Skip to Contents

Global Take-back & Recycling Policy

LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries

where e-waste regulations are in place, and also provides product take-back & recycling service voluntarily in some regions.

Global Take-back & Recycling Policy

Product Take-Back Regulation Compliance

LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries where e-waste regulations are in place, and also provides product take-back & recycling service voluntarily in some regions. LG Electronics evaluates products' recyclability at the design step selectively, with the goal of improving recyclability where practicable. Through these activities, LG seeks to contribute to conserving natural resources and protecting the environment.

Support Individual Producer Responsibility

While collective recycling schemes that were developed to respect the take-back regulations have achieved considerable environmental benefits at a reasonable cost, they do not provide direct eco-design incentives for individual manufacturers. Take-Back systems based on the individual producers' responsibilities may provide such incentives. LG Electronics supports the introduction of Individual Producer Responsibility (IPR) for future wastes and hopes that technically and economically feasible identification solutions will become available in the near future.

Global Take-Back Guidance

Customers can contribute to resource conservation and prevent potential environmental problems by the proper disposal of WEEE (Waste Electronics and Electrical Equipment). All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government, the local authorities or the proper recyclers. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. And also LG Electronics provides all users with links to sources of take-back information in various countries and regions on our website.

  1. WEEE Instruction for User
  2. Battery Instruction for User

Request Recycling Information

LG Electronics provides the information about preparation for re-use and treatment for products sold after August 13, 2015.
For more information on recycling, please click

* Required fields

Your Inquiry

Request Battery Removal Information

LG Electronics provides battery removal information for products with embedded batteries.
For more information, please click

 

Removal of waste batteries and accumulators
(Product with embedded battery ONLY)

Изхвърляне на отпадъци съдържащи батерии и акумулатори
(САМО за продукти с вградена батерия)

Uklanjanje potrošenih baterija/akumulatora
(SAMO uređaji s ugrađenim baterijama/akumulatorima)

Vyjmutí starých baterií a akumulátorů
(POUZE pro výrobek s integrovanou baterií)

Fjernelse af opbrugte batterier og akkumulatorer
(KUN produkter med integreret batteri)

Kasutatud patareide ja akude eemaldamine
(AINULT kaetud akudega toote korral)

Käytettyjen paristojen/akkujen poisto
(Tuote VAIN kiinteällä akulla)

Retrait de batteries et d’accumulateurs à mettre au rebut
(produit avec batterie intégrée UNIQUEMENT)

Entfernen von Abfallbatterien und -Akkus
(Nur für Produkte mit integrierter Batterie)

Αφαίρεση χρησιμοποιημένων μπαταριών και συσσωρευτών
(ΜΟΝΟ για το προϊόν με την ενσωματωμένη μπαταρία)

Elhasználódott elemek és akkumulátorok eltávolítása
(KIZÁRÓLAG beágyazott elemmel rendelkező termékek esetében)

Rimozione di batterie e accumulatori
(SOLO prodotti con batteria incorporata)

Nederīgo bateriju un akumulatoru izņemšana
(TIKAI produktiem ar iebūvētu akumulatoru)

Baterijų ir akumuliatorių atliekų pašalinimas
(TIK produktams su integruotu akumuliatoriumi)

Отстранување на потрошените батерии и акумулатори
(САМО производи со вградена батерија)

Verwijdering van afgedankte batterijen en accu's
(ALLEEN product ingebedde batterij)

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer
(KUN produkt med integrert batteri)

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów
(Dotyczy TYLKO produktów z wbudowaną baterią)

Remoção de resíduos de pilhas e acumuladores
(APENAS produtos com bateria incorporada)

Eliminarea bateriilor uzate și acumulatorilor uzați
(DOAR în cazul produselor cu baterie încorporată)

Извлечение отработанных батарей и аккумуляторов
(ТОЛЬКО для продуктов со встроенной батареей)

Uklanjanje starih istrošenih baterija i akumulatora
(JEDINO proizvod sa ugrađenom baterijom)

Vybratie odpadových batérií a akumulátorov
(LEN produkt so vstavanou batériou)

Odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev
(SAMO izdelki z vgrajeno baterijo)

Eliminación de las baterías y acumuladores usados
(SOLO para productos con batería integrada)

Kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer
(Endast produkt med inbyggt batteri)

Atık batarya ve akülerin çıkarılması
(SADECE gömülü bataryalı üründe)

LG Electronics provides qualified professionals with detailed instructions on how to safely remove any batteries that are embedded in your product (as required by European Union Directive 2013/56/EU).

