Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bị mất các kênh VTC cuối tháng 7/2015

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Không tìm thấy các kênh
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/29/2015

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500