Přejít na obsah

Právní výhrada

Děkujeme za Váš zájem o stránky LGE, prosím seznamte se s podmínkami pro užití stránek. Tyto www stránky jsou určeny ke čtení a prohlížení. Pořizovatelem těchto www stránek je společnost LG Electronics Inc., která vykonává veškerá práva související s těmito www stránkami a jejich obsahem. Jakékoliv užití těchto www stránek nad rámec stanovený v těchto podmínkách je možné pouze s výslovným souhlasem LG Electronics Inc. Na této stránce mohou být další upozornění o majetkových poměrech nebo informace o autorských právech, které se musí dodržovat.

Copyright

Uživatelé těchto stránek si mohou stáhnout nebo vytisknout jednu kopii všech materiálů na těchto stránkách pro osobní nekomerční použití za předpokladu, že tyto materiály nebudou žádným způsobem upravovat jakýmkoliv způsobem, mazat či měnit jakákoliv autorská práva a obchodní známky. Veškerý materiál na těchto stránkách je určen pouze pro legální použití v souladu s platnými právními předpisy. Žádné informace uvedené na těchto stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo nějak předávat firmám a třetím osobám pro komerční využití bez výslovného písemného souhlasu společnosti LG Electronics Inc. (nebo jejího zástupce LG Electronics CZ, s. r. o.). Společnost LG Electronics Inc. si vyhrazuje veškerá autorská práva (včetně vlastnických a intelektuálních práv).

INFORMACE ZASÍLANÉ NA WEBOVÉ STRÁNKY LG ELECTRONICS

Společnost LG Electronics od vás nechce prostřednictvím svých webových stránek dostávat žádné informace o vašich osobních údajích či majetkových poměrech. Uvědomte si prosím, že za důvěrné nebudou považovány ŽÁDNÉ informace nebo materiály, které společnosti LG Electronics pošlete. Tím, že společnosti LG Electronics pošlete nějaké informace nebo materiály, udělujete společnosti LG Electronics neomezené a neodvolatelné právo k použití, reprodukování, zobrazování provádění, modifikování, přenášení a distribuování těchto materiálů nebo informací, a rovněž souhlasíte s tím, že společnost LG Electronics může libovolně zacházet se všemi myšlenkami, koncepcemi, know-how nebo technikami, které nám za jakýmkoli účelem pošlete.

RUČENÍ

INFORMACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE POSKYTUJÍ "TAK, JAK JSOU" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU A NA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ .

Informace na těchto stránkách je možné bez předchozího upozornění měnit nebo aktualizovat. Společnost LG Electronics také může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět inovace a/nebo změny v produktech a/nebo programech, které jsou v těchto informačních materiálech popsány.
Odkazy v této části stránky vám umožňují opustit webovou stránku společnosti LG Electronics.Odkazované stránky nejsou pod kontrolou společnosti LG Electronics a společnost LG Electronics není odpovědná za obsah žádné odkazované stránky nebo za žádný odkaz obsažený na odkazované stránce, nebo za žádné změny nebo aktualizace těchto stránek. To, že společnost LG Electronics má na své stránce odkaz na cizí stránku, neznamená, že s obsahem této stránky souhlasí.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH MATERIÁLŮ

Materiály na domovské stránce společnosti LG mohou obsahovat nepřesnosti a typografické chyby. LG nezaručuje přesnost ani úplnost materiálů ani spolehlivost jakékoli rady, názoru, tvrzení nebo jiné informace, které jsou prostřednictvím domovské stránky LG zobrazeny nebo distribuovány. Berete na vědomí, že každé spolehnutí na takový názor, radu, tvrzení, memorandum či informaci bude výhradně na vaše vlastní nebezpečí. LG si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí opravit jakékoli chyby nebo opomenutí, které se vyskytnou v jakékoli části těchto stránek. LG může kdykoli a bez předchozího upozornění provést jakékoli další změny na těchto stránkách, materiálech a produktech, programech, službách nebo (případně) cenách popsaných na domovské stránce LG.

Informace, materiály a software zpřístupněný na domovské stránce LG se poskytuje "tak jak je" bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky, výslovné či implikované, včetně - mimo jiné - záruky na obchodovatelnost, dodržování pravidel nebo vhodnost k určitému účelu. Pokud právní řád platný ve vaší zemi vyjmutí implikovaných záruk nepřipouští, je možné, že se vás výjimky uvedené výše netýkají.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Tyto stránky jsou pouze informativního a nezávazného charakteru. Jejich obsah nemůže být považován za návrh společnosti LG Electronics CZ, s.r.o. na uzavření jakékoli smlouvy, ani za akceptaci jakékoli nabídky či za jakékoli jiné právní jednání, ze kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavření jakékoliv smlouvy společností LG Electronics CZ, s.r.o. jeví jako vysoce pravděpodobné. K právnímu jednáním za společnost LG Electronics CZ, s.r.o. je oprávněn pouze jednatel společnosti či osoba jím výslovně písemně zmocněná. Právní jednání za společnost LG Electronics CZ, s.r.o. musí být učiněno vždy v písemné formě, jinak není pro společnost závazné a nezakládá jakékoliv povinnosti společnosti.

zavřít