Đăng ký một sản phẩm

Đăng nhập Tài khoản LG của tôi

Đăng nhập "Tài khoản LG của tôi" để đăng ký sản phẩm, truy nhập email, xem lại lịch sử bảo hành

Nhập địa chỉ email và mật khẩu vào trường yêu cầu dưới đây

* Các trường yêu cầu

Bạn có tài khoản LG chưa?   Đăng ký tài khoản mới