Sla over

Legal

Op deze pagina kunnen andere eigendomsvermeldingen en copyrightgegevens staan, waarvan de voorwaarden in acht moeten worden gehouden.

Copyright

Gebruikers van de website mogen één exemplaar van het materiaal op de website downloaden of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits zij het materiaal niet op enigerlei wijze aanpassen of wijzigen en eventuele vermeldingen ten aanzien van copyright of handelsmerken niet verwijderen of wijzigen. Al het materiaal op deze website wordt uitsluitend voor rechtmatige doeleinden verstrekt. De informatie op deze website mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LG Electronics op enigerlei wijze voor commercieel gebruik worden gekopieerd, verspreid of verzonden. LG Electronics behoudt de volle eigendom en rechten van intellectueel eigendom op het materiaal dat van deze website wordt gedownload.

Informatieverstrekking aan LG Electronics

LG Electronics wenst via haar website geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie van u te ontvangen. Al het (informatie)materiaal dat naar LG Electronics wordt verzonden, wordt NIET vertrouwelijk geacht. Wanneer u LG Electronics (informatie)materiaal toestuurt, verleent u LG Electronics, haar moedermaatschappij, haar dochtermaatschappijen en aan haar gelieerde ondernemingen een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dat (informatie)materiaal te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te verzenden en te verspreiden; tevens stemt u ermee in dat het LG Electronics vrijstaat om eventuele aan ons toegestuurde ideeën, concepten, knowhow en technieken voor enig doel te gebruiken.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt verstrekt zonder impliciete dan wel expliciete garantie van welke aard dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd. LG Electronics kan ook te allen tijde zonder bericht verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of programma's die hierin worden beschreven.

De koppelingen in dit gedeelte leiden naar websites buiten de website van LG Electronics (www.lge.nl of www.lge.be). LG Electronics heeft geen controle over die websites. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites, koppelingen op gekoppelde websites en wijzigingen in of updates op die websites. Opname van een koppeling naar een website houdt niet in dat LG Electronics de inhoud op die website onderschrijft.

Aansprakelijkheidsafwijzing

Het materiaal op de website van LG Electronics kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. LG Electronics staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van het materiaal of de betrouwbaarheid van adviezen, meningen, uitspraken of andere gegevens die worden weergegeven of verspreid via de website van LG Electronics. U erkent dat u geheel voor eigen risico vertrouwt op dergelijke meningen, adviezen, uitspraken, aantekeningen of gegevens. LG Electronics behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht zonder bericht fouten of omissies op de website te corrigeren of te herstellen. LG Electronics kan te allen tijde zonder bericht andere wijzigingen aanbrengen in de website, het materiaal en de producten, programma's en diensten die op de website van LG Electronics worden beschreven.

Het materiaal op de website van LG Electronics, alsook de software die op de website van LG Electronics ter beschikking wordt gesteld, wordt verstrekt zonder expliciete dan wel impliciete garanties van welke aard dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, niet-inbreukmakendheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Waarschuwing voor klanten

LG Electronics is zich bewust geworden van een aantal nep-e-mails die onder het mom van promoties naar consumenten worden verstuurd. In deze ongevraagde e-mailberichten wordt bijvoorbeeld beweerd dat de ontvanger recht heeft op een schenking, hij/zij een prijs in de loterij heeft gewonnen of dat hem of haar een baan wordt aangeboden. Wij benadrukken hierbij dat geen van deze e-mailberichten officiële promoties of aanbiedingen van LG Electronics zijn; wij distantiëren ons hierbij volledig van deze e-mailberichten en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze e-mailberichten. We adviseren de ontvangers van deze e-mailberichten dan ook om niet op dergelijke e-mailberichten te reageren en/of om geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Sluit