Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách kiểm tra tài khoản nhanh của điện thoại A290

  • Sự cố về tài khoản
  • Tính năng (Phím, Chữ ký, phông chữ )
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/31/2012

- Chọn Menu-> liên hệ-> thêm số liên hệ mới-> tùy chọn-> thiết lập danh bạ điện thoại-> quay số nhanh-> trạng

thái-> bật-> cài số-> số 2 ứng với Sim 1 -> tùy chọn-> sửa-> số-> *101#-> ok-> lưu.

- Cài đặt lần lượt: + Số 3 ứng với Sim 2

                           + Số 4 ứng với Sim 3.

- Cách kiểm tra tài khoản như sau: ở màn hình idle khách hàng nhấn và giữ phím:

                          + Số 2 để kiểm tra tài khoản của Sim 1

                          + Số 3 để kiểm tra tài khoản của Sim 2                         

                          + Số 4 để kiểm tra tài khoản của Sim 3

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500