ข้ามไปที่เนื้อหา

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทั่วไป

 1. บริการซ่อมฟรีตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ LG เมื่อท่านใช้บริการกับศูนย์บริการแอลจี ทุกแห่งทั่วประเทศ โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการแอลจี โทร.(02) 878-5757
 2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จการซื้อที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานแอลจีทุกครั้ง กรณีบัตรรับประกันหาย บริษัทไม่ออกให้ใหม่
 3. ใบเสร็จการซื้อขายสินค้าเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันควรเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ หากไม่แสดงใบเสร็จการซื้อ ณ วันที่รับบริการ จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ในการรับประกันภายหลังได้
 4. อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 5. รับประกันสินค้าซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นโปรเจคเตอร์ ระยะเวลา 2 ปี และมอนิเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี
 6. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 7. บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับสินค้าทีวีและมอนิเตอร์ตั้งแต่ขนาด 29" ขึ้นไป, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า,เครื่องล้างจานและเครื่องปรับอากาศเท่านั้น (ไม่คิดค่าพาหนะในระยะประกัน)
 8. บริการตรวจเช็ค ทำความสะอาด 2 ครั้ง/ปี และเปลี่ยนไส้กรองเฉพาะ Pre Carbon Composite filter หรือ Sediment filter (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า) 1 ครั้ง/ปี สำหรับเครื่องกรองน้ำตามรอบอายุการใช้งาน โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้า (ไม่คิดค่าบริการและค่าพาหนะในระยะประกัน)
 9. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
 10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทางสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ห้ามเข้าและพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย
 12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการรับประกันเฉพาะอะไหล่

 1. รับประกันเฉพาะอะไหล่หลอดภาพของทีวี 3 ปี,จอภาพพลาสมา 2 ปี,จอภาพLCD,จอภาพLED และจอภาพมอนิเตอร์ทีวี รับประกัน 1 ปี
 2. รับประกันเฉพาะอะไหล่หลอดฉายภาพของโปรเจคเตอร์ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงก่อน
 3. รับประกันเฉพาะอะไหล่แผงคอลย์เย็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง 3 ปี* และเฉพาะอะไหล่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ 5 ปี ยกเว้น
  • - คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง ชนิด Inverter 10 ปี*
  • - คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ แบบระบบ Multi V 1 ปี
  • - คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 10 ปี**
 4. รับประกันเฉพาะอะไหล่มอเตอร์เครื่องซักผ้า 10 ปี*** ยกเว้นมอเตอร์เครื่องซักผ้ารุ่น WF-T1135TD,WF-T1137TD ,มอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาหน้าชนิดธรรมดา, มอเตอร์เครื่องซักผ้าสองถัง,มอเตอร์เครื่องอบผ้าและมอเตอร์เครื่องล้างจาน 5 ปี
 5. รับประกันเฉพาะอะไหล่แมกนีตรอนของไมโครเวฟ 5 ปี
 6. รับประกันอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือได้แก่ แบตเตอรี่ , ชุดหูฟัง ,อุปกรณ์ชาร์ทไฟ 6 เดือน
 7. เงื่อนไขการรับประกันเฉพาะอะไหล่ ภายหลังเกินระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรกแล้ว นับจากวันที่ซื้อสินค้า ไม่ได้รวมถึงค่าบริการ ค่าพาหนะ ค่าน้ำยา ค่าน้ำยาล้างระบบและค่าอะไหล่อื่น ๆ ซึ่งต้องใช้ในการเปลี่ยนอะไหล่

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อ
 2. อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 5. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็คโดยพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
 6. อาการเสียหรือผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรมและใช้ผิดคุณสมบัติ
 7. อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรกและ/หรือ การติดตั้ง ,การใช้สายไฟและตัวตัดไฟผิดขนาด
 8. สินค้าโทรทัศน์ อาการบกพร่องที่เกิดจากติดตั้งหรือการใช้เสาอากาศไม่ถูกประเภทและการเชื่อมต่อสัญญากับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
 9. รีโมทคอนโทรลของสินค้าทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิเช่น ปลั๊ก เต้าเสียบ เป็นต้น ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน
 10. เครื่องเสียงและชุดโฮมเทียเตอร์ไม่รับประกันลำโพง อุปกรณ์ลำโพง
 11. ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และบัตรรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

 หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ LG Call Center 0-2878-5757

 • *   เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 หรือ หมายเลขเครื่องที่ขึ้นต้นด้วย 501XXXXXXXXX เป็นต้นไปเท่านั้น
 • **  เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 หรือ หมายเลขเครื่องที่ขึ้นต้นด้วย 304XXXXXXXXX เป็นต้นไปเท่านั้น
 • *** เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หรือ หมายเลขเครื่องที่ขึ้นต้นด้วย 205XXXXXXXXX เป็นต้นไปเท่านั้น


