Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Je pračka nestabilní ?

  • Jiné
  • Jiné
  • Instalace
  • Pračky
  • Naposledy aktualizováno 17/08/2012

Vibrace i pra č ek v 95% vibrace nejsou zp ů sobeny vadou pra č ky, ale spíše  povrchem podlahy.
Aby pra č ka spr á vn ě a pevn ě st á la . (vzhledem k tomu, buben seb ě hem provozu  to č í   a z á rove ň pohybuje v nahoru a dol ů p ř i ot á č en í . Proto je  kladen v ě t ší tlak na podlahu b ě hem provozu stroje.
Z tohoto d ů vodu je nutn é , aby podlaha byla  dostate č n ě bezpe č n á pro stabilitu pra č ky za  provozu.
V ž dy je nutn é pra č ku doplnit podlo ž kami a to podle typu podlahy. Tak je zabr á n ě no uklouznut í .
Pokud je pra č ka  na d ř ev ě n é č i plovoucí podlaze (nebo dla ž ba s d ř ev ě nými podlahovou deskou), pak k vibrac í m doc á z í k č ast ě ji. jsou pravd ě podobn ě j ší .Je to proto, ž e d ř evo m á   ohebný povrch.Tak ž e kdy ž se pra č ka p ř epne do odst ř e ď ov á n í , p ř enáší se na d ř ev ě nou  podlahu energie a v á ha pra č ky a to zp ů sobuje vibrace,kter é se p ř enáší na podlahu .Chcete-li minimalizovat nebo eliminovat vibrace na d ř ev ě n é podlahy,je nezbytnn ě nutn é , aby byla pos í lena p ř ilnavost k podlaze a tedy stabilita. Pou ž ijte návleky obj. č ís. 4620ER4002B( šedá ): pro d ř ev ě né podlahy
Pokud je pra č ka um í st ě na na dla ž b ě   tak tam je v ě t ší pravd ě podobnost uklouznut í no ž i č ek , kv ů li kluzk é mu  povrchu dla ž dic. Pou ž ijte návleky obj. č ís . 4620ER400 2 A( č erná ): pro tvrdé podlahy
Pokud je pra č ka  na linoleu je mo ž n é pou ž ít pouze protiskluzovou podlo ž ku pod ob ě p ř edn í nohy Pou ž ijte podlo ž ku
obj. č ís. MHK618663 01

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500