PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE

LG CASHBACK TV&AV ZA RECENZI („Nákupní akce“ nebo „Akce“)

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje Pravidla Akce. Aktuální verze těchto Pravidel bude po celou Dobu konání akce (jak je tento pojem definován níže) dostupná na webové stránce www.lgproradost.cz („Webové stránky“).


Pořadatelem Nákupní akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 („Pořadatel“).

Organizátorem Nákupní akce je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 („Organizátor“). 

 

II. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE

Nákupní akce s možností získat zpátky až 25 000 Kč pro Účastníky s trvalým pobytem v České republice a až 1 000 EUR pro Účastníky s trvalým pobytem ve Slovenské republice („Odměna“ nebo „Cashback“) na bankovní účet při nákupu vybraných produktů značky LG uvedených v Příloze č. 2 těchto Pravidel („Výrobky“) probíhá v termínu od 24. 5. 2024 00:00:01 hod. do 7. 7. 2024 23:59:59 hod. („Doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů, na území České republiky nebo Slovenské republiky, jejichž seznam je uvedený v Příloze č. 1 těchto Pravidel („Prodejci“). Registrace za účelem uplatnění Nákupní akce je dostupná od 26. 5. 2024 00:00:01 do 18. 8. 2024 23:59:59, přičemž registrace musí být provedena na Webových stránkách nejpozději do 14 kalendářních dnů od data nákupu uvedeného na nákupním dokladu (nejpozději však do 18. 8. 2024 23:59:59). Registrovat lze nákupy uskutečněné v Době konání akce.

 

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE

Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky („Účastník“), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání u Prodejců v Době konání akce zakoupí jeden nebo více z Výrobků. Nezaručujeme, že Výrobky budou dostupné u všech Prodejců, a proto nezaručujeme, že bude možné získat nejvyšší výši Odměny.

 

Účastník se smí s jedním Výrobkem a jedním sériovým číslem Výrobku registrovat do vícero nákupních akcí uvedených na Webových stránkách. Účastník má na základě jedné registrace nárok získat pouze jednu odměnu v rámci dané nákupní akce, do níž se registroval.

 

Pro získání Odměny Účastník dále musí:

a)     napsat a přidat recenzi na zakoupený Výrobek prostřednictvím webové stránky Prodejce, u kterého daný Výrobek zakoupil (případně prostřednictvím webové stránky LG.com/cz, pokud daný Prodejce nemá funkční systém na umístění recenze), a

b)     provést registraci na Webových stránkách s jednotlivými nákupy nejpozději do 18. 8. 23:59:59 hod., přičemž musí (i) úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole, (ii)  přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z Výrobků v Době konání akce a fotografii štítku se sériovým číslem Výrobku a (iii) nahrát fotografii  obrazovky (např. printscreen nebo otisk obrazovky), ze které je zřejmě viditelná schválená recenze zakoupeného Výrobku na příslušných webových stránkách vybraného Prodejce, případně na webových stránkách LG.com/cz. Originál nákupního dokladu je Účastník povinen uchovat a na žádost předložit Pořadateli nebo Organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti v Nákupní akci.

 

V případě, že zakoupený Výrobek nebude Účastníkovi doručen do 42dnů od registrace, může využít zjednodušený formulář registrace „ČEKÁM NA ZAKOUPENÝ VÝROBEK“. Po dodání Výrobku zašle Účastník požadované chybějící informace, a to a) sériové číslo b) fotografii štítku se sériovým číslem c) fakturu / nákupní doklad d) screenshot publikované recenze e) link na recenzi, a to všechno na na e-mail lgproradost@airbuzz.cz, a to nejpozději 60 dnů od uplynutí Doby konání akce bez vyzvání dle instrukcí v e-mailu „Potvrzení registrace – nutné doplnění“, generovaném automaticky systémem po úspěšné registraci Účastníka. Schválení kompletní registrace dle těchto Pravidel obdrží Účastník na e-mail uvedený v registračním formuláři. Teprve tehdy je nárok na Odměnu platný.

