Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TV bị tối hình

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

TV Bị tối hình.


 Hiện Tượng 

Nếu thiết lập TV ở trạng thái tiết kiệm năng năng lượng hình bị tối .               Hình tối                              Hình bình thường Cách khắc phục


  

Menu (detail setting)→PictureEnergy saving modeOff


or press “energy saving mode” of remote control repeatedly and choose “off”.
 Menu (detail setting)→PicturePicture modeVivid
 [Smart] [Setting] [Picture] [Energy saving mode] Off 


 [Smart] [Setting] [Picture] [Picture mode] Vivid or Standard

[Home] [Setting] [Advanced setting] [Picture] [Energy saving mode] Off


[Home] [Setting] [Advanced setting][Picture] [Picture mode] Vivid or Standard
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500