سیستمهای کنترلی

سیستم کنترل مرکزی با عملکرد مسنجم تهویه هوا برای راهکار HVAC که شامل اتصال به کنترلر های مرکزی و یا درگاه های BMS است. این محصول دسترسی های بیشتری برای سیستم های تهویه ایجاد می نماید. اطلاعات بیشتر در این مورد این محصولات را می توانید در این صفحه مطالعه نمایید.

Compare

0