Quyết Định Thành Lập Điểm Thu Hồi Và Xử Lý Sản Phẩm Thải Bỏ

 • Đã Cập Nhật
 • 20/10/2016

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS

 VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Số: 20.06 /2016/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÀ MARKETING

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/05/2015;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã được các thành viên thông qua ngày 05/9/2013;

Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (“Công ty LG”) quyết định: 

ĐIỀU 1: Thành lập điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ (“Điểm thu hồi”)

Thành lập: Một (01) điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ tại Nhà máy Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Địa chỉ: Lô CN 2, Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

ĐIỀU 2: Quy trình tiếp nhận và xử lý sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi

 • Điểm thu hồi tiếp nhận các sản phẩm được Công ty LG sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Điểm thu hồi bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2016.
 • Quy trình tiếp nhận và xử lý sản phẩm thải bỏ tại Điểm thu hồi được đính kèm quyết định này.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí. Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÀ MARKETING
KIM YOUNG LAK


QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ TẠI ĐIỂM THU HỒI CỦA NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG

 

Lưu ý:

 1. Người tiêu dùng khi mang sản phẩm đến Điểm thu hồi, liên hệ với cán bộ tiếp nhận:
  Họ tên: Trần Hoàng Phúc
  Phòng: EESH
  SĐT: 0318.820.700 – Ext: 6022
  Email: hoangphuc.tran@lge.com
 2. Cán bộ tiếp nhận sản phẩm thải bỏ, lập biên bản ghi rõ số lượng, model, tình trạng sản phẩm. Biên bản giao nhận phải có chữ ký của người tiêu dùng và cán bộ tiếp nhận.
 3. Sau khi tiếp nhận, sản phẩm thải bỏ sẽ được lưu giữ và xử lý theo trình tự lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.