SCROLL

LG SUPER UHD TV
với công nghệ Nano Cell™
Mang đến màu sắc phong phú, chính xác

LG SUPER UHD TV
với công nghệ Nano Cell™
Mang đến màu sắc phong phú, chính xác

Tìm hiểu thêm
LG Nano Cell™ The Brand-New LED Technology LG Nano Cell™ The Brand-New LED Technology
>A Journey of Dramatic Color LG Nano Cell™ TV >A Journey of Dramatic Color LG Nano Cell™ TV

Du hành vào thế giới sắc màu rực rỡ của
LG SUPER UHD TV

Tìm hiểu thêm
Delivering the filmmaker's vision Cinema HDR Delivering the filmmaker's vision Cinema HDR

Mang đến chuẩn hình ảnh
4K Cinema HDR
của các nhà làm phim

Mang đến chuẩn hình ảnh
4K Cinema HDR của các nhà làm phim

Tìm hiểu thêm
Cinematic Sound at Home Dolby Atmos® Cinematic Sound at Home Dolby Atmos®

Âm thanh chuẩn điện ảnh
tại gia với công nghệ
Dolby Atmos®

Tìm hiểu thêm
LG SUPER UHD TV meets AI LG SUPER UHD TV meets AI

Màu đen sâu hơn
với công nghệ làm tối cục bộ toàn diện

Màu đen sâu hơn
với công nghệ làm tối cục bộ toàn diện

Tìm hiểu thêm

Dòng sản phẩm
LG Super UHD TV

Dòng sản phẩm LG Super UHD TV

Khám phá ngay
LG Nano Cell™ TV Line up LG Nano Cell™ TV Line up

URL COPY

close copylayer
move top