ข้ามไปที่เนื้อหา

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป

 1. บริการซ่อมฟรีตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ LG เมื่อท่านใช้บริการกับศูนย์บริการแอลจี ทุกแห่งทั่วประเทศ โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการแอลจี โทร.(02) 878-5757
 2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จการซื้อหรือบัตรรับประกันที่ใส่ข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานแอลจีทุกครั้ง กรณีบัตรรับประกันหายบริษัทไม่ออกให้ใหม่
 3. ใบเสร็จการซื้อขายและบัตรประกันถือเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันควรเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ
 4. อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 5. รับประกันสินค้าซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นโปรเจคเตอร์ ระยะเวลา 2 ปี และมอนิเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี
 6. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 7. บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับสินค้าทีวีและมอนิเตอร์ตั้งแต่ขนาด 29" ขึ้นไป, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า,เครื่องล้างจานและเครื่องปรับอากาศเท่านั้น (ไม่คิดค่าพาหนะในระยะประกัน)
 8. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น 
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ห้ามเข้าและพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย
 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการรับประกันเฉพาะอะไหล่

 1.  รับประกันเฉพาะอะไหล่หลอดภาพของทีวี 3 ปี,จอภาพพลาสมา 2 ปี,จอภาพLCD,จอภาพLED และจอภาพมอนิเตอร์ทีวี รับประกัน 1 ปี
 2.  รับประกันเฉพาะอะไหล่หลอดฉายภาพของโปรเจคเตอร์ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงก่อน
 3. รับประกันเฉพาะอะไหล่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ 5 ปี ยกเว้น
  • - คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ RAC ชนิด Inverter 7 ปี*
  • - คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ CAC ชนิด Multi 1 ปี
  • - คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 10 ปี**
 4. รับประกันเฉพาะอะไหล่มอเตอร์เครื่องซักผ้า 10 ปี*** ยกเว้นมอเตอร์เครื่องซักผ้ารุ่น WF-T1135TD,WF-T1137TD ,มอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาหน้าชนิดธรรมดา, มอเตอร์เครื่องซักผ้าสองถัง,มอเตอร์เครื่องอบผ้าและมอเตอร์เครื่องล้างจาน 5 ปี
 5. รับประกันเฉพาะอะไหล่แมกนีตรอนของไมโครเวฟ 5 ปี
 6. รับประกันอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือได้แก่ แบตเตอรี่ , ชุดหูฟัง ,อุปกรณ์ชาร์ทไฟ 6 เดือน

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อ
 2. อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 5. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็คโดยพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
 6. อาการเสียหรือผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรมและใช้ผิดคุณสมบัติ
 7.  สินค้าโทรทัศน์ อาการบกพร่องที่เกิดจากติดตั้งหรือการใช้เสาอากาศไม่ถูกประเภทและการเชื่อมต่อสัญญากับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
 8. รีโมทคอนโทรลของสินค้าทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์เสริมต่อพ่วงต่างๆ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน
 9. เครื่องเสียงและชุดโฮมเทียเตอร์ไม่รับประกันลำโพง อุปกรณ์ลำโพง
 10. ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และบัตรรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

 เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 • *    เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันเฉพาะอะไหล่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ RAC ชนิด Inverter เป็น 7 ปี (จากเดิม 5 ปี) นับตั้งแต่ S/N : 401XXXXXXXXXX เป็นต้นไปเท่านั้น
 • **   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันเฉพาะอะไหล่คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเป็น 10 ปีทุกรุ่น (จากเดิม 5 ปี) โดยเริ่มนับตั้งแต่ S/N : 304XXXXXXXXXX เป็นต้นไป หรืออ้างอิงจากใบเสร็จที่ซื้อขายสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2013 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ***  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันเฉพาะอะไหล่มอเตอร์เครื่องซักผ้าถังเดี่ยวฝาบนเป็น 10 ปี (จากเดิม 5 ปี) โดยเริ่มนับตั้งแต่ S/N : 205TWXXXXXXX เป็นต้นไป หรืออ้างอิงจากใบเสร็จที่ซื้อขายสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2012 เป็นต้นไปเท่านั้น


