pro PLAZMA TV, LED TV a LCD TV úhlopříčky 37" a více, pračky, myčky, sušičky a lednice.
 4. Služba je určena výlučně pro koncové zákazníky (spotřebiteli ve smyslu § 52 odst. 3 z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku platného v ČR anebo § 52 odst. 4 z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku platného v SR).
 5. Služba je poskytována na území České republiky a Slovenské republiky.
 6. Objednání Služby prostřednictvím infolinky není považován za uplatnění reklamace ve smyslu § 19 zákona o ochraně spotřebitele, neboť k rozhodnutí o reklamaci je nezbytné posouzení reklamované vady Produktu.  Zákonná 30 denní doba k vyřízení reklamace tak začíná běžet dnem, kdy zákazník (po nahlášení požadavku na infolince LG Electronics) umožní Servisu provést posouzení reklamovaného Produktu, nezbytné k vyřízení reklamace.

2. Popis služby a objednávka servisního zásahu:

 1. Služba spočívá v provedení reklamačního řízení u zákazníka doma a následném vyřízení záruční reklamace formou záruční opravy Produktu u zákazníka doma, případně, ve složitějších případech, v Servisu. O způsobu záruční opravy rozhodne po posouzení reklamované vady Servis, s tím, že ihned určí, zda je možné a účelné udělat opravu na místě či zda je nutná dílenská oprava. V případě dílenské opravy Servis zdarma Produkt odveze a po opravě přiveze zpět k zákazníkovi.
 2. Požadavek na poskytnutí Služby lze uplatnit na Infolince LG Electronics:
  Česká Republika           810 555 810
  Slovenská Republika     0850 111 154
 3. Zákazník musí v nahlášení vady podle možností popsat povahu vady a musí oznámit přesnou adresu, na které se vadný Produkt bude nacházet pro účely opravy. Zároveň s nahlášením vady zákazník obvykle dohodne dobu návštěvy Servisu.
 4. LG Electronics není povinna Službu poskytnout, pokud (i) zákazníka nelze kontaktovat do 2 dnů od nahlášení požadavku na poskytnutí Služby; (ii) zákazník při nahlášení požadavku na poskytnutí Služby uvede chybné kontaktní údaje; (iii) zákazník není schopen dohodnout termín opravy nejpozději do 5 dnů od nahlášení požadavku na poskytnutí Služby; (iv) zákazník předložíí doklady uvedené v čl. 3.2.

 

3. Povinnosti zákazníka:

 1. Zákazník vyvine ve spolupráci se společností LG Electronics anebo Servisem přiměřené úsilí při řešení problému na dálku a poskytování potřebných informací Servisu, bude-li o to požádán.
 2. Zákazník je povinen při první návštěvě Servisu u zákazníka doma (uplatnění reklamace) předložit (i) originální a řádně vyplněný záruční list Produktu a (ii) originál dokladu o zakoupení Produktu (faktura nebo účtenka) s typovým označením Produktu a uvedením data prodeje.   Dodatečně vystavené doklady o zakoupení a záruční listy, fotokopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení Produktu, doklady změněné, nevyplněné, dodatečně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za doklady prokazující oprávněnost nároku na poskytnutí Služby.
 3. Zákazník je povinen poskytnout součinnost nezbytnou k poskytnutí Služby. Není-li zákazník anebo jím pověřený zmocněnec přítomen na místě v čase smluveném při nahlášení závady, servisní technik se pokusí zákazníka kontaktovat telefonicky a případně zanechá podle možností na místě vzkaz, že se ve smluveném čase dostavil.
 4. Nedostaví-li se Servis ve sjednané době, je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost na Infolinku LG Electronics.
 5. Zákazník je při servisním zásahu povinen vadu předvést.
 6. Zákazník je povinen zajistit úplný, bezpečný a rychlý přístup k Produktu. Je-li Produkt připevněn na stěně, je zákazník povinen jej před zahájením servisního zásahu odmontovat.
 7. Je-li Produkt opravován dílensky, je zákazník povinen jej od Servisu po skončení opravy v dohodnutém místě a čase opět převzít. Nepřevezme-li zákazník opravený Produkt, bude na jeho náklady a riziko uložen u Servisu; o místě uložení a možnostech vyzvednutí bude zákazník vhodným způsobem informován.

 

4. Omezení Služby:

 1. Služba se vztahuje pouze na Produkty dovezené do České republiky anebo Slovenské republiky prostřednictvím LG Electronics.  Dokladem o dovozu Produktu společností LG Electronics je řádně vyplněný a potvrzený záruční list Produktu.
 2. Služba se nevztahuje na vady nekryté zárukou, tj. zejména na škody vyplývající z nedodržení návodu k použití, nehody, úmyslného poškození anebo zanedbání předepsané údržby.
 3. Služba nebude poskytnuta u Produktu, na kterém byly provedeny neoprávněné úpravy. Pokud servisní technik zjistí, že je poskytnutí Služby ztíženo připojením nebo instalací externího zařízení k produktu, musí zákazník dočasně odstranit takové zařízení na vlastní riziko a na vlastní náklady, a tím umožnit poskytnutí Služby.
 4. Služba nezahrnuje poskytnutí, vrácení, výměnu, ani instalaci spotřebního materiálu.
 5. Služba se nevztahuje na problémy nemající povahu vady, tedy zejména na otázky týkající se obecného užití a obsluhy Produktu dle návodu, otázky týkající se nastavení a připojení externích zařízení, konfigurace Produktu, instalace ovladačů, komerční úpravy software, poruchy hardware a jiných zařízení, která jsou připojena k Produktu, nesprávného nastavení uživatelského menu pro danou zemi, upgradu firmware, neplatné konfigurace software, nekritické závady vyžadující odborná měření, jako je např. hluk, spotřeba energie atd., nefunkční pixely LCD, preventivní údržba, zapojení, naladění a vysvětlení funkcí Produktu, nefunkční obraz či zvuk z externích zdrojů, poradenství, demontáž a montáž Produktu ze zdi a na zeď či výpadky či poruchy příjmu či anténního signálu.
 6. Společnost LG Electronics není povinna poskytnout Službu, pokud závada nemá povahu záruční vady ve smyslu § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tedy zejména v případě (i) výskytu vady v důsledku použití médií, materiálů a ostatních produktů neschválených výrobcem; (ii) provozování Produktu v nevhodných podmínkách nebo nevhodná či nedostatečná údržba Produktu; (iii) nedbalosti, nesprávného použití, poškození vodou nebo ohněm, poškození elektrickým proudem, nevhodnou přepravou Zákazníkem; (iv) vady vzniklé v důsledku zásahu nebo úpravy provedené osobami, které nejsou zaměstnanci společnosti LG Electronics či oprávněnými zástupci; (v) vady vzniklé v důsledku přírodní pohromy nebo jiné příčiny neovlivnitelné společností LG Electronics.
 7. Objednání Služby prostřednictvím telefonu anebo internetu není považováno za uplatnění reklamace ve smyslu § 19 zákona o ochraně spotřebitele, neboť LG Electronics nemá možnost vadu posoudit a rozhodnout o reklamaci.  Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy zákazník umožní přístup k Produktu a posouzení jeho vady.
 8. Služba není posdkytována na výrobky zakoupené v rámci podnikatelské činnosti kupujícího (tzv. na IČO/DIČ

 

5. Omezení odpovědnosti

Společnost LG Electronics nenese žádnou zodpovědnost za škodu v případech, kdy nelze splnit povinnosti nebo je jejich splnění zpožděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

 

6. Platnost

Tyto Podmínky platí od   01.ledna.2011