ประกาศผลผู้โชคดีจาก LG The Ultimate Speed & Technology

  • อัพเดท
  • 18/09/2009
รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ พร้อมที่พักและบัตรเข้าชม ฟอร์มูล่าวัน  3 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 73,500 บาท)
คุณชัยวัฒน์ กรับนัยรวิวงศ์       นนทบุรี
คุณธงชัย ภิริยะแสง              นครสวรรค์ 
คุณนิพนธ์ สนธิ                   สิงห์บุรี  
     
รางวัลที่ 2   LCD TV 37LH50YR 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 32,990 บาท) 
คุณกัมปนาท                    กรุงเทพฯ
คุณจุไรรัตน์ หนูพรหม           นราธิวาส
คุณชานนท์ เอดเนียม            นครสวรรค์ 
คุณปรีชา วิไลรัตน์               สงขลา
คุณพิเชษฐ์ เขียวทอง           กาญจนบุรี
คุณเพ็ญศรี ปิ่นเทพ              ประจวบคีรีขันธ์
คุณวัลลภ บุญรอด               นครศรีธรรมราช
คุณสมชาติ บุญวิทยา            กรุงเทพฯ
คุณสัมพันธ์ ไชยสง              นครศรีธรรมราช
คุณอารีย์ สังข์กูล                กาญจนบุรี
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ LG  รุ่น KP500  20 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 7,900 บาท)
คุณเกรียงไกร แก้วเกลี้ยง       คุณเกียรติศักดิ์ พลเชียงขวาง       คุณจำเริญ เขาวัง          คุณจีรนันท์ อ่ำทิม                  คุณธารทิพย์ อุปะไชย
คุณนิภาพร ปราสาททอง        คุณบังอร ด่านไธสง                คุณภาวิณี ตั้งตระกูล       คุณเมธานนท์ ประจันบาล            คุณยุทธพงษ์ ขจร
คุณวัชรินทร์ บำรุง               คุณวัลลภ กล่ำสวัสดิ์               คุณวีระ พรมศักดิ์           คุณศักดิ์ศรี หยอกสัมมา            คุณสมใจ ทองใส
คุณสาธิต หลิมศิริวงศ์           คุณสายัณห์ เมธยานันท์            คุณสุธาทิพย์ ด้วงทอง      คุณสุรินทร์ หมอรักษา              จ.ส.อ. ไสว ชวนประเสริฐ
 
เงื่อนไข
-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 นี้เท่านั้น โดยติดต่อกลับมาที่
       02-204-8862 หรือ อีเมล์ที่
kunrudee.ph@lge.com
-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีรางวัล ณ ที่จ่าย 5%
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้