Przejdź do spisu treści Skip to Accessibility Help

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego LG.com/pl


1. WSTĘP

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („Ogólne Warunki Sprzedaży”) regulują zasady, na jakich klient („Klient”) dokonuje zakupu produktów („Produkty”) oferowanych na stronie internetowej https://lg.com/pl/ („Strona internetowa”).
1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są jedynymi obowiązującymi warunkami i zastępują wszelkie inne ogólne warunki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną uprzednio wyraźnie unieważnione w formie pisemnej. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia konieczne jest staranne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i ich zaakceptowanie.
1.3. Zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oferowane Produkty są skierowane wyłącznie do Klientów, czyli kupujących osób fizycznych lub prawnych, które działają jako konsumenci lub użytkownicy ostateczni.
1.4. Aby dokonać zakupu przez Stronę internetową, należy wejść na Stronę internetową i wypełnić formularz rejestracji użytkownika, chyba że zakupu dokonuje się za pomocą profilu gościa, w którym to przypadku nastąpi rejestracja danych na potrzeby konkretnego zakupu. Strona internetowa jest dostępna w języku polskim. Klient będzie miał możliwość zobaczyć podsumowanie zamówienia przed dokonaniem zakupu w celu poprawienia wszelkich błędów, które mogły wystąpić w trakcie procesu składania zamówienia. Aby zakończyć procedurę zakupu, konieczna jest wyraźna zgoda Klienta. Po potwierdzeniu zakupu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Dowód zakupu (Faktura VAT) zostanie wysłana pocztą elektroniczną w czasie 1 dnia roboczego od odbioru towaru przez Klienta, chyba że Klient wyrazi wolę otrzymania dokumentacji w formie papierowej. W takim wypadku zostaną one wysłane pocztą tradycyjną na wskazany adres.
1.5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wszystkich transakcji kupna Produktów DRIL oferowanych przez LG poprzez Stronę internetową, których Klient dokona za pośrednictwem Strony internetowej. Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do zaciągania zobowiązań i nabywania Produktów, oraz zgadza się przestrzegać niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi Produkty mogą nabywać tylko osoby pełnoletnie (powyżej 18 r. ż.) zamieszkałe na terenie Unii Europejskiej, a adres dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klienci będący osobami prawnymi muszą mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a adres dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być uzupełniane przez warunki szczególne, jakie mogą zostać ustanowione, a także są uzupełniane przez regulamin użytkowania, politykę prywatności i politykę cookies Strony internetowej.

2. PROCES DOKONYWANIA ZAKUPU: SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I JEGO PRZYJĘCIE

2.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez Stronę internetową, wypełniając stosowne formularze przeznaczone do tego celu. Po sfinalizowaniu procesu sprzedaży Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanego zakupu zawierające wszystkie warunki dotyczące zakupu Produktu. W momencie naciśnięcia przycisku dokonania zakupu zostaje zawarta umowa, co oznacza pełną akceptację oferty handlowej wystosowanej przez Stronę internetową oraz wszelkich obowiązujących warunków przez Klienta.
2.2. Dokonując zakupu, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności za Produkt za pomocą wybranej formy płatności.
2.3. Realizacja zamówień złożonych przez Klienta zależy od dostępności produktu oraz od tego, czy Klient dokona płatności za dany Produkt w momencie dokonywania zakupu. W przypadku, gdy Produkt okaże się niedostępny lub gdy Klient nie dokona płatności za Produkt, Klient zostanie poinformowany o niemożności kontynuowania procesu sprzedaży. Jeśli test wypłacalności w zakresie płatności za zakup nie wyjdzie pomyślnie, Klient może wybrać inny sposób płatności.
2.4. W przypadku problemów w procesie dokonywania zakupu Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie na numer 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy. Koszt połączenia z infolinią zależy od taryfy operatora.

3. KATALOG PRODUKTÓW: CHARAKTERYSTYKA I DOSTĘPNOŚĆ

3.1. Produkty dostarczane przez DRIL odpowiadają opisom i specyfikacjom zawartym w katalogu Produktów dostępnym dla Klienta w momencie składania zamówienia. Katalog Produktów zawiera kartę każdego Produktu, na której znajduje się krótki opis Produktu, jego cena (z wliczonym podatkiem) oraz informacja o jego dostępności.
3.2. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu w momencie przetwarzania zamówienia Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, a płatność za zamówienie zostanie zwrócona.