GENERAL TERMS & CONDITIONS

 1. Free Service under LG Condition if bring the product to all LG Service Center. Please contact LG Call Center
 2. To obtain warranty protection, dated proof of purchase(tax invoice/receipt) must be presented every times to our personal service when contact the service with completely information and no erased. The warranty card lost, LG will not remake a new one
 3. The purchased invoice are important for getting a free service,must keep for all usage time. If the purchased invoice is not presented to personnal service on repairing date, retroactive warranty cannot be utilized.
 4. Free service if all parts inside the product were use in the normal condition
 5. Free service with part for 1 year from the date of purchased except Projector 2 years and Monitor 3 years
 6. Only defected caused by production and manufacturing process are warranted
 7. Within warranty period, LG will not charge for the visit fee for the product with large size: TV,Monitor from 29" up, Refrigerator, Washing machine,Dryer ,Dish washer and Air-conditioner
 8. Within warranty period , LG provide the sterilizing care service for the water purifier through regular visits with the auto sterilizing kit 2 times/year and filter change service (Pre Carbon Composite filter or Sediment filter only based on model) once a year from the date of purchased based on filter replacement condition
 9. The warranty Condition is for the product that sell by LG Electronics (Thailand) Co., Ltd or LG authorize dealer only
 10. LG Electronics(Thailand) Co., Ltd reserves all right to charge the labor fee and the visit fee for out warranty service of any nature and shall not be deemed liable if the conditions are not met
 11. LG Electronics(Thailand) Co., Ltd reserves all right not to accept returns and refuse to service to inaccessible areas,crisis areas and dangerous areas
 12. LG Electronics(Thailand) Co., Ltd reserves all right to change these terms and conditions at any time with or without any notices

WARRANTY CONDITION FOR PARTS

 1. Only CRT Parts of Color TV has warranty 3 year, Module of Plasma TV warranty 2 years , Module of LCD TV ,LED TV and Monitor TV warranty 1 year
 2. Only Lamp Parts of Projector has warranty 1 year or 1,000 Hrs. up to first reaching
 3. Only Evaporator Parts of Single Split Air Conditioner Wall Type has warranty 3 years* and only Compressor Parts of Air-conditioner has warranty 5 year, except
  • - Compressor Part of Single Split Inverter Air Conditioner Wall Type 10 years*
  • - Compressor Part of Air Conditioner Multi V System 1 year
  • - Compressor Part of Refrigerator 10 years**
 4. Only Motor Parts of all Washing machine has warranty 10 years***, except Model.WF-T1135TD,WF-T1137TD, Normal Motor Parts of Front Load Washing machine, Motor Parts of Twin Tubs Washing machine, Motor of Dryer and Motor of Dish Washer has warranty 5 years
 5. Only Magnetron Parts of Microwave has warranty 5 year
 6. Accessories of Mobile Phone such as Battery,Ear Phone and Adapter Charger are 6 months warranty
 7. The warranty condition for parts dose not include other expenses ; labor fee, visit fee, refrigerant, cleaning refrigerant cycle fee and parts expenses requires to replacement parts after the expiration of first year warranty period

WARRANTY EXCLUSION AND UNCOVERAGES

 1. This warranty does not cover for dam the accident, broken, wrong usage, demonstration, test, maintenance, adjust or modify part or product or any accidents
 2. Product defected and damage resulting from external factor ,environment or disaster such as remainder material, sweat, liquids ,humidity , thunderbolt, earthquake, flooding or wrong voltage system
 3. Has been damaged by wear and tear, corrosion, scratches, dirty, rusty or stains on outer surface areas, external exposed parts and defects caused by animals or insects
 4. Claim for damage Parts or Accessories lost after 7 days from the date of purchased
 5. Has been tampered or repaired by anyone other than by LG or LG Authorize Service Center
 6. Defected or damage by using for the commercial,industrial environment and over spec cases not normal use
 7. Defected or damage caused dirty without cleaning or maintenance undertake on schedule basic and/or installation, wrong spec of wire and circuit breaker size
 8. For TV, problem from the installation or wrong antenna
 9. Remote Control of all products ,accessories ,external parts such as levers ,plugs and etc is not in warranty condition
 10. No warranty for speaker, speaker accessory for Audio product
 11. If any equipment and product which has its product label or serial number removed or made illegible and warranty card is being altered defaced or erased in any manner whatsoever

Remark : For more details of warranty condition ,please contact to LG Call Center 0-2878-5757

 • *   Valid only the purchased date of invoice from 1 January 2015 or Serial No: 501XXXXXXXXX onward
 • **  Valid only the purchased date of invoice from 1 April 2013 or Serial No: 304XXXXXXXXX onward
 • *** Valid only the purchased date of invoice from 1 Novmber 2012 or Serial No: 205XXXXXXXXX onward