Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Settings_Video_Soft Video Live Scan (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014

 

Settings_Video_Soft Video Live Scan (Smart)

 

 

Smart  > Setting >Videoè Video mode > Additional setting > Live scan

 

[Thay đổi với model]

Xem lại video để tạo ra chuyển động nhẹ nhàng.

 

Softer

  - Giá trị của thay đổi rung chuyển/ (After image) sau khi hình ảnh được đặt tới 3.

 

Sharper 1 

 - Giá trị của thay đổi rung chuyển/ (After image)sau khi hình ảnh được đặt tới 7.

Sharper 2

  - Độ sắc nét của màn hinh cao hơn 1.

  - Độ sắc nét của màn hình không dược sử dụng cho màn hình  3D .

 

User (sử dụng)

  - có thể điều khiển bằng tay .

  - Rung chuyển : Chức năng điều khiển chuyển động màn hình.

  - After image removal : chức năng điều khiển hình ảnh phía sau màn hình.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500