Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Đọng sương van SVC cục ngoài lý do tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/22/2015

Đọng sương van SVC cục ngoài lý do tại sao?

Symptom Hiện tượng

   

              Rò nước từ van SVC cục ngoài

 

How to fix Hướng xử lý

 

              1. Giải thích cho KH hiểu chu trình làm lạnh thì phải có ngưng tụ dàn nóng, Van SVC sẽ phải lạnh đọng sương thì máy mới lạnh.

                 

              2. Đây không phải là hư hỏng nên không cần phải sửa chữa.

 

                   Condensation, Need additional insulation

 

                                <Đọng sương>           <Kiểm tra nếu không đọng sương là có vấn đề về làm lạnh>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500