ข้ามไปที่เนื้อหา

Our Human Resources

บริษัทแอลจีสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงให้กับลูกค้า พนักงานทุกคนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่เท่าเทียมกัน

Creativity and Autonomy

ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานที่มีค่า เราจีงให้ความเคารพในความหลากหลายทางความคิดและให้อิสระทางความคิดเหล่านี้กับพนักงานของเราอย่างเต็มรูปแบบ

Competence

ความสามารถคือพื้นฐานของผลงานดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นรายบุคคล

Performance-based Rewards

การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม

Equal Opportunities

โอกาสที่เท่าเทียมกันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน บริษัทแอลจีจึงมั่นใจที่จะมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่เกี่ยง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชาติ

Long-term Perspective

การดำรงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเป็นนโยบายบุคคลากรพื้นฐานของบริษัทแอลจี แผนงานด้านบุคคลากรของบริษัทแอลจีจึงถูกออกแบบมาด้วยสิ่งนี้พร้อมทั้งการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและเป็นไปอย่างบูรณาการ

Training

ท่ามกลางการศึกษาทั่วโลก บริษัทแอลจีมีการนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสายอาชีพ เพื่อกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