ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

P880 การเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา


ารเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บกพร่อง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


      1. ตรวจสอบว่า Wi-Fi ถูกเปิดใช้สวิทช์ใช้งานอยู่หรือไม่ (รูปที่ 1)


 


      2. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆที่มองเห็น ว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi ใดๆ อยู่หรือไม่ (รูปที่ 2 )
      1) ถ้าอุปกรณ์ Wi-Fi นั้นไม่มีการล๊อครหัส เราจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ทันที

3. เมื่อเกิดปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ตัวนั้นๆ

 

      1) ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสความปลอดภัย ที่ป้อนเข้าไป (รูปที่ 3)


 

         2) หากอุปกรณ์ Wi-Fi นั้น มีการเปลียนรหัส ให้เลือกไปที่ "Forget", โดยกดที่ "Option key > ปุ่ม Scan" 

             จากนั้นจะมีการ update รายชื่ออุปกรณ์ เมื่อพบอุปกรณ์แล้วให้ทดลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง


         3) เมื่อการเชือ่มต่อเสร็จสิ้นจะสามารถตรวจสอบได้บนหน้าจอ


                                        

*คำถามที่จำเป็น