GENERAL TERMS & CONDITIONS

 1. Free Service under LG Condition if bring the product to all LG Service Center. Please contact LG Call Center
 2. To obtain warranty protection, dated proof of purchase(tax invoice/receipt) must be presented every times to our service personal when contact the service with completely information and no erased. If warranty card lost, LG will not remake a new one
 3. The purchased invoice and warranty card are important for getting a free service,must keep for all usage time
 4. Free service if all parts inside the product were use in the normal condition
 5. Free service with part for 1 year from the date of purchased except Projector 2 years and Monitor 3 years
 6. Only defected caused by production and manufacturing process are warranted
 7. Within warranty period, LG will not charge for the visit fee for the product with large size: TV,Monitor from 29" up, Refrigerator, Washing machine,Dryer ,Dish washer and Air-conditioner
 8. The warranty Condition is for the product that sell by LG Electronics (Thailand) Co., Ltd or LG authorize dealer only
 9. LG Electronics(Thailand) Co., Ltd reserves all right to refuse to service to inaccessible areas,crisis areas and dangerous areas
 10. LG Electronics(Thailand) Co., Ltd reserves all right to change these terms and conditions at any time with or without any notices

WARRANTY CONDITION FOR PARTS

 1. Only CRT Parts of Color TV has warranty 3 year, Module of Plasma TV warranty 2 years , Module of LCD TV ,LED TV and Monitor TV warranty 1 year
 2. Only Lamp Parts of Projector has warranty 1 year or 1,000 Hrs. up to first reaching
 3. Only Compressor Parts of Air-conditioner has warranty 5 year, except
  • - Compressor Part of RAC Air-conditioner Inverter Type 7 years*
  • - Compressor Part of CAC Air-conditioner Multi Type 1 year
  • - Compressor Part of Refrigerator 10 years**
 4. Only Motor Parts of all Washing machine has warranty 10 years***, except Model.WF-T1135TD,WF-T1137TD, Normal Motor Parts of Front Load Washing machine, Motor Parts of Twin Tubs Washing machine, Motor of Dryer and Motor of Dish Washer has warranty 5 years
 5. Only Magnetron Parts of Microwave has warranty 5 year
 6. Accessories of Mobile Phone such as Battery,Ear Phone and Adapter Charger are 6 months warranty

WARRANTY EXCLUSION AND UNCOVERAGES

 1. This warranty does not cover for the accident, broken, wrong usage, demonstration, test, maintenance, adjust or modify part or product or any accidents
 2. Product defected and damage resulting from external factor ,environment or disaster such as remainder material, sweat, liquids ,humidity , thunderbolt, earthquake, flooding or wrong voltage system
 3. Has been damaged by wear and tear, corrosion, scratches, dirty, rusty or stains on outer surface areas, external exposed parts and defects caused by animals or insects
 4. Claim for damage Parts or Accessories lost after 7 days from the date of purchased
 5. Has been tampered or repaired by anyone other than by LG or LG Authorize Service Center
 6. Defected by using for the commercial,industrial environment and over spec cases not normal use
 7. For TV, problem from the installation or wrong antenna
 8. Remote Control of all products ,Accessories is not in warranty condition
 9. No warranty for speaker, speaker accessory for Audio product
 10. If any equipment and product which has its product label or serial number removed or made illegible and warranty card is being altered defaced or erased in any manner whatsoever

Remark

 • *    Only Compressor Part of RAC Air-conditioner Inverter Type has been changed the warranty period to 7 years , Started from S/N : 401XXXXXXXXX
 • **   Only Compressor Part of Refrigerator has been changed the warranty period to 10 years , Started from S/N : 304XXXXXXXXXX or purchased date of invoice from 1 April 2013
 • ***  Only Motor Parts of Washing machine (Top Load) has been changed the warranty period to 10 years,Started from S/N : 205XXXXXXXXXX or purchased date of invoice from 1 Nov 2012