پروفایل شرکت

پروفایل شرکت

اتوبوس هایی که برای انتقال کارکنان به محیط کار استفاده می شوند نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل غیرمستقیم انتشار گازهای گلخانه ای طبقه بندی می شوند.

LG در یک نگاه

LG در یک نگاه

در همه محصولات LG ارزش، انتظارات، سود و شخصیت مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است

فعالیت های جهانی

فعالیت های جهانی

LG Electronics همیشه نزدیک و کنار دست شماست.

بستن