ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อความทางกฎหมาย

หน้านี้มีการประกาศสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อื่นๆ ท่านจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ

ผู้ใช้เว็บไซต์จะสามารถดาวน์โหลดหรือพรินท์ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้ 1 ชุดเพื่อนำไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อการใดๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม และจะต้องไม่ลบหรือเปลี่ยนประกาศข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านกฎหมายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คัดลอก เผยแพร่หรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตามในการใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอลจี อีเลคทรอนิคส์ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ขอสงวนกรรมสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบนข้อมูลใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้

การส่งข้อมูล

เว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นเจ้าของจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่ถูกส่งมายังแอลจี อีเลคทรอนิคส์จะไม่ถือว่าเป็นความลับ เมื่อท่านส่งข้อมูลใดๆ มาให้แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เราจะถือว่าท่านให้สิทธิไม่จำกัดและลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้แก่แอลจี อีเลคทรอนิคส์ในการที่จะใช้ จัดทำใหม่ จัดแสดง ดัดแปลง ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และท่านยังได้ยินยอมให้แอลจี อีเลคทรอนิคส์ใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ความชำนาญหรือเทคนิคที่ท่านส่งมาให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้

ความรับผิด

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีไว้ "ดังที่เห็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะแสดงไว้อย่างชัดเจนหรือโดยปริยายทุกชนิด รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดการรับประกันของสินค้า ความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีความไม่ถูกต้องทางด้านเทคนิคหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ผิด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับข้อมูลให้ทันเหตุการณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ยังอาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์และ/หรือรายการที่อธิบายไว้ในข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเชื่อมโยงในบริเวณนี้จะทำให้ท่านออกไปจากเว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (th.lge.com) เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ แอลจี อีเลคทรอนิคส์จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ใดๆ การรวมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ใดๆ ไม่ได้หมายความว่าแอลจี อีเลคทรอนิคส์ให้การสนับสนุนเว็บไซต์นั้น

การไม่ยอมรับสิทธิ

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์อาจจะมีความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อความ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงไว้หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ท่านยอมรับว่าความเชื่อถือใดๆ เกี่ยวกับความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกช่วยจำ หรือข้อมูลจะเป็นความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว แอลจี อีเลคทรอนิคส์ขอสงวนสิทธิ์และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นใดๆ ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ แอลจี อีเลคทรอนิคส์อาจจะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ รายการ บริการ หรือราคาที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ และข้อมูลบนเว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ตลอดจนซอฟท์แวร์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ มีไว้ "ดังที่เห็น" โดยไม่ได้เป็นผู้แทนหรือรับประกัน ทั้งที่แสดงไว้อย่างชัดเจนหรือโดยปริยายไว้ทุกชนิด รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดการรับประกันของสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือการเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้นการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจจะไม่มีผลกับท่าน