Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[TV] Отстраняване на основни проблеми

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 08/09/2014

 

Отстраняване на основни проблеми

 

Ако забележите някои от проблемите, описани по-долу, уверете се дали уредът е исталирано правилно!

 

1. Уредът не може да бъде включен

     - Уверете се дали кабелът е включен към електрическата мрежа.

     - Ако използвате разклонител, уверете се дали превключвателят върху него е включен.

 

2. Дистанционното управление не работи

     - Уверете се, че между дистанционното управление и уреда няма предмет, който блокира сигнала.

     - Положителният и отрицателният полюс на батериите в дистанционното управление установяват ли добре контакт?

     - Сменете батериите.

 

3. Телевизорът се изключи автоматично

     - Изключете „Авторежим на готовност“

     - Уверете се, че телевизорът приема външен сигнал

       (Уредът се изключва автоматично след 15 мин., ако не получава сигнал)

 

4. Дефект в устройството

     • След включване не се появява нищо.
     •  Усеща се миризма на изгоряло.
     •  В уреда е попаднала вода.
     •  Образът е разполовен.
     •  От вътрешността на уреда се чува странен звук.
     •  При изключено състояние се вижда картина или се чува звук.
     • Други, различни от тези явления.
 
    Ако установите някои от изброените горе явления, моля, изключете уреда!
      - От съображения за по-голяма сигурност, моля, изключете уреда от електрическата мрежа!
      -  Обърнете се за съвет към търговеца или към оторизиран сервизен център!
      - Не се опитвайте да поправите уреда сам!
 
     

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500