Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics Informovat se o posledních novinkách a oznámeních LG Electronics
Oznámení
Informovat se o zárukách a oznámeních LG Electronics

Služba změna směru otevírání dveří

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZMĚNY OTVÍRÁNÍ DVĚŘÍ

(„Obchodní podmínky“)

PODMÍNKY SERVISNÍ SLUŽBY „Změna otevírání dveří zdarma“ platný od 1.4.2019 končí 30.6.2022 nejpozději platí pro výrobky prodané do 30.6.2022.

Aktualizované podmínky Služba změna směru otevírání dveří naleznete zde. 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1        Tyto Obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), určují část obsahu smlouvy o poskytování služby změny otvírání dveří („Služba“) uzavřené mezi společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese Ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), zastoupené v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, Libeň, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 056 34 903, DIČ: CZ684008207, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 („Poskytovatel“) a zákazníkem, který splňuje níže uvedené podmínky („Zákazník“), a jsou její nedílnou součástí.

2. Popis a podmínky Poskytnutí Služby


2.1        Služba spočívá zejména v provedení změny směru otevírání dveří pro vybrané produkty, tj. vybrané modely kombinovaných chladniček značky LG („Produkt“).

2.2        Poskytnutí Služby je podmíněno zejména splněním následujících podmínek:

 1. Zákazník je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tj. zejména uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
 2. Předmětem Služby je výhradně Produkt, jehož dovozcem je Poskytovatel, a na nějž se vztahuje záruka za jakost Poskytovatele;
 3. Produkt zakoupil Zákazník jako koncovým zákazník nejpozději třicet (30) dnů před objednáním Služby;
 4. Produkt nesmí vykazovat vadu, která nespadá do záruky za jakost, tj. zejména být poškozen nedodržením návodu k použití, úmyslným poškozením anebo zanedbáním předepsané údržby či provozních podmínek.


2.3        Zákazník je za účelem řádného poskytnutí Služby povinen:

 1. spolupracovat při objednávce Služby a poskytnutí Služby;
 2. akceptovat některý z nabídnutých termínu poskytnutí Služby;
 3. uvádět vždy úplné a pravdivé údaje, tj. zejména přesnou adresu umístění Produktu;
 4. zajistit úplný, bezpečný a rychlý přístup k Produktu; je-li Produkt připevněn na stěně nebo ukotven v nábytkovém systému či jiném otvoru, je Zákazník povinen jej před poskytnutím Služby odmontovat nebo jinak vhodně zpřístupnit;
 5. zajistit pro poskytnutí Služby originální příslušenství Produktu (tj. např. náhradní pant dveří Produktu); a
 6. nejpozději před samotným poskytnutím Služby prokázat splnění podmínek jejího poskytnutí, zejména předložením originálu dokladu o zakoupení Produktu (faktura nebo účtenka) s typovým označením Produktu a uvedením data prodeje Produktu. Nevyplněné, dodatečně vystavené, dodatečně doplněné anebo poškozené doklady o zakoupení Produktu nebudou považovány za doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí Služby.

  
2.4        Služba je poskytována výhradně na území České republiky.

2.5        Služba bude poskytnuta Poskytovatelem nebo třetí osobou pověřenou Poskytovatelem, zpravidla autorizovaným servisem Poskytovatele.

2.6        Neproběhne-li poskytnutí Služby v dohodnutém termínu, je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost na infolinku Poskytovatele bez zbytečného odkladu.

2.7        Poskytovatel negarantuje jakoukoliv dostupnost Služby a Zákazník bere na vědomí, že při poskytování Služby mohou nastat výpadky či pravidelné provozní odstávky a Služba tak nemusí být dostupná v každém (a to i předem s Poskytovatelem dohodnutém) časovém okamžiku.

2.8        Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit či odmítnout poskytování Služby. O tomto rozhodnutí bude Poskytovatel Zákazníka vhodným způsobem informovat.

3.           Vytvoření objednávky a Uzavření Smlouvy


3.1        Smlouva je uzavřena výhradně přijetím objednávky Služby na základě jejího vytvoření Zákazníkem na infolince Poskytovatele pro Českou republiku na telefonním čísle 810 555 810 a při splnění podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.

3.2        Pro vytvoření objednávky Služby, stejně jako pro její samotné poskytnutí, je Zákazník povinen splňovat podmínky poskytnutí Služby dle těchto Obchodních podmínek a dále zejména sdělit:

 1. jméno a příjmení;
 2. typ a datum zakoupení Produktu;
 3. přesnou adresu, na které se Produkt bude při poskytnutí Služby nacházet;
 4. kontaktní údaje.


3.3        Pro vyloučení pochybností Poskytovatel i Zákazník shodně prohlašují, že vytvoření objednávky Služby prostřednictvím infolinky Poskytovatele není považováno za uplatnění reklamace, neboť Poskytovatel není povinnou osobou (prodávající Produktu) ve smyslu § 2172 Občanského zákoníku a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a tedy není uplatněním práva z vadného plnění dle § 2172 Občanského zákoníku.

3.4        Vytvořením objednávky Služby Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Smlouvy.

4.           Cena a platební podmínky


4.1        Služba je poskytována bezúplatně.

5.           Ochrana osobních údajů


5.1        Zásady ochrany osobních údajů, vč. podrobností uplatnění příslušných práv Zákazníka, naleznete v zápatí webových stránek www.lginfo.cz.

6.           Trvání smluvního vztahu


6.1        Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem přijetí objednávky Služby Poskytovatelem.

6.2        Smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:

 1. splněním;
 2. na základě dohody smluvních stran; nebo
 3. odstoupením jedné ze smluvních stran pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

7.           Rozhodné právo


7.1        Vztahy neupravené smlouvou či těmito Obchodními podmínkami, stejně jako jejich výklad, se řídí zejména Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

8.           Závěrečná ustanovení


8.1        Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a smlouvou jako celkem.

8.2        Pro případ uzavírání smlouvy a veškerých jejich dodatků smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran.

8.3        Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 1. května 2019.