Οροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας

«Πλένει και τρέχεις, δεν τρέχεις να πλύνεις»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής καλουμένης « Διοργανώτρια» ) και έδρα το Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1, ΑΦΜ 999864804 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «Πλένει και τρέχεις, δεν τρέχεις να πλύνεις» (εφεξής καλουμένης «προωθητική ενέργεια»),

1] Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση δώρου στους συμμετέχοντες. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά συσκευή.

2] Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από τις 2 Οκτωβρίου 2017 έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή εγκαίρως με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο.

3] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει την αγορά προϊόντος LG πλυντήριο – στεγνωτήριο από τους ακόλουθους κωδικούς F4J9JH2T, F4J8JH2W, F4J8FH2W, FH4A8FDH2N, FH4U1JBH6N, FH695BDH2N, FH6G1BCH2N εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος της παρούσας προωθητικής ενέργειας

4] Τρόπος Συμμετοχής
Ο τρόπος συμμετοχής στη Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
4.1 Ο καταναλωτής κατόπιν της αγοράς LG Πλυντηρίου - Στεγνωτηρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, θα ενημερώνεται για τη διαδικασία απόκτησης του δώρου του μέσα από υλικά επικοινωνίας που υπάρχουν στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα ελληνικής και κυπριακής αγοράς που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

4.2 Έπειτα από την ολοκλήρωση της αγοράς και απαραιτήτως έως 15/11/2017, ο συμμετέχων καλείται να καλέσει στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG στα ακόλουθα τηλεφωνα: LG 801 11 200900 (από σταθερό) 2104800564 (από κινητό) και στο 80000810 (Κύπρος) και να δώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

4.2.1 Προσωπικά στοιχεία : όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση παραλαβής δώρου

4.2.2 Λοιπά στοιχεία αγοράς: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς, και κωδικό προιόντος

4.2.3 Συνημμένο θα πρέπει να στείλει το φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email

4.3 Ακολούθως θα υπάρχει σχετικός έλεγχος από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG για την εγκυρότητα της αγοράς αλλά και του δώρου που αντιστοιχεί στην αγορά. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που ο συμμετέχων πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις η Διοργανώτρια θα αποστέλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συμμετέχοντα ενημερώνοντάς τον για τη διαδικασία αποστολής της δωροκάρτας INTERSRPORT Gift Card.

5] Δώρα/Τρόπος Παραλαβής

Το δώρο της Προωθητικής ενέργειας, η δωροκάρτα INTERSRPORT Gift Card, ορίζεται ώς (εφεξής «το Δώρο») ένα εκ των παρακάτω ανάλογα με την αγορά που έχει πραγματοποιηθεί:

Η παράδοση του Δώρου θα πραγματοποιείται δωρεάν εντός Ελλάδος και Κύπρο. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο αυτό. Οι αποστολές των Δώρων προς τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιούνται εντός 15 εργασίμων ημερών από την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Διοργανώτρια εταιρεία. Ο συμμετέχων, κατά την παραλαβή της δωροκάρτας INTERSRPORT Gift Card του, υποχρεούται να συμπληρώσει με τα στοιχεία του και να υπογράψει το σχετικό έντυπο παράδοσης – παραλαβής.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας Διευκρινίζεται ρητά ότι τελευταία ημέρα αγοράς του προϊόντος θεωρείται η 31/10/2017 και τελευταία ημέρα διεκδίκησης του δώρου ορίζεται η 15/11/2017. Μετά το περας των ανωτέρω ημερομηνιών καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

6] Όροι χρήσης Δώρου

Η δωροκάρτα INTERSRPORT Gift Card "ΔΩΡΟ" γίνεται δεκτή αποκλειστικά στα καταστήματα της εταιρείας INTERSPORT κατά τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στην πίσω όψη της δωροκάρτας. Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και δεν ανταλλάσεται με μετρητά ή άλλες δωροεπιταγές. Σε περίπτωση απώλειας η κλοπής της, η δωροκάρτα INTERSRPORT Gift Card δεν αντικαθίσταται.

7] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια «αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 με τίτλο «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ρητώς και εγγράφως από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, αποστέλλοντας έγγραφη δήλωσή του προς την διοργανώτρια εταιρεία , σύμφωνα με τις διάταξεις του Ν. 2472/1997.

8] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας.

9] Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από την προωθητική ενέργεια.

10] Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά την κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.lg.com/gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

11] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.