Skip to Contents

LGE teenuse reeglid

LG Electronics teenuse kasutustingimused

LG Electronics, Inc. (“LGE”) koos oma tütar- ja sidusettevõtetega („LG Group“ või „meie“) tunneb heameelt, et teie, lõppkasutaja („kasutaja(d)“ või „teie“) kasutate meie teenust.

Need kasutustingimused („kasutustingimused“) sätestavad teabe, mis on vajalik selleks, et kasutajad saaksid kasutada erinevaid teenuseid, nagu mobiilirakendused ja veebisaidid, mida pakume seoses meie toodete ja nutiseadmetega (sh teie eelistuste põhiselt kohandatud teenused), mis on loetletud siin (koos „LGE teenus“). Need kasutustingimused hõlmavad näiteks järgmist:

• kuidas te saate LGE teenust kasutada ja kuidas me osutame teile LGE teenust ;

• teile ja LGE-le seoses LGE teenuse teiepoolse kasutamisega kohaldatavad õigused, kohustused ja reeglid;

• intellektuaalomandi õigused seoses LGE teenuse sisu ja tarkvaraga; ja

• teie muud õigused seoses LGE teenuse kasutamisega.

LGE teenuse kasutamiseks peate käesolevate kasutustingimustega nõustuma. Teatavate teenuste kasutamiseks võib teil olla nõutav ka liikme („liige/liikmed“) konto loomine ja meie toodetud seadmete kasutamine. Palun lugege need kasutustingimused tähelepanelikult läbi. Soovitame lugeda ka teisi reegleid, mis võivad kohalduda teie poolse LGE teenuse kasutamisele, sealhulgas privaatsuspoliitikat, mille leiate LGE Teenuses siit.

Käesolevad kasutustingimused on põhimõtteliselt kohaldatavad LGE teenuse teiepoolsele kasutamisele. Kuid teatavate teenuste kasutamisele võivad kohalduda lisaks käesolevatele kasutustingimustele ka konkreetse teenuse tingimused. Näiteks LGE teenuse kaudu kaupade ja teenuste ostmisel võivad kohalduda ostutingimused, esitatud tingimustega tuleb nõustuda, et saaksite ostu sooritada. Selle lepingu ning konkreetse teenuse tingimuste vastuolu või  erinevuste korral on ülimuslikud konkreetse teenuse tingimused, kuid ainult vastava konkreetse teenuse suhtes. Peale selle võivad teatavate teenuste puhul kohalduda täiendavad reeglid, juhised ja teated ning  soovitame need enne nende teenuste kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

1. LGE teenuse osutaja  

Vastavalt kasutustingimustele, sõlmib teiega LGE Teenuse osutamiseks käesolevad kasutustingimused järgmine äriühing:

Loetletud siin

2. LGE teenuse kasutamine ja tellimine

Tellimise nõuded ja kord

LGE teenuse tellimist võidakse alla 18-aastastele isikutele piirata.

Pange tähele, et kui olete alla 18-aastane ja soovite LGE teenust tellida, peab teil olema selleks vanema või eestkostja luba. Teie vanem või eestkostja vastutab LGE teenuse teiepoolse kasutamise eest ja peab seetõttu LGE teenuse teiepoolset kasutamist jälgima ja otsustama, kas LGE teenuse kasutamine on teile sobiv või mitte.

Võite taotleda LGE teenuse tellimist pärast käesolevate kasutustingimuste ja privaatsusreeglitega tutvumist ja nendega nõustumist, millele võib järgneda e-posti teel kinnitamine. Pärast kinnitamise õnnestumist ja/või teie taotluse meie poolt aktsepteerimist luuakse teile LGE teenuse konto („konto“). Esmakordsel sisselogimisel või LGE Teenuse kasutamise ajal võime nõuda teilt teie tegeliku nime kinnitamist. Võite oma andmeid läbi vaadata ja neid parandada logides oma kontole sisse.

Käesolevad kasutustingimused sõlmitakse määramata ajaks.

Pange palun tähele, et kasutustingimusi ei loeta kirjalikult esitatuks ja me ei esita kinnitatud kasutustingimusi. Need tingimused on teile alati kättesaadavadThinQ rakenduse menüü > Rakenduse sätted > Kasutustingimused kaudu või veebisaidil lg.com > Kasutustingimused [siin] . Nende allalaadimiseks saate alati võtta meiega ühendust [siin].

Liikmena tellimisel ja konto kasutamisel

• peate esitama registreerimisel täpsed ja täielikud andmed;

• andmete muutumise korral, peate viivitamata andmeid uuendama;

• peate konto kasutamisel tagama oma salasõna mittelekkimise ja teistega mittejagamise;

• peate LGE-d viivitamata teavitama, kui on kahtlus, et keegi on teie loata teie kontole sisenenud.

Teie vastutate oma konto kasutamise eest, sealhulgas piisavate meetmete võtmise eest oma konto kaitsmiseks. Vastutate oma tegude tagajärgede eest, sealhulgas hooletuse eest oma konto salasõna haldamisel, ning LGE ei vastuta selliste tagajärgede eest.

Järgmistel juhtudel võime teie taotluse konto loomiseks tagasi lükata:

• kui esitate registreerimisel ebaõigeid ja puudulikke andmeid;

• kui registreerite end LGE Teenuse kasutajaks ärilistel või ebaseaduslikel eesmärkidel; või

• kui me ei saa teid liikmeks võtta teist tulenevatel põhjustel, näiteks nende kasutustingimuste varasema rikkumise korral.

Kasutajad võivad teatud LGE Teenuses olevat tasuta sisu alla laadida ka kontot loomata, kui kasutaja nõustub tema seadme LGE poolt autentimisega, et LGE saaks kindlaks määrata, kas sellel kasutajal võib lubada kõnealust sisu alla laadida.

Me võime igal ajal ja mistahes ärilisel põhjusel mõne teie konto toimimise peatada või selle kustutada, kui teil on ühe e-posti aadressi kaudu meie teenuse jaoks loodud mitu kontot. Kui me peatame mõne teie konto toimimise või selle kustutame, püüame teid sellest teavitada teie kontol registreeritud e-posti aadressil vähemalt 30 päeva enne peatamist või kustutamist. Ülalmainitud juhul võime peatatud või kustutatud konto jaoks oma teenuse pakkumise lõpetada.

3. Kasutajate õigused ja kohustused

Teie õigused

Käesolevad kasutustingimused ei piira ega võta teie õigusaktidest tulenevaid õigusi saada 1) teatava kvaliteediga teenust ja 2) probleemide esinemise korral -  nende lahendamist. Kui olete näiteks tarbija, kes ostab LGE Teenuse kaudu tooteid, on teil kõik kohalduvate õigusaktidega ette nähtud õigused.

Õigus kasutustingimused lõpetada

Teil on õigus oma nõustumine kasutustingimustega lõpetada ette teatamata ja põhjuseid esitamata, kustutades oma konto või lõpetades LGE Teenuse kasutamise.

Teie kohustused

Peate järgima LGE Teenuse kasutamisel järgmisi nõudeid:

• järgima käesolevaid kasutustingimusi ja kohalduvaid õigusakte;

• austama teiste isikute õigusi, sealhulgas õigusi isikuandmete kaitsele, privaatsusele ja intellektuaalomandile;

• hoiduma tegevusest, mis riivab teiste õigusi, on laimav või kahjustab muul viisil teiste isikute, sealhulgas LGE huve; ja

• hoiduma tegevustest, mis võivad põhjustada LGE Teenuse kuritarvitamist, häirimist, peatamist või kahjustamist.

LGE annab endast parima, et tagada kõigi kasutajate turvalisus ja ohutus ning võimaldada kasutajatele vaba ligipääsu LGE teenusele. Seetõttu ei ole teil lubatud kasutada LGE Teenust ega LGE Teenuse kaudu esitatavat sisu („LGE sisu“):

• püüdes leida LGE Teenuse või LGE sisu lähtekoodi või algoritmi, näiteks tarkvara pöördprojekteerimise teel (välja arvatud kohalduvate õigusaktidega lubatud viisil);

• püüdes LGE Teenuse või LGE sisu teatavaid funktsioone omavoliliselt muuta või inaktiveerida;

• luues LGE Teenuse või LGE sisu põhjal tuletatud teoseid;

• kasutades LGE Teenuse või LGE sisu teenuste osutamiseks, näiteks rentimiseks, all-litsentsimiseks või veebimajutuseks;

• rikkudes teiste isikute, sealhulgas LGE intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas rikkudes autoriõigusi seoses LGE Teenuse või LGE sisu kasutamisega;

• kasutades LGE Teenust või LGE sisu ebaseaduslikel eesmärkidel või ebaseaduslikul viisil, rikkudes käesolevaid kasutustingimusi või kohalduvaid õigusakte;

• kasutades LGE Teenust või LGE sisu pahatahtlikul või kahjustaval viisil (nt häkkimiseks või ründeprogrammide, sealhulgas viiruste ja kahjustavate andmete levitamiseks);

• kasutades LGE Teenust või LGE sisu viisil, mis takistab teisi kasutajaid, kahjustab, koormab üle või halvendab LGE Teenust või suurendab LGE Teenuse haavatavust turvariskide suhtes; või

• püüdes dekodeerida LGE Teenuse ja selle serverite vahel edastatavaid signaale või koguda LGE Teenuse või selle süsteemist andmeid.

Eeltoodud kohustuste mittetäitmisel võime teie ligipääsu LGE teenusele peatada  ajaks, mil uurime teie rikkumisi. Sel juhul peame tõestama, et olete nõudeid rikkunud; kuid me lõpetame selle peatamise, kui tõestate, et te ei ole nõudeid rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Võime teie konto sulgeda, kui peatamise põhjuseks olnud rikkumist teatava aja jooksul ei lahendata.

Teie vastutus

Kui meil tekib kahju seoses: (i) käesolevate kasutustingimuste teiepoolse rikkumisega; (ii) LGE Teenuse teiepoolse kasutamisega vastuolus käesolevate kasutustingimustega või muude kohalduvate õigusaktidega; või (iii) kolmandate isikute teenuste (määratletud allpool) teiepoolse kasutamisega nende kolmandate isikute teenuste kasutamise suhtes kohaldatavaid tingimusi rikkudes, või neist tulenevalt, võime sellise kahju hüvitamiseks algatada teie vastu kohtumenetluse.

4. Litsents

LGE teenuse litsents

LGE annab teile litsentsi LGE Teenuse kasutamiseks, et saaksite LGE teenust vabalt kasutada. Kuid see litsents antakse piiratud, mitteüleantava, tagasivõetava lihtlitsentsina ning teil on õigus  kasutada LGE Teenust ja LGE sisu ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel. Antav litsents hõlmab tarkvara ja muid andmeid, mis on vajalikud LGE Teenuse ja LGE sisu pakkumiseks, koos asjakohaste värskenduste, täienduste, täiustuste, modifikatsioonide, muudatuste ja lisadega. Pärast käesolevate kasutustingimustega nõustumist antakse teile litsents LGE Teenuse ja LGE sisu kasutamiseks ainult käesolevate kasutustingimuste kohaselt ja LGE sisu suhtes kohaldatava võimaliku lõppkasutaja litsentsilepingu (edaspidi „EULA“) kohaselt. Te ei omanda LGE Teenuse ja LGE sisu suhtes intellektuaalomandi õigusi ega muid omandiõigusi, välja arvatud, kui see on sõnaselgelt sätestatud käesolevates klauslites või kohaldatava EULA klauslites. . Litsentsi üksikasjad ja ulatus võivad erineda olenevalt riigist, teie seadmest ja operatsioonisüsteemi tüübist, LGE ja selle äripartnerite sisereeglitest ja muudest kasutamisega seotud või tehnilistest vajadustest. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees allalaaditud LGE sisu mittetoimivuse eest