Skip to Contents
Sluiten

Aankondigingen

Lees meer over LG Electronic's laatste nieuws en aankondigingen

Lees meer over LG's laatste software update informatie, product nieuws en services

Service – en Reparatievoorwaarden IN-Home serviceverzoek voor in Nederland aangekochte producten

  • Laatste update 16/01/2013

Service- en Reparatievoorwaarden LG Electronics Benelux Sales B.V. C2012033146 - LG Electronics Benelux Sales BV, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, KvK 39091823 Pagina 1 van 1

 

1. Algemeen

1.1. Deze Service en Reparatievoorwaarden (hierna "Voorwaarden") hebben betrekking op aanbiedingen en uitvoering van reparaties aan LG consumentenproducten (hierna "Producten") die door een LG Servicemonteur bij de klant thuis of op lokatie (binnen Nederland) worden uitgevoerd.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op reparatiewerkzaamheden aan Producten binnen en buiten fabrieksgarantie. Voor Producten binnen fabrieksgarantie zijn tevens onze algemene verkoopvoorwaarden en fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.

1.3. Indien noodzakelijk kan een klant voor reparatie aan groot huishoudelijke producten eveneens beroep doen op de reparatievoorwaarden zoals overeengekomen tussen branchevereniging VLEHAN en de Consumentenbond.

2. Aanmelding reparatie

2.1. Reparaties aan Producten waarop service aan huis van toepassing is (zoals vermeld op de garantiekaart van het Product, dan wel onze website www.lge.nl), dienen aangemeld te worden via de LG Customer Service: online via www.lge.nl of telefonisch via 0900-5435454.

2.2. Alvorens een reparatieverzoek door LG in behandeling genomen kan worden dient de klant minimaal de volgende gegevens te overleggen:

 Volledige productcode;

 Serienummer van het product;

 Duidelijke klachtomschrijving ;

 Volledige NAW gegevens inclusief telefoonnummer waarop de klant gedurende kantoortijden (09.00 – 17.00 uur) goed bereikbaar is; en

 Aankoopnota van het Product (indien geen aankoopnota kan worden overlegd, kan LG de reparatie niet onder fabrieksgarantie uitvoeren).

2.3. Enkel correct en volledig aangeleverde reparatieverzoeken worden in behandeling genomen.

3. Bezoekafspraak

3.1. LG neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één (1) werkdag contact op met de klant om een afspraak te maken voor het servicebezoek. Het reparatiebezoek wordt in de regel uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen ingepland in overleg met de klant.

3.2. Indien de LG Servicemonteur op de afgesproken datum en tijdstip (plus of min een kwartier) bij aankomst op het afgesproken adres de klant niet aantreft, zal LG de klant kosten in rekening brengen, tenzij de klant LG uiterlijk 1 werkdag van te voren in kennis heeft gesteld van zijn verhindering.

4. Diagnosestelling en onderzoek

4.1. Alvorens een reparatie uit te voeren, zal de LG Servicemonteur een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Hierbij baseert de LG Servicemonteur zich op de door de klant gemelde klachten

4.2. Indien de LG Servicemonteur tijdens zijn bezoek aan huis de gemelde klachten niet aantreft, of indien blijkt dat de klacht veroorzaakt is door niet aan het Product dan wel aan LG verwijtbare factoren, wordt de klant kosten in rekening gebracht, zoals beschreven in artikel 5.

5. Begroting reparatiekosten

5.1. Indien, hetzij bij aanmelding van de reparatie, hetzij tijdens het reparatiebezoek aan huis door de LG Servicemonteur wordt vastgesteld, dat de gemelde klachten buiten de fabrieksgarantie vallen, of indien de fabrieksgarantietermijn op het te repareren Product is verstreken, zal de LG Servicemonteur de klant een zo nauwkeurig mogelijke gespecificeerde kostenopgave verstrekken van de totale reparatiekosten inclusief eventuele voorrijkosten, onderzoekskosten en arbeidsloon op basis van werkelijk bestede tijd dan wel op basis van een vastgesteld tarief. Indien noodzakelijk zal deze begroting door de LG Servicemonteur schriftelijk worden vastgelegd.

5.2. Indien de klant niet akkoord gaat met de begrote reparatiekosten, zal op verzoek van de klant en, indien redelijkerwijs mogelijk, het te repareren Product worden teruggebracht in de staat waarin het door de LG Servicemonteur bij aanvang van de reparatiewerkzaamheden is aangetroffen. In dergelijke gevallen wordt de klant kosten in rekening gebracht zoals beschreven in artikel 5.1.

5.3. Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat de oorspronkelijk beoogde reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden, niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd of indien ook andere dan in de kostenopgave voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de klant plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de klant daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 5.1 bepaalde.

6. Herhalingsbezoeken

6.1. De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het Product in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

 Zoveel mogelijk direct, maar uiterlijk binnen twee (2) werkdagen door de LG Servicemonteur met de klant contact opgenomen worden om een nieuwe afspraak in te plannen;

 LG streeft ernaar om herhalingsbezoeken zoveel mogelijk binnen tien (10) werkdagen na het eerste bezoek te laten plaatsvinden.

