Indoor Unit

คอยล์เย็นของแอลจีสามารถตอบสนองทุกความต้องการและมั่นใจได้ว่าสามารถเลือกตั้งค่าอุณหภูมิของคุณได้อย่างเหมาะสม ค้นพบคอยล์เย็นของแอลจีที่เหมาะสําหรับธุรกิจของคุณ