*Safe Plus Pre-Filter มีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย (ซิงค์ออกไซด์).
**KOTITI และ FITI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดได้ 99.9% (Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli).
*รับรองประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองขนาด PM 1.0 (1.0 µm) ได้ถึง 99.9%.
**TUV ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งพื้นที่ (ขนาด 9,000 & 12,000 BTU :27.4 ตร.ม. และ ขนาด 18,000 และ 24,000 :29.3 ตร.ม.)
*BAF รับรองว่ามีการเคลือบตัวกรองเพื่อกำจัดสสารที่เป็นอันตราย เช่น ไรฝุ่นภายในบ้าน และเชื้อโรคที่ลอยอยู่บนอากาศซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้ได้
*รับรองประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ที่อยู่บนใบพัดได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, และ Klebsiella pneumonia ได้ถึง 99.9% โดย TUV เมื่อใบพัดของเครื่องปรับอากาศได้รับแสง UV จากไฟ LED อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ชั่วโมง.