• Az „LG UltraGear gyorsasági teszt” c. nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője: LG Electronics Magyar Kft. (Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., adószám:10790386-2-44; továbbiakban: Szervező)

  A játék lebonyolítója az Artificial Event Kft. (Székhely: 1053. Budapest, Veres Pálné u. 9.adószám: 25368732-2-41; továbbiakban: Lebonyolító)

  A Szervező a Facebook (https://www.facebook.com/LGMagyarorszag/) oldalán (továbbiakban: Oldal) közzétett nyereményjátékot indít, melynek keretében az alább meghatározott időszakban a résztvevőknek lehetőségük nyílik teljesíteni a Játék feladatát, amellyel megnyerhetnek 1 darab LG Ultragear™ monitort (LG 27GN950-B: 27" méretű, QHD Ultragear™ IPS gaming monitor HDR10-zel és AMD FreeSync™ Premium Pro technológiával).

  A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
  A Játék teljes időtartama: 2020. december 14. 10:00:00 – december 21. 11:59:59
  Sorsolás: 2020. december 22. 14:00
  Eredményhirdetés: 2020. december 22.


  1. A játék menete
  1.1. A Játék során a résztvevőknek a jelen játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) szerinti tematikának megfelelően lehetőségük van a Játék ideje alatt a Facebook oldalon közzétett játékposzt feladványát az Oldalon teljesíteni a korábban meghatározott időtartam során.

  1.2. A Játék feladványa alapján a résztvevőknek az alábbi lépéseknek kell eleget tenniük:
  - A Játék során a következő feladat elvégzése szükséges (továbbiakban mint Pályázat): a meghatározott LG Facebook posztban lévő ultragear.lg.hu weboldalt kell betölteni, majd az ott található játékkal legalább egy érvényes játékot lebonyolítani. A játék lezárultát követően a weboldalon található „Letöltöm az eredményt” funkcióval elmenteni az időeredményt, majd a meghatározott LG Facebook posztban ezt hozzászólás (komment) formájában közzétenni.

  2. Részvételi feltételek
  2.1. A Játékban az a játékos vehet részt (továbbiakban: Játékos), aki:
  - 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolvánnyal;
  - Az adott weboldalon a legalább egy érvényes játékot bizonyító, mentett eredményt hozzászólás (komment) formájában közzétenni a megjelölt LG Facebook posztban.
  - A Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja a 2.3. pont szerint.

  2.2. A Játékból ki vannak zárva:
  - a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, ezen megbízottak munkavállalói, és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés)
  - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés).
  - továbbá a Facebook tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontban meghatározott hozzátartozói.

  2.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat teljesítésével egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket feltétel nélkül, maradéktalanul elfogadja. A Játékban feltöltött bármely tartalmat a Szervező vagy Lebonyolító jogosult moderálni.

  2.4. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy tartalmi és formai irányelvek alapján minden feltöltött hozzászólást (kommentet) felülvizsgáljon és a feltöltést megtagadja vagy annak törlését kérje, amennyiben az a Játékszabályzatban foglaltaknak, jogszabálynak vagy egyéb előírásnak, etikai normának, stb. nem felel meg, vagy mások számára sértő, illetve más jogát vagy jogos érdekeit vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező vagy Lebonyolító üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen Játékszabályzatot sérti.

  3. Nyeremény
  3.1. Díj: A játék során az alábbi monitor termék kerül kisorsolásra:
  1 db LG 27GN950-B monitor

  3.1.1. A nyertes véletlenszerű sorsolással kerül kiválasztásra azon Játékosok közül, akik a 2. pont szerinti feltételek mindegyikének és a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek. 1 Játékos csak 1 helyes válasszal tud nevezni, nyerési esélyeit több helyes válasszal növelni nem tudja.

