Prejsť na obsah

Právna výhrada

Ďakujeme za váš záujem o stránky LGE, prosím, oboznámte sa s podmienkami pre použitie stránok. Tieto www stránky sú určené na čítanie a prezeranie. Zriaďovateľom týchto www stránok je spoločnosť LG Electronics Inc., ktorá vykonáva všetky práva súvisiace s týmito www stránkami a ich obsahom. Akékoľvek použitie týchto www stránok nad rámec stanovený v týchto podmienkach je možné iba s výslovným súhlasom LG Electronics Inc. Na tejto stránke môžu byť ďalšie upozornenia o majetkových pomeroch alebo informácie o autorských právach, ktoré sa musia dodržiavať.

COPYRIGHT

Používatelia týchto stránok si môžu prevziať alebo vytlačiť jednu kópiu všetkých materiálov na týchto stránkach na osobné nekomerčné použitie za predpokladu, že tieto materiály nebudú v žiadnom prípade upravovať akýmkoľvek spôsobom, mazať či meniť akékoľvek autorské práva a obchodné známky. Všetok materiál na týchto stránkach je určený iba na legálne použitie v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiadne informácie uvedené na týchto stránkach nie je dovolené kopírovať, distribuovať alebo nejako odovzdávať firmám a tretím osobám na komerčné využitie bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti LG Electronics Inc. (alebo jej zástupcu LG Electronics CZ, s. r. o.). Spoločnosť LG Electronics Inc. si vyhradzuje všetky autorské práva (vrátane vlastníckych a intelektuálnych práv).

INFORMÁCIE ZASIELANÉ NA WEBOVÉ STRÁNKY LG ELECTRONICS

Spoločnosť LG Electronics od vás nechce prostredníctvom svojich webových stránok dostávať žiadne informácie o vašich osobných údajoch či majetkových pomeroch. Uvedomte si, prosím, že za dôverné nebudú považované ŽIADNE informácie alebo materiály, ktoré spoločnosti LG Electronics pošlete. Tým, že spoločnosti LG Electronics pošlete nejaké informácie alebo materiály, udeľujete spoločnosti LG Electronics neobmedzené a neodvolateľné právo na použitie, reprodukovanie, zobrazovanie vykonávanie, modifikovanie, prenášanie a distribuovanie týchto materiálov alebo informácií, a tiež súhlasíte s tým, že spoločnosť LG Electronics môže ľubovoľne zaobchádzať so všetkými myšlienkami, koncepciami, know-how alebo technikami, ktoré nám s akýmkoľvek cieľom pošlete.

RUČENIE

INFORMÁCIE NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI VÝSLOVNEJ, ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÉ ÚČELY A NA DODRŽANIE PREDPISOV .

Informácie na týchto stránkach je možné bez predchádzajúceho upozornenia meniť alebo aktualizovať. Spoločnosť LG Electronics tiež môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať inovácie a/alebo zmeny v produktoch a/alebo programoch, ktoré sú v týchto informačných materiáloch opísané. Odkazy v tejto časti stránky vám umožňujú opustiť webovú stránku spoločnosti LG Electronics. Odkazované stránky nie sú pod kontrolou spoločnosti LG Electronics a spoločnosť LG Electronics nie je zodpovedná za obsah žiadnej odkazovanej stránky alebo za žiadny odkaz obsiahnutý na odkazovanej stránke, alebo za žiadne zmeny alebo aktualizácie týchto stránok. To, že spoločnosť LG Electronics má na svojej stránke odkaz na cudziu stránku, neznamená, že s obsahom tejto stránky súhlasí.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH MATERIÁLOV

Materiály na domovskej stránke spoločnosti LG môžu obsahovať nepresnosti a typografické chyby. LG nezaručuje presnosť ani úplnosť materiálov ani spoľahlivosť akejkoľvek rady, názoru, tvrdenia alebo inej informácie, ktoré sú prostredníctvom domovskej stránky LG zobrazené alebo distribuované. Beriete na vedomie, že každé spoľahnutie na taký názor, radu, tvrdenie, memorandum či informáciu bude výhradne na vaše vlastné nebezpečenstvo. LG si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného rozhodnutia opraviť akékoľvek chyby alebo opomenutia, ktoré sa vyskytnú v akejkoľvek časti týchto stránok. LG môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať akékoľvek ďalšie zmeny na týchto stránkach, materiáloch a produktoch, programoch, službách alebo (prípadne) cenách opísaných na domovskej stránke LG.

Informácie, materiály a softvér sprístupnený na domovskej stránke LG sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo záruky, výslovné či implikované, vrátane – okrem iného – záruky na obchodovateľnosť, dodržiavanie pravidiel alebo vhodnosť na určitý účel. Ak právny poriadok platný vo vašej krajine vyňatie implikovaných záruk nepripúšťa, je možné, že sa vás výnimky uvedené vyššie netýkajú.

zavrieť