4. CENA I PŁATNOŚĆ

4.1. Ceną Produktu jest cena, która zostaje wyświetlona w momencie złożenia zamówienia. Cena oferowana Klientowi jest podana w PLN i jest ceną ostateczną, zawierającą wszystkie wymagane prawem podatki, jak również opłaty wynikające z użytkowania, zgodnie z danym zawartymi w karcie Produktu w momencie składania zamówienia. Klient jest informowany o całkowitym koszcie zamówienia, w tym między innymi o kosztach wysyłki, przed zatwierdzeniem i sfinalizowaniem procesu zawierania umowy sprzedaży. Ceny Produktów mogą być w każdej chwili modyfikowane. Jednak obowiązywać Klienta będą zawsze ceny wskazane na Stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia.
4.2. Koszty dostawy Produktu obciążają DRIL.
4.3. Aby dokonać płatności za Produkty zakupione przez Stronę internetową, Klient może wybrać dowolną spośród wskazanych form płatności. Dokonując płatności, Klient potwierdza, że jest uprawnionym właścicielem zastosowanego środka płatniczego.
4.4. Karty kredytowe i debetowe będą weryfikowane i autoryzowane przez instytucję finansową, przez którą zostały wydane. Jeśli instytucja wydająca kartę nie autoryzuje płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
4.5. W przypadku gdy formą płatności wybraną przez Klienta będzie bankowe polecenie zapłaty, Klient wyraża zgodę na obciążenie swojego rachunku bankowego przez DRIL.
4.6. Faktura VAT będzie przesyłana do Klienta w formie elektronicznej w czasie 1 dnia roboczego po dostarczeniu Klientowi zakupionego Produktu. Klient powinien zachować fakturę na wypadek wymiany lub zwrotu Produktu oraz na potrzeby świadczeń gwarancyjnych, jako dowód zakupu, potwierdzenie daty zakupu i modelu Produktu nabytego od DRIL Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w wiadomości e-mail (zamiast faktury papierowej). Klient ma jednak prawo uzyskać fakturę w formie papierowej i może to zrobić, kontaktując się z nami za pomocą którejkolwiek z metod kontaktu opisanych w części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży dotyczącej skarg i reklamacji, lub poprzez formularz kontaktowy.

5. DOSTAWA PRODUKTU

5.1. Produkt zostanie dostarczony do Klienta, a Klient ma obowiązek podpisać potwierdzenie odbioru. Przed odbiorem towaru i podpisaniem potwierdzenia u kuriera Klient powinien starannie sprawdzić, czy na paczce nie ma śladów uderzeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie Produktu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie, a także czy paczka jest prawidłowo zapakowana i zaklejona. Gdyby tak było, Klient powinien odmówić odebrania towaru i oddać go kurierowi oraz sporządzić protokół szkody. Wada transportowa może zostać zgłoszona do 7 dni od momentu odebrania towaru.
5.2. W przedstawionym wyżej wypadku Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie na numer 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy, opisując stan Produktu i zachowując potwierdzenie odbioru lub fakturę na wypadek konieczności dochodzenia swoich praw.
5.3. Produkty oznaczone jako dostępne w magazynie zostaną dostarczone w szacowanym terminie dostawy. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że z jakiegoś powodu (nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyższej) produkt nie jest dostępny i nie może być dostarczony do Klienta, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy lub zostanie mu zaproponowany produkt zastępczy tej samej lub wyższej jakości od zakupionego. W przypadku, gdy Klient nie będzie zainteresowany oczekiwaniem na Produkt lub zaproponowanym Produktem zastępczym, zapłacona kwota zostanie mu zwrócona.
5.4. Dział techniczny LGEPL będzie sprawdzać stan otrzymanych zwrotów i określać, czy spełniają one warunki określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku braku spełniania tych warunków, Klient zostanie poinformowany o sposobie i terminie, w jakim może odebrać Produkt na własny koszt, a DRIL i LGEPL będą wolne od jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak należytej staranności Klienta w tym zakresie.
5.5. O ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności niezależnie od LGEPL i DRIL, Klient otrzyma nabyty Produkt we wskazanym terminie na adres wskazany w trakcie procesu składania zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany odebrać Produkt. Mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Produktu, LGEPL lub wyznaczona do tego strona trzecia podejmie dwie (2) próby dostarczenia Produktu; jeśli miejsce dostawy nie zostanie zlokalizowane lub pod wskazanym adresem nie będzie Klienta ani żadnej osoby mogącej odebrać Produkt, zamówienie będzie traktowane jako anulowane i zostanie uruchomiona procedura zwrotu kwoty zapłaconej za Produkt.
5.6. Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta w momencie dostawy Produktu.
5.7. Produkty nabyte przez Stronę internetową będą wysyłane na teren Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera. Termin dostawy wynosi około 3~5 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru,. Koszty transportu będą się różnić w zależności od miejsca dostawy. Informacje o kosztach transportu zostaną podane na początku procesu dokonywania zakupu przez Stronę internetową. Koszty transportu zależą od wagi objętościowej zakupionego Produktu i są każdorazowo podawane.

