Οροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας
«LG TWINWashTM με Δωροεπιταγή Intesport»


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής καλουμένης « Διοργανώτρια» ) και έδρα το Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1, ΑΦΜ 999864804 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «LG TWINWash TM με Δωροεπιταγή Intesport αξίας έως 150 ευρώ.» (εφεξής καλουμένης «προωθητική ενέργεια»),
1] Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση δώρου στους συμμετέχοντες. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά συσκευή.
2] Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 15η Οκτωβρίου 2018 έως τις 30 Νοεμβρίου 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή εγκαίρως με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο.
3] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει την αγορά LG TWINWashTM σετ: F4J7VY2WD + F8K5XN3, FH4G1BCS2 + F8K5XN3, FH495BDN2 + F8K5XN3, FH695BDH2N + F8K5XN3, FH6G1BCH2N + F8K5XN3 εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος της παρούσας προωθητικής ενέργειας
4] Τρόπος Συμμετοχής
Ο τρόπος συμμετοχής στη Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
4.1 Ο καταναλωτής κατόπιν της αγοράς LG TWINWashTM, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, θα ενημερώνεται για τη διαδικασία απόκτησης του δώρου του μέσα από υλικά επικοινωνίας που υπάρχουν στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα ελληνικής αγοράς που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.
4.2 Έπειτα από την ολοκλήρωση της αγοράς και απαραιτήτως έως 15/12/2018, ο συμμετέχων καλείται να καλέσει στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG στα ακόλουθα τηλεφωνα: LG 801 11 200900 (από σταθερό) και στο 2104800564 (από κινητό) και να δώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
4.2.1 Προσωπικά στοιχεία : όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση παραλαβής δώρου
4.2.2 Λοιπά στοιχεία αγοράς: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς, και κωδικό προιόντος
4.2.3 Συνημμένο θα πρέπει να στείλει το φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email
4.3 Ακολούθως θα υπάρχει σχετικός έλεγχος από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG για την εγκυρότητα της αγοράς αλλά και του δώρου που αντιστοιχεί στην αγορά. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που ο συμμετέχων πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις η Διοργανώτρια θα αποστέλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συμμετέχοντα ενημερώνοντάς τον για τη διαδικασία αποστολής της δωροκάρτας INTERSRPORT Gift Card αξίας 150 ευρώ.
5] Δώρα/Τρόπος Παραλαβής
Το δώρο της Προωθητικής ενέργειας, η δωροκάρτα INTERSRPORT Gift Card (εφεξής «το Δώρο»), ορίζεται ώς δωροκάρτας INTERSRPORT Gift Card αξίας έως  150 ευρώ.
Η παράδοση του Δώρου θα πραγματοποιείται δωρεάν εντός Ελλάδος. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο αυτό. Οι αποστολές των Δώρων προς τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιούνται εντός 15 εργασίμων ημερών από την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Διοργανώτρια εταιρεία. Ο συμμετέχων, κατά την παραλαβή της δωροκάρτας INTERSRPORT Gift Card του, υποχρεούται να συμπληρώσει με τα στοιχεία του και να υπογράψει το σχετικό έντυπο παράδοσης – παραλαβής.
Σε περίπτωση λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας
Διευκρινίζεται ρητά ότι τελευταία ημέρα αγοράς του προϊόντος θεωρείται η 30/11/2018 και τελευταία ημέρα διεκδίκησης του δώρου ορίζεται η 15/12/2018. Μετά το περας των ανωτέρω ημερομηνιών καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
6] Όροι χρήσης Δώρου
Η δωροκάρτα INTERSRPORT Gift Card "ΔΩΡΟ" γίνεται δεκτή αποκλειστικά στα καταστήματα της εταιρείας INTERSPORT κατά τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στην πίσω όψη της δωροκάρτας.
Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και δεν ανταλλάσεται με μετρητά ή άλλες δωροεπιταγές. Σε περίπτωση απώλειας η κλοπής της, η δωροκάρτα INTERSRPORT Gift Card δεν αντικαθίσταται.
7] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συγκεκριμένα όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια «αποκλειστικά για το σκοπό συμμετοχής και πραγματοποίησης της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων  και για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των τριών (3) μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης των δώρων. Εννοείται ότι μετά την απόδοση κάθε  Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των νικητών του Διαγωνισμού  θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR), και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διοργανώτρια στο email: lgehsprivacy@lge.com ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διοργανωτή.
Η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διοργανωτή, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.lg.com/gr/privacy

8] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας.
9] Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από την προωθητική ενέργεια.
10] Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά την κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.lg.com/gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
11] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.