Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt khoá pasword

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/02/2014
Cài đặt khoá pasword
 
 
Cài đặt mật khẩu

Smart  >Setting > Lock Setting > Password Setting

 

Cài đặt hoặc thay đổi mật khẩu của TV

 
Password ban dau0000」.
 
 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500