  3.1.2. A sorsolást a Lebonyolító a Játék keretén belül a játék lezárulta után a korábban megadott időpontban végzi el. A díj sorsolásának időpontja: 2020.12.22. 14:00:00. Amennyiben a sorsolást követően a nyertes nem felel meg minden részvételi feltételnek, vagy nem veszi át nyerményét, akkor pótnyertes lép a helyébe. A Lebonyolító 3 db pótnyertest sorsol a nyereményjáték sorsolás napján, akik kizárólag csak akkor kerülnek nyertes helyébe, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak és azon belül jelen pontnak megfelelően szükségesek, tehát amennyiben nyertes elveszíti a jogát a díjra.

  4. Nyertes értesítése
  4.1. A nyertest a Szervező vagy Lebonyolító az Oldalon hirdeti ki a sorsolást követő 1 (egy) munkanapon belül Facebook hozzászólás és/vagy üzenet formájában.

  4.2. Szervező vagy Lebonyolító legfeljebb 2 (két) alkalommal kíséreli meg értesíteni a nyertest a nyertes kiválasztását követő 3 (három) munkanapon belül a nyertes megemlítésével a Facebook hozzászólás (komment) szekciójában és/vagy üzenet formájában. Amennyiben a nyertes a Szervező vagy Lebonyolító értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 1 (egy) naptári napon belül nem reagál Facebook üzenetben, úgy az a nyertes vonatkozásában jogvesztő határidővel bír, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére.

  4.3. A nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyertessel a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyertességről való értesítést követően külön egyeztet Facebook üzenetben. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket válaszadási határidő megjelölésével Szervező vagy Lebonyolító Facebook üzenetben a játékos ott megadott elérhetőségein teszi fel.

  4.4. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékost kizárja és a nyereményt ne adja át. Amennyiben a nyertes Játékos a fentiek szerint nem jelentkezik a nyertességről való értesítésre vagy egyéb, jelen Játékszabályzatban meghatározott okból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti, úgy helyébe pótnyertes lép, aki a fentiek szerint kerül értesítésre. A pótnyertesekre szintén a jelen bekezdésben és a 4.3 pontban leírtak irányadóak. Szervező vagy Lebonyolító legfeljebb 2 (két) alkalommal kíséreli meg értesíteni a maximum 3 db pótnyertest a nyertes vagy pótnyertesek kiválasztását követő 3 (három) munkanapon belül. Amennyiben a pótnyertesek a Szervező vagy Lebonyolító értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 1 (egy) naptári napon belül nem reagálnak Facebook üzenetben, úgy az a pótnyertes vonatkozásában jogvesztő határidővel bír, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és másik pótnyertes kerül kisorsolásra jelen bekezdésnek megfelelően, tehát valamely pótnyertes helyett akkor kerül újabb pótnyertes kisorsolásra, amint az előző pótnyertes elveszti a jogát a nyeremény átvételére. A nyeremény minden esetben kiosztásra kerül, tehát annyi pótnyertes kerül kisorsolásra, amennyi szükséges.

  4.5. A Szervező nem vállal felelősséget azért, amennyiben rendszerműködés, illetve a Facebook egyéb hibájából vagy olyan hibából, egyéb okból adódóan, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem felelős, nem jelentkezik időben, illetve nem tud megjelenni a nyeremény igénybevétele érdekében.

  5. Adatvédelem
  5.1. Csak úgy, mint a Játékban való részvétel, az adatszolgáltatás is önkéntes. Az Adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, vagy a Lebonyolító a Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato) valamint a Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az „LG UltraGear gyorsasági teszt” c. nyereményjátékhoz dokumentumnak megfelelően végzi.

  6. Kizárás
  6.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból indoklás nélkül bármikor kizárhatja azt a Játékost, aki a Játékban saját vagy harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett Facebook profil útján olyan kommentet tölt fel, amely obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, az LG Electronics üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen Játékszabályzatot stb. sérti, továbbá amelynek felhasználására nincs jogosultsága, illetve, aki a Játékba nem illő tartalmat jelenít meg, valamint harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt, továbbá bármely egyéb jogellenes vagy a Játékszabályzatba ütköző visszaélést követ el. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

  7. Általános rendelkezések
  7.1. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező az Oldalakon teszi közzé. A Szervező biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét a Játék időtartama alatt. Ha a kiírásban a Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg.