 Voor een tweede of daaropvolgend bezoek worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij de noodzaak voor herhalingsbezoek aan de klant is toe te schrijven.

7. Betaling van de reparatie

7.1. De klant ontvangt, nadat de reparatie is uitgevoerd, van de LG Servicemonteur een gespecificeerde rekening met vermelding van onder andere model en serienummer van het Product, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

7.2. De betaling van de reparatiefactuur dient ter plaatse te geschieden, uitsluitend middels PIN betaling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

8. Garantie op betaalde reparatie

8.1. Op elke door LG verrichte en door de klant betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een garantie van drie (3) maanden op deze reparatie worden gegeven. De factuur van de reparatie dient als garantiebewijs.

8.2. Deze garantie gaat in op het moment van afgifte van het gerepareerde Product en omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie bij herhaling van hetzelfde gebrek binnen genoemde periode in artikel 8.1. Bij een beroep op de garantie op de reparatie dient de klant op verzoek de gespecificeerde rekening van de eerdere reparatie aan de LG Servicemonteur te overleggen.

8.3. Op Producten met bliksem, water, zand of vochtschade (veroorzaakt door externe oorzaken), verleent LG in principe geen service. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant toch service wordt verleend, zal LG op deze reparaties geen garantie geven.

9. Vervangen onderdelen

9.1. Alle reparaties uitgevoerd door een LG Servicemonteur worden uitgevoerd met originele, door de fabrikant gegarandeerde onderdelen.

9.2. Vervangen onderdelen worden door de LG Servicemonteur ter beschikking van de klant gesteld, met uitzondering van onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. In de laatste twee gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van LG en op een verantwoorde manier afgevoerd.

10. Vakmanschap en gedragscode

10.1. LG staat garant voor de vakbekwaamheid en de actuele product en technische kennis van alle LG Servicemonteurs.

10.2. LG garandeert dat de LG Servicemonteur, tijdens het reparatiebezoek aan huis zich professioneel, maatschappelijk en sociaal correct gedraagt en alle benodigde voorzorgsmaatregelen in acht neemt die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om beschadigingen dan wel vervuiling van de persoonlijke eigendommen van de klant te voorkomen.

10.3. De klant dient er in alle redelijkheid voor te zorgen dat de LG Service monteur zijn werkzaamheden a. in een (huishoud)schone ruimte kanuitvoeren b. binnen de veiligheidsvoorschriften zoals hierna in artikel 12 beschreven kan uitvoeren

11. Veiligheidsvoorschriften

11.1. In het kader van de wettelijke verplichting die werkgevers hebben ten aanzien van waarborging van de persoonlijke veiligheid van medewerkers, dient een LG Servicemonteur bij het uitvoeren van zijn werk altijd LG bedrijfskleding en veiligheidschoeisel te dragen.

11.2. Een reparatie zal altijd op zodanige wijze door de LG Servicemonteur worden uitgevoerd dat een Product daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die op grond van fabriekswege aangebrachte veiligheidskeurmerken gelden danwel, bij ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.

11.3. De te repareren Producten dienen zich op een toegankelijke plek te bevinden, zodanig dat een veilige en verantwoordelijke reparatie mogelijk is zonder dat de Service monteur handelingen dient uit te voeren die niet in lijn liggen met de Nederlandse ARBO voorwaarden.

11.4. De LG Service monteur heeft ten alle tijde het recht om uitvoering van reparatiewerkzaamheden ter plekke te weigeren indien naar zijn oordeel de omstandigheden waarin het Product zich bevindt, een mogelijk gezondheids- of veiligheidsrisico kunnen vormen.

12. Over deze Voorwaarden

12.1. Deze Service en Reparatievoorwaarden zijn gepubliceerd op de LG website www.lge.nl evenals onze Algemene erkoopvoorwaarden en onze Fabrieksgarantievoorwaarden.

12.2. Op verzoek wordt de klant een afgedrukt exemplaar kosteloos toegezonden. Verzoeken hiertoe kunnen ingediend worden bij de LG Customer Service via tel. 0900-5435454.

12.3. Bij het maken van een bezoekafspraak zal de LG Servicemonteur de klant op deze voorwaarden wijzen. Door akkoord te gaan met het voorgestelde bezoek verklaart de klant zich eveneens volledig akkoord met deze service en reparatievoorwaarden.

12.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door LG uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

12.5. LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website www.lge.nl.

12.6. Alle persoonsggevens die in het kader van de dienstverlening worden verkregen, zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving behandeld worden. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden stemt de klant in dat LG telefonisch contact op kan nemen met de klant ter verbetering van de dienstverlening na het bezoek van de LG Servicemonteur.

12.7. Deze Voorwaarden gelden voor in Nederland aangekochte Producten waarvoor reparatie bij de klant thuis (in Nederland) plaatsvindt.