Aby se vám naše webová stránka LG.com řádně zobrazovala, musíte použít jiný prohlížeč nebo aktualizovanou verzi prohlížeče Internet Explorer (IE9 nebo vyšší).

Webová stránka LG.com má responzivní design umožňující pohodlné používání v souladu s velikostí obrazovky vašeho zařízení. Abyste měli co nejlepší uživatelské zkušenosti s naší webovou stránkou LG.COM, řiďte se prosím níže uvedenými pokyny.

Pokud používáte Internet Explorer 8 nebo starší verzi, budete muset použít jiný prohlížeč, jako je Firefox či Chrome, nebo aktualizovanou verzi prohlížeče Internet Explorer (IE9 nebo vyšší).

Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer 9 nebo vyšší verzi, vypněte ve svém prohlížeči „Nastavení kompatibilního zobrazení“. Postupujte při tom následovně:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši v horní části prohlížeče a ujistěte se, že je vybrána možnost „Řádek nabídek“.
  • Na řádku nabídek zvolte „Nástroje“ a následně „Nastavení kompatibilního zobrazení“.
  • Ve vyskakovací nabídce zrušte označení všech tří políček a klikněte na „Zavřít“.
  • Okno vašeho prohlížeče se automaticky obnoví a budete připraveni pokračovat.
Přejít na obsah
< Zpět k akcím

Všeobecná soutěžní pravidla o 12x plyšového medvídka od společnosti Sparkys

23/05/2018 ~ 31/05/2018

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Soutěž o 12x plyšového medvídka od společnosti Sparkys (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Facebookových stránek LG CZSK: https://www.facebook.com/lgecz/

Pořadatelem soutěže je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem Ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČ: 0000121072 (KRS), DIČ: PL5212214808, zastoupená v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod („CZ Branch“)
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15 190 93 Praha 9, Česká republika, IČ: 05634903, DIČ: CZ684008207 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Nydrle s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ: 128 00, IČ: 27140849, DIČ: CZ27140849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 99365 (dále jen „organizátor”).

2. Termín a lokalizace

Soutěž probíhá od 23. května 2018 do 1. června 2018 do 11:59:59 hod (dále jen „doba trvání soutěže“), soutěž začíná okamžikem uveřejnění příspěvku na Facebookových stránkách LG CZ SK označeném „SOUTĚŽ“.

Soutěžní příspěvky soutěžících nahrané dle čl. IV. těchto Pravidel po datu ukončení doby trvání soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice a na Slovensku mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý soutěžící se může v rámci soutěžního kola do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.

4. Princip soutěže
Principem soutěže je napsat správnou odpověď do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebookových stránkách LG CZSK: https://www.facebook.com/lgecz/ (dále jen „soutěžní příspěvek“).

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech. Během soutěže budou ve dnech 23.5., 25.5., 28.5. a 30.5. publikovány celkem čtyři soutěžní příspěvky. Princip soutěže spočívá v uhodnutí správné odpovědi na soutěžní otázku a jejího sdílení v komentáři pod soutěžním příspěvkem. V každém kole budou losováni celkem 3 výherci. Výherci soutěže budou vylosováni ze všech správných odpovědí.

Losování 1. kola proběhne 25.5. ve 12:00, losování 2. kola proběhne 28.5. ve 12:00, losování 3. kola proběhne 30.5. ve 12:00 a losování 4. kola proběhne 1.6. ve 12:00. Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději následující pracovní den po losování.

Všechny příspěvky, které splní podmínky soutěže, budou zařazeny do soutěže.

Soutěžní příspěvek zejména nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky a komunitními pravidly sociální sítě Facebook;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu a
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího, sítě Facebook nebo omezeními na straně pořadatele.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 2 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo ji ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.


5. Výhry v soutěži a jejich předání

Výhry v soutěži jsou následující:
Výhrou v soutěži je 12x plyšový medvídek od společnosti Sparkys (dále jen „výhra“).
• 1. kolo: 3x plyšový medvídek od společnosti Sparkys
• 2. kolo: 3x plyšový medvídek od společnosti Sparkys
• 3. kolo: 3x plyšový medvídek od společnosti Sparkys
• 4. kolo: 3x plyšový medvídek od společnosti Sparkys

Soutěž končí 4.6. 2018 ve 11:59:59. Po skončení soutěžního kola bude vždy zveřejněn příspěvek informující o výsledcích losování výherců. Jména výherců budou vyhlášena na facebookovém profilu LG CZSK a každý výherce bude kontaktován za účelem předání výhry formou odpovědi k jeho soutěžnímu příspěvku či do soukromé zprávy přes Facebook.

Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zaslání osobní textové zprávy přes Facebook pořadatele o výhře a prokázat svou totožnost. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty či jiné expediční společnosti nejpozději do 30 dní od vyhlášení výhry. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Od předání výhry expediční společnosti pořadatel neručí za včasné a bezproblémové doručení výhry.

6. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit.

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil, obešel či se pokusil porušit či obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

7. Svolení se zveřejněním soutěžních fotografií

Soutěžní příspěvek/fotografie, který soutěžící zašle do soutěže, je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, (dále pouze „autorský zákon“). Zapojení do soutěže a zaslání soutěžní fotografie/příspěvku znamená výslovné udělení nevýhradní, přenosné, převoditelné a bezúplatné licence na její použití, zejména k jejímu zpřístupnění veřejnosti na internetových stránkách Facebook a na internetových stránkách organizátora anebo pořadatele soutěže. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a pro území celého světa.
8. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně za účelem
realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, nick na sociální síti Facebook, e-mail, soutěžní fotografie/příspěvek. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž bude zpracovávána jeho doručovácí adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.
Správcem osobních údajů je pořadatel. Zpracováním dle čl. VIII. bodu 1 může být pověřen organizátor, který pro účely tohoto zpracování bude v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů marketingové́ společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují příslušné právní předpisy.
Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné se soutěže účastnit. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle příslušných právních předpisů, zejména právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, dále právo požadovat opravu, doplnění nebo výmaz jím poskytnutých osobních údajů. Od 25. května 2018 má rovněž právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo právo na omezení zpracování.
Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel je oprávněn užít v případě jejich výhry v soutěži v souladu s ust. 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jméno a příjmení, město bydliště výherce soutěže, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit i na organizátora, a to na jeho adrese, nebo na e-mailové adrese hello@nydrle.net.

9. Další podmínky soutěže

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebooku LG CZSK a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora soutěže, společnosti Nydrle s.r.o., Drtinova 557/8, PSČ 15000, Praha 5, Smíchov.

10. Souhlas s pravidly

Nahráním soutěžní fotografie/příspěvku na Facebook v době trvání soutěž, tj. od 23. května 2018 do 4. června 2018 11:59:59 hodin vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tato Pravidla jsou účinná od 23. května 2018.
V Praze dne 23. května 2018