  7.2. A Szervező a nyereményeket, Játék lezárását követően, azaz a díj sorsolás napját követő 60 naptári napon belül személyesen tudja átadni egy előre egyeztett időpontban, az LG Electronics Magyar Kft. székházában, a nyeremény házhozszállítása a nyertes felelősségét képezi. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az ajándék átvételére személyesen kerüljön sor. A Szervező a nyeremények tekintetében felelősségét a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja. A nyeremény készpénzre vagy más egyéb-, készpénz helyettesítő fizetőeszközre, kuponra nem váltható. A nyeremény sem egészben, sem részben nem átruházható, arra kizárólag a kiválasztott nyertes jogosult.

  7.3. A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyertes képmását, a nyerés tényét, illetve a nyereményeket a nyertes nevének feltüntetésével az Oldalon, weboldalán, Facebook, vagy Instagram posztjaiban, blog bejegyzéseiben, sajtóközlemény formájában kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A nyertes Játékosok a Szervező kérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik.

  7.4. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb harmadik személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Játékban a Facebook nem vesz részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Promóció nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Facebook azt nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz. A fentieknek megfelelően a Szervező a Facebookot mindennemű a Játékosok által támasztott igénnyel kapcsolatban mentesíti.

  7.5. A Játékban való részvételhez igénybe vett internet hozzáférés kapcsán az adott internet szolgáltatás szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadóak. Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a feltöltött tartalmakat illetően, ezért nem fogad el semmilyen reklamációt azokkal kapcsolatban.

  7.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Oldalon és weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  8. A nyeremények utáni adózás
  8.1. A nyereményt az LG Electronics Magyar Kft. biztosítja a nyerteseknek. A juttatás után fizetendő szja-t az 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) 76.§ (3) bekezdése szerint kell a nyereményjátékot Szervezőnek megállapítani, bevallani és megfizetni. A nyerteseket szja fizetési kötelezettség nem terheli.

  Budapest, 2020. november 30.

 • Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az „LG UltraGear gyorsasági teszt” c. nyereményjátékhoz

  Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az „LG UltraGear gyorsasági teszt” nyereményjáték konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (http://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

  1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Játékos a https://www.facebook.com/LGMagyarorszag/ oldalon „LG UltraGear gyorsasági teszt” nyereményjátékban részt vesz, és kifejezett hozzájárulását adja (a kihívást teljesítve) ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) az „LG UltraGear gyorsasági teszt” nyereményjátékban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A résztvevő kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. Adatkezelés célja: az „LG UltraGear gyorsasági teszt” nyereményjátékban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése.

  3. Az adatkezelés jogalapja: Résztvevő önkéntes kifejezett hozzájárulása és részvétele.

  4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Résztvevő következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), lakcím, telefonszám és e-mail cím, nyertes esetén a személy képmása.

  5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.

  6. Az adatkezelés időtartama: LGEMK az érintett személy személyes adatait a részvételtől számított ésszerű határidőn belül törli, de legkésőbb 1 év elteltét követően, kivéve, ha a Résztvevő korábban kérte személyes adatainak törlését.

  7. Kapcsolattartó: A Résztvevő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Jung Ryu-hoz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.

  8. Résztvevői jogai: Résztvevőt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékozatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.

  9. Adattovábbítás: A Résztvevők által megadott adatok a játék lebonyolítását végző Artificial Event Kft. kivételével (Székhely: 1053. Budapest, Veres Pálné u. 9.adószám: 25368732-2-41; továbbiakban: Lebonyolító), harmadik félnek nem kerülnek átadásra, illetve továbbításra.

  Kelt: 2020. november 30.
  LG Electronics Magyar Kft.