Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy nóng kém.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Tại sao máy nóng kém?

 

Hiện tượng 

              Làm nóng kém  

 Nguyên nhân
           -  Khu vực dàn nóng không giải nhiệt thông gió tốt.

           -  Cài đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng.

 Xử lý như thế nào?
            -Kiểm tra tình trạng dàn nóng 

            -Cài đặt nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng..

            -Chọn tốc độ quạt mạnh hơn.    

            

            < Proper installation of the outdoor unit>

 

      

                                                                        < Kiểm tra hổ trợ dàn nóng giải nhiệt được>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500