Skip to Contents
Zavrieť

Záruky a dôležité informácie

Informovať sa o posledných novinkách a oznámeniach LG Electronics

 

Pravidlá a podmienky predĺženej 10 ročnej záruky-záruka na Direct Drive motor DD

  • Naposledy aktualizované 20/02/2013

Pravidlá a podmienky predĺženej 10 ročnej záruky-záruka na Direct Drive motor DD

 

 Platnosť:

Predĺžená záruka na Direct Drive motor sa vzťahuje na práčky predané na území Českej alebo Slovenskej republiky od 1. januára 2006 obsahujúce Direct Drive motor (ďalej ako „DD“)), ktoré boli do Českej republiky a Slovenskej republiky dovezené prostredníctvom spoločnosti LG Electronics CZ, s.r.o. (ďalej ako „LGECZ“). Záruka začína plynúť dňom predaja výrobku koncovému zákazníkovi. (spotrebiteli vo zmysle § 52 odst. 3 z. č. 40/1964 Sb., občianského zákoníka platného v ČR alebo § 52 odst. 4 z. č. 40/1964 Sb., občianského zákoníka platného v SR).

 

 Rozsah predĺženej záruky:

Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na funkčné vady DD. (stator a rotor)

 

 Doklady nutné na uplatnenie predĺženej záruky: 

Pre uplatnenie predĺženej záruky je nutné v autorizovanom servise LGECZ pre bielu techniku predložiť súčasne (i) originálny a riadne vyplnený záručný list LGECZ  a (ii) originál dokladu o zakúpení výrobku (faktúra alebo účtenka) s typovým označením výrobku a uvedením dátumu predaja.

 Dodatočne vystavené doklady o zakúpení, záručné listy či fotokópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení výrobku, doklady zmenené, nevyplnené, dodatočne doplnené alebo poškodené nebudú považované za doklady preukazujúce oprávnenosť predĺženej záruky.

 

 Kde je možné uplatniť predĺženú záruku:

Predĺženú záruku na DD je možné uplatniť iba v autorizovanom servise LGECZ. Autorizované servisy LGECZ sú uvedené v platnom zozname, ktorý nájdete na webových stránkach www.lg.cz (pre Českú republiku) alebo www.lge.sk (pre Slovenskú republiku).

 

 Záruka sa nevzťahuje na:

-         individuálne dovezené výrobky a výrobky, ktoré neboli do ČR a SR dovezené spoločnosťou LGECZ;

-         výrobky zakúpené v rámci podnikaťelskej činnosti kupujucího (tzv. na IČO/DIČ);

-         výrobky, u ktorých nebol záručný a pozáručný servis prevádzaný autorizovaným servisom LGECZ;

-         výrobky, u ktorých neboli pri oprave použité originálne náhradné diely LG;

-         problémy spojené s hlučnosťou výrobku, výkonom, poruchou tesnenia ložísk a na iné závady;

-         vady vzniknuté použitím výrobku na iný účel než k akému je určený (napr. na podnikanie) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktorý je popísaný v návode na použitie;

-           čistenie a prevádzanie pravidelnej údržby;

-           poškozenia spôsobené pri neodbornej či nesprávnej inštalácii, úprave, modifikácii alebo používaní výrobku nesprávnym spôsobom nezlučiteľným s návodom na používanie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike alebo Slovenskej Republike;

-           poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou;

-           poškodenia spôsobené ohňom a vodou;

-           závady výrobku spôsobené používaním iného než originálneho spotrebného materiálu;

-           poškodenia DD vzniknuté v dôsledku inej závady;(napríklad:v dôsledku úniku vniknutia či zatečenia vody do DD )

-           vady výrobku zpôsobené používaním tohto výrobku v prašnom, znečistenom, agresívnom či zadymenom alebo inak nevhodnom prostredí;

-           poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.);

-           vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému či inému žiareniu alebo elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom  výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov.

  

Spôsob odstránenia závad :

LGECZ zaručuje odstránenie závady v  čo najkratšom čase v závislosti na povahe závady,nejneskôr do 60 pracovných dní od dátumu potvrdenia závady DD autorizovaným servisom LGECZ , teda od uznania nároku na opravu  v rámci predĺženej záruky DD. Spoločnosť LGECZ si vyhrazuje právo voľby riešení reklamácie predĺženej záruky bezplatnou opravou .

V prípade, že závadu na DD v dobe trvania predĺženej záruky nemožno z  akéhokoľvek dôvodu odstrániť  alebo oprava DD nebude prevedená do 60 pracovných dní, vyhrazuje si spoločnosť LGECZ právo voľby riešenia reklamácie predĺženej záruky spôsobom výmeny celého prístroja za výrobok nový, so  zrovnateľnými technickými parametrami po odpočítaní príslušnej amortizácie prístroja.

Počet opráv/uplatnení nárokov na odstránenie závad tovaru v dobe predĺženej záruky nie je obmedzený. Predĺžená záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol produkt v oprave.

 

 Záručná doba na opravu prevedenú v predĺženej záruke je tri mesiece na prácu a tri mesiace na materiál. Záručná doba na opravu začína plynúť dňom prevzatia opraveného výrobku zákazníkom . Rozhodnutie o reklamácii vyžaduje odborné posúdenie podľa § 19 zákona 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Opravný list slúži ako záručný list na opravu a na vymenené náhradné diely. Zákazník je povinný ich starostlivo uschovať.