 

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH POSKYTNUTÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání Odměny má každý Účastník, který splní všechny podmínky určené těmito Pravidly. Každému Účastníkovi s potvrzenou platnou a kompletní registrací vzniká nárok na odměnu. Tato Odměna bude odeslána do čtyřiceti (40) pracovních dnů od data schválení registrace na bankovní účet uvedený v registračním formuláři. 

 

V případě „ČEKÁM NA ZAKOUPENÝ VÝROBEK“ bude Odměna zaslána až po doložení všech dokumentů, které potvrdí oprávnění nároku na výhru.

 

Každý Účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných v registraci. V případě nemožnosti doručení Odměny z důvodu chybně uvedených kontaktních údajů nebo čísla účtu Účastník ztrácí nárok na Odměnu.

 

V případě vrácení zakoupeného Výrobku vzniká Účastníkovi povinnost vrátit získanou Odměnu (dle typu Výrobku) zpět na účet Organizátora. Číslo bankovního účtu Organizátora bude zasláno na vyžádání na adrese lgproradost@airbuzz.cz

 

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu Akce měnit její Pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a ve výjimečných případech Akci i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Akce zahrnuje i právo nepřiznat Účastníkovi Odměnu, bude-li mít Pořadatel důvodné podezření, že Účastník porušil či se pokusil obejít nebo porušit Pravidla. V takových případech je Pořadatel oprávněn Účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V případě takové situace je Účastník povinen případně vrátit i dříve neprávem nabyté Odměny. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli.  

      

Odměnu nelze převést na jiného Účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vyplatit jinak než v souladu s těmito Pravidly, ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu Akce změnit Odměnu za obdobnou věc. 

 

Registrací bere Účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak Pořadateli či Organizátorovi poskytnuté v souvislosti s Nákupní akcí budou zpracovány společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů) a společností AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů. 

 

Pokud Účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb Pořadatele a Organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 5 let od konce doby konání akce a Účastník má právo jej kdykoliv bezplatně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.  

 

Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://uoou.gov.cz/). Bližší informace o možnosti uplatnění těchto práv naleznete v čl. 5 a 9 dokumentu Zásad ochrany osobních údajů zde

 

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE

Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel je v souvislosti s prezentací této Akce, předáním odměny a prezentace Pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) („Záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce Doby konání akce.

 

Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí odměny uděluje k záznamům Pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „Licence“), přičemž odměna za udělení této Licence je zahrnuta v hodnotě odměny. Současně platí, že Pořadatel není povinen obsah Záznamu využít. 

 

Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je Pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby, s čímž Účastník souhlasí. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno Účastníka.

 

Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto Pravidel.

 

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z Akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli nebo Organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z Nákupní akce mohou rovněž být vyloučeni všichni Účastníci, kteří poruší tato Pravidla. Rozhodnutí o vyloučení Účastníka z akce náleží výhradně Pořadateli, případně Organizátorovi, přičemž vůči takovému rozhodnutí není připuštěno odvolání a v souvislosti s rozhodnutím nemá žádný Účastník nárok na náhradu nákladů či případné škody.

V případě nákupu u prodejce LG.cz Účastník bere na vědomí, že tuto akci nelze kombinovat s jakoukoli další akcí či slevou webové stránky LG.cz, s výjimkou (i) Odměny za registraci ve formě 10% slevy na první nákup na internetové stránce LG.cz, bližší informace zde, a (ii) jednorázové slevy 2 %, kterou Účastník získá, pokud využije chatovacích služeb se službou LG ASISTENT na stránkách lg.cz, bližší informace zde.

 

VIII. OSTATNÍ

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

 

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz

 

V Praze dne 23.5. 2024

 

 

Příloha č. 1 – Seznam vybraných Prodejců

 

 

Česko

Alza.cz

Apollo

CZC.cz

Datart s.r.o.

Dno.cz

Electroworld

EshopLG.cz

Euronics

Expert

Fast

HP Tronic s.r.o.

Josef Kružliak – Ellex/LG store

Kasa.Cz

Krajčík Elektro

K + B Elektro

LGshop.cz / LG Showroom

Libor Martinec - Telima

LG.cz

Mall.cz

Mgr. Michaela Kaplanová – Elka

Mnoho.cz

Okay

Onlineshop.cz

Otto Invest

Planeo CZ

TS Bohemia

 Slovensko

Alza.sk

Datart SK

Domoss.sk - Euronics

Euronics 

Fast plus = Planeo

Hej.sk

HP Tronic

K + B Elektro

LGshop.sk / LG Showroom

Mall.sk

Nay.sk

OKAY Elektro

TPD.sk – Euronics

TS Bohemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č. 2 – Seznam vybraných Výrobků

 

Model

Model s příponou

Výše Cashbacku v Kč

Výše Cashbacku v EUR

OLED42C44LA

OLED42C44LA.AEU

3 000

120

OLED42C45LA

OLED42C45LA.AEU

3 000

120

OLED48C44LA

OLED48C44LA.AEU

3 000

120

OLED48C45LA

OLED48C45LA.AEU

3 000

120

OLED55B42LA

OLED55B42LA.AEU

3 000

120

OLED55B46LA

OLED55B46LA.AEU

8 000

320

OLED55C44LA

OLED55C44LA.AEU

5 000

200

OLED55C45LA

OLED55C45LA.AEU

5 000

200

OLED55G45LW

OLED55G45LW.AEU

5 000

200

OLED55G46LS

OLED55G46LS.AEU

5 000

200

OLED65B42LA

OLED65B42LA.AEU

5 000

200

OLED65B46LA

OLED65B46LA.AEU

10 000

400

OLED65C44LA

OLED65C44LA.AEU

10 000

400

OLED65C45LA

OLED65C45LA.AEU

10 000

400

OLED65G45LW

OLED65G45LW.AEU

10 000

400

OLED65G46LS

OLED65G46LS.AEU

10 000

400

OLED77B42LA

OLED77B42LA.AEU

20 000

800

OLED77B46LA

OLED77B46LA.AEU

12 500

500

OLED77C44LA

OLED77C44LA.AEU

10 000

400

OLED77C45LA

OLED77C45LA.AEU

10 000

400

OLED77G45LW

OLED77G45LW.AEU

12 500

500

OLED83C44LA

OLED83C44LA.AEU

25 000

1000

OLED83G45LW

OLED83G45LW.AEU

25 000

1000

50QNED87T6B

50QNED87T6B.AEU

4 500

180

55QNED87T6B

55QNED87T6B.AEU

5 000

200

65QNED87T6B

65QNED87T6B.AEU

7 500

300

75QNED87T6B

75QNED87T6B.AEU

7 500

300

50QNED86T6A

50QNED86T6A.AEU

4 500

180

55QNED86T6A

55QNED86T6A.AEU

5 000

200

65QNED86T6A

65QNED86T6A.AEU

7 500

300

75QNED86T6A

75QNED86T6A.AEU

7 500

300

86QNED86T6A

86QNED86T6A.AEU

12 500

500

50QNED85T6A

50QNED85T6A.AEU

3 000

120

55QNED85T6C

55QNED85T6C.AEU

4 000

160

65QNED85T6C

65QNED85T6C.AEU

6 500

260

75QNED85T6C

75QNED85T6C.AEU

5 000

200

86QNED85T6C

86QNED85T6C.AEU

10 000

400

75QNED80T6A

75QNED80T6A.AEU

5 000

200

S70TY

S70TY.AEUSLLK

1 000

40

SC9S

SC9S.DEUSLLK

3 000

120

S80QY

S80QY.DEUSLLK

2 000

80

SG10Y

SG10Y.DEUSLLK

4 000

160

S95QR

S95QR.DEUSLLK

3 000

120

S90TY

S90TY.DEUSLLK

2 500

100

XL7S

XL7S.DEUSLLK

1 500

60

 

 

 

Nezaručujeme, že Výrobky budou dostupné u všech Prodejců, a proto ani nezaručujeme, že bude možné tak získat nejvyšší výši Cashbacku.