To download the instructions, please read the safety warning carefully and check the confirmation box below

I read the safety warning is not checked.

Language : Search

In case the product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product’s working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.

Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools.

В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“, или други независими доставчици на услуги за съвет.

Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти.

U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preproučuje neka bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.

Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata.

V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.

Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů.

Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.

Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer.

Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga

Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/-kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement.

Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevöitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.

Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/-liitäntöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla.

Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d’endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l’aide en ligne de LG Service ou à d’autres prestataires de services indépendants.

Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d’extraire avec précaution la cellule de la batterie en s’aidant d’outils spécialisés.

Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie/Akku enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte Batterie oder Akku entfernen, die/der entweder wegen einer Ersatzlieferung oder für ein Recycling am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ausgetauscht werden muss. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, Batterie oder Akku zu entfernen und diesbezüglich die LG-Beratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.

Das Entfernen von Batterie oder Akku erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Batterie-/Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen.

Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της. Για την πρόληψη βλάβης στο προϊόν, και για την ασφάλεια του χρήστη, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Απευθυνθείτε στη Γραμμή Βοήθειας της LG, ή σε άλλο επαγγελματία.

Η αφαίρεση της μπαταρίας προϋποθέτει αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του προϊόντος, αποσύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων/επαφών, και προσεκτική απομάκρυνση της μπαταρίας με εξειδικευμένα εργαλεία.

Ha a termék olyan beágyazott elemet tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy elemcseréhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításhoz azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az elem eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.

Az elem eltávolítása során fel kell nyitni a termékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az elemcellát.

Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.

La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici.

Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru un vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.

Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators.

Jei šiame produkte įmontuotas akumuliatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumuliatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.

Akumuliatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumuliatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius.

Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.

Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат.

In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.

Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap.

I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resikr ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.

Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy.

Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.

Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi.

No caso de este produto conter uma bateria incorporada que não possa ser removida prontamente pelos utilizadores finais, seja para substituição ou reciclagem no fim da vida útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros fornecedores de serviços independentes.

A remoção da bateria implica a desmontagem da estrutura do produto, a retirada dos cabos/contactos elétricos e a extração cuidadosa da célula da bateria utilizando ferramentas específicas.

În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.

Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale.

В случае если данный продукт имеет встроенную батарею, которую конечные пользователи не могут без труда извлечь, компания LG рекомендует, чтобы батарея была извлечена только квалифицированными профессионалами для ее замены или утилизации по окончании срока служба данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует избегать попыток извлечь батарею и следует связаться со Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками услуг для получения совета.

Извлечение батареи включает в себя демонтаж корпуса продукта, отключение электрических кабелей/контактов и осторожное извлечение элемента батареи, используя специализированные инструменты.

U slučaju da ovaj proizvod sadrži bateriju koju krajnji korisnik ne može jednostavno da izvadi, LG preporučuje da to uradi samo kvalifikovana osoba, bilo da se radi o zameni ili recikliranju baterije nakon što se istroši. Kako bi se sprečio nastanak bilo kakvog oštećenja na proizvodu, a i zbog svoje lične sigurnosti, korisnici nikako ne treba da pokušavaju da sami izvade bateriju, već treba da pozovu LG pomoćni servis ili nekog drugog nezavisnog provajdera za savet.

Vađenje baterije će podrazumevati demontiranje kutije proizvoda, isključivanje električnih kablova i oprezno vađenje stanice baterije koristeći posebne alate.

V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.

Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia.

Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.

Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno ostranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja.

En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución que para reciclar la batería al final de la vida útil del producto.
Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.

La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas.

Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.

Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg.

Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.

Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar.

Download the Instruction