6. GWARANCJA

6.1. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo do przewidzianej przepisami gwarancji w zakresie zgodności Produktów z umową od momentu ich dostawy. Produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od dnia dostawy. Poza gwarancją wynikającą z przepisów prawa, niektóre Produktu będą objęte gwarancją handlową. Klient jest informowany o Produktach, dla których oferowana jest dodatkowa gwarancja handlowa w odrębnej części Strony internetowej.
6.2. Jeśli chodzi o możliwość udzielenia gwarancji handlowej, dodatkowej względem gwarancji wynikającej z przepisów prawa, zalecamy zapoznanie się z kartą danego Produktu dostępną na Stronie internetowej.
6.3. W przypadku podejrzenia niezgodności z umową Klient będzie miał dwa miesiące od dnia wykrycia takiej niezgodności na skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie na numer 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy. Niedochowanie tego terminu nie będzie wiązać się z utratą posiadanego prawa do naprawy wady, jednak to użytkownik i konsument będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody lub straty wynikające z niedochowania tego terminu. W przypadku niezgodności Produktu z umową, Klient może wybrać między naprawą a wymianą Produktu, chyba że jedna z tych dwóch opcji jest obiektywnie niemożliwa lub związana z nieproporcjonalnie większymi nakładami niż druga. Naprawa lub wymiana Produktu zostanie dokonana bezpłatnie.
6.4. W przypadku wady produktu Klient może skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej telefonicznie pod numerem 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18).
6.5. Za nieproporcjonalnie większe uznaje się takie nakłady, które w porównaniu z drugim sposobem zaspokojenia roszczenia, wiążą się z poniesieniem przez sprzedawcę nieuzasadnionych kosztów, zważywszy na wartość jaką osiągnąłby Produkt w przypadku niewystąpienia niezgodności z umową, na istotność niezgodności z umową oraz na możliwości zastosowania alternatywnego sposobu zaspokojenia roszczenia bez znaczących niedogodności dla użytkownika i konsumenta. Ponadto, aby uznać, że koszty nie są uzasadnione, koszty jednej metody usunięcia wady muszą być istotnie wyższe niż koszty drugiej formy usunięcia wady.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZY SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

7.1. Prawo od odstąpienia od umowy na zasadach opisanych poniżej przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu artykuł 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z uwzględnieniem treści ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. tekst jedn. z 2019 poz. 134).
7.2. DRIL uznaje prawo Klienta do odstąpienia od umowy, które Klient może zrealizować w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych bez konieczności przedstawiania uzasadnienia. Prawo do odstąpienia wygaśnie po upływie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, wszedł w posiadanie towaru.
7.3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni nie przysługuje Klientowi o świdczenie usług dodatkowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę dodatkową na wniosek i za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem usługi, że po zakończeniu usługi instalacji utraci prawo odstąpienia od umowy.
7.4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powiadomi spółkę LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr kodu 02-675) przy ul. Wołoskiej 22, telefon: 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Aby dopełnić terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient poinformował LG Electronics Polska Sp. z o.o. o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem wyżej wskazanego terminu. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu przez Klienta od umowy, LG Electronics Polska Sp. z o.o. potwierdzi Klientowi drogą elektroniczną przyjęcie dyspozycji odstąpienia od umowy oraz zleci przewoźnikowi odbiór Produktu od Klienta w uzgodnionym terminie, przekazując niezbędne informacje kontaktowe Klienta przewoźnikowi.
7.5. Skutki odstąpienia: Zwrot pieniędzy obejmuje wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przesyłka zwykła) i zostanie dokonany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o decyzji odstąpienia od danej umowy. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, którą wykorzystano do nabycia Produktu, chyba że Klient wyraźnie się temu sprzeciwi. Niezależnie od tego, Klient nie poniesie żadnych kosztów związanych ze zwrotem pieniędzy. Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do momentu otrzymania zwróconego Produktu lub przedstawienia przez Klienta dowodu jego zwrotu, zależnie które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze.
7.6. Klient zwróci Produkty będące przedmiotem odstąpienia od zakupu bezpośrednio kurierowi obsługującemu zwrot, który na polecenie LGEPL przyjedzie pod ten sam adres, na który dokonano dostawy Produktu, bez zbędnej zwłoki i w nieprzekraczalnym terminie czternastu (14) dni od dnia powiadomienia o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot produktu dokonany samodzielnie przez Klienta, w sposób inny niż opisany w zdaniu poprzedzającym zostanie odrzucony.
7.7. Ani DRIL, ani LGEPL nie ponoszą odpowiedzialności za Produkt , który nie zostanie odebrany we wskazanym terminie i we wskazany sposób w przypadku zwrotu, który nie zostanie przyjęty. Klient będzie odpowiedzialny za obniżenie wartości Produktu wynikające z postępowania z Produktem w sposób inny niż konieczny do ustalenia jego rodzaju, cech i funkcjonowania.
7.8. W przypadku korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zwracany produkt musi być sprawny technicznie i nie uszkodzony oraz każdorazowo musi zostać zwrócony razem ze wszystkimi elementami składowymi oraz załączoną do Produktu dokumentacją. Przed zwrotem Produktu Klient musi upewnić się, że Produkt jest odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
7.9. W każdym przypadku numer serii Produktu musi zgadzać się z numerem nadrukowanym na oryginalnym opakowaniu i wskazanym na oryginalnej fakturze.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Pragniemy poinformować, iż podane przez Klienta dane osobowe w ramach korzystania ze Strony internetowej, w tym dokonywania zakupów za jej pośrednictwem, realizacji zamówień i zarządzania płatnościami administrowane są przez:
a) LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa oraz
b) Digital River Ireland Ltd z siedzibą: Unit 153 Free Zone West, Tullyglass, Shannon, Co. Clare, Irlandia.
8.2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
8.3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez każdego Administratora, w tym w zakresie realizacji praw osób, o których mowa powyżej, znajdziesz w:

LG Electronics Polska sp. z o.o.

Digital River Ireland Ltd

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

9.1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie marki, nazwy handlowe, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej i przemysłowej dotyczące treści lub jakichkolwiek innych elementów umieszczonych na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność LGEPL, DRIL i/lub stron trzecich, które posiadają wyłączne prawo do korzystania z nich w celach handlowych. Umożliwienie Klientowi dostępu do Strony internetowej nie będzie w żadnym wypadku stanowić jakiegokolwiek zrzeczenia się, przeniesienia, udzielenia licencji ani scedowania wyżej wymienionych praw w całości lub części, o ile w sposób wyraźny nie zostało postanowione inaczej. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie udzielają Klientowi żadnego prawa do zmiany, wykorzystania, kopiowania, dystrybucji i upowszechniania Strony internetowej i/lub innych, niewymienionych tu bezpośrednio zawartych na niej Treści. Jakiekolwiek inne wykorzystanie dowolnych praw wymaga uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej w takim celu przez LGEPL, DRIL lub stronę trzecią będącą właścicielem danych praw.
9.2. Treści, teksty, fotografie, rysunki, logotypy, zdjęcia, programy komputerowe, kody źródłowe i wszelkie efekty twórczości intelektualnej istniejące na Stronie internetowej, jak również sama Strona internetowa jako całość są, jako dzieła sztuki multimedialnej, chronione prawami autorskimi lub innymi prawami wynikającymi z przepisów, w tym między innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej i własności przemysłowej. LGEPL jest właścicielem lub posiadaczem licencji na elementy obejmujące projekt graficzny Strony internetowej, menu, przyciski nawigacji, kody HTML, teksty, zdjęcia, tekstury, grafiki i wszelkie inne treści zawarte na Stronie internetowej, i w każdym wypadku dysponuje upoważnieniem do wykorzystywania tych elementów. Treści przedstawione na Stronie internetowej nie mogą być kopiowane w części ani w całości, przesyłane, zapisywane w jakimkolwiek systemie odzyskiwania danych, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, o ile nie uzyskano na to uprzedniej, pisemnej zgody LGEPL.
9.3. Tym samym zakazuje się posługiwania się bez zgody LGEPL wszelkimi materiałami oraz elementami znajdującymi się na Stronie internetowej, do których prawa posiada LGEPL, jak również technicznymi środkami ich ochrony oraz wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treści. Klient zobowiązuje się przestrzegać powyższych zasad i powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby je naruszyć, a LGEPL każdorazowo zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków lub działań prawnych, które przysługują mu w związku z ochroną jego praw własności intelektualnej i przemysłowej.

10. PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

10.1. Czas trwania i zakończenie świadczenia usługi. - Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu niniejszej Strony internetowej i pozostałych usług ma z założenia nieokreślony czas trwania. Jednakże LGEPL może anulować lub zawiesić dowolne zamówienie złożone przez Stronę internetową, jeśli ma wystarczające dowody na to, że Klient nie wywiąże się z płatności za Produkty oferowane za pośrednictwem Strony internetowej. LGEPL przedstawi taką okoliczność do wiadomości Klienta przed anulowaniem zamówienia.

11. POSTANOWIENIA RÓŻNE

11.1. Każda ze Stron działa we własnym imieniu i na podstawie przysługujących jej praw.
11.2. DRIL i/lub LGEPL zastrzegają sobie prawo do nierealizowania operacji tych Klientów, z którymi toczy spór o niedokonane płatności za wcześniejsze zamówienia, oraz operacji, których realizację uważa za ryzykowną na podstawie dokonanej weryfikacji. Jednocześnie LGEPL i/lub DRIL zastrzegają sobie prawo do weryfikowania danych osobowych podanych przez Klienta i wdrażania środków uznanych za niezbędne do sprawdzenia, czy osoba, która wprowadziła swoje dane, jest właścicielem przedstawionych dokumentów i środków płatniczych. Weryfikacja ta może mieć formę prośby o potwierdzenie tożsamości, podanie adresu i/lub okazanie dokumentów bankowych. Jeśli Klient nie odpowie na taką prośbę w ciągu dwóch dni roboczych po jej przesłaniu, zamówienie zostanie automatycznie anulowane bez prawa do reklamacji.
11.3. Żadna ze Stron nie będzie mogła scedować swoich praw, interesów, zobowiązań i odpowiedzialności, które nabywa, przyjmując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, ani delegować ich na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
11.4. Jeśli jakieś sformułowanie lub postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
11.5. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają pisemnej zgody DRIL pod rygorem nieważności.
11.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą zostać zmodyfikowane w każdym momencie, pod warunkiem poinformowania użytkownika o wprowadzonych zmianach i poproszenia o ponowną ich akceptację, jeśli jest to wymagane stosownymi przepisami. Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie będą dotyczyć zakupów dokonanych przed ich wejściem w życie. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży zostaną opublikowane na jeden (1) miesiąc przed datą wejścia w życie nowej wersji dokumentu.
11.7. W przypadku, gdy zakup wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, obowiązywać będą warunki i postanowienia zawarte w stosownej polisie ubezpieczeniowej.

12. ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

12.1. Zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), Klient ma prawo do oddania zużytego sprzętu, a LGEPL obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany będący marki LG.
12.2. W celu skorzystania z prawa do nieodpłatnego odbioru starego sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie: 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) w celu umówienia odbioru zużytego sprzętu elektronicznego.

13. SKARGI I REKLAMACJE

13.1. Wszelkie skargi i reklamacje można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na numer 801-54-54-54 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty w godzinach od 10 do 18) lub poprzez formularz kontaktowy.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

14.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
14.2. Wszelkie spory mogące wynikać z interpretacji lub stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozstrzygane sądownie w sądach właściwych miejscowo dla miejsca zamieszkania/siedziby Klienta.