Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] cài đặt khoá hệ thống

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/30/2014
 
Cài đặt khoá- Khóa hệ thống
 
 
Khoá hệ thống
 

Smart  >Setting > Lock Setting > Lock System

 

Hạn chế kênh truyền hình bằng cách khóa một kênh nào đó hoặc HDMI.

Đầu tiên, thiết lập hệ thống như khóa.Thiết lập khóa kênh

- Ngăn chặn trẻ em  xem các kênh có hại.

Phải nhập mật khẩu cho kênh bị khóa.

Cài đặt khoá HDMI - Chọn khóa HDMI .

khóa ứng dụng
- Khóa ứng dụng đã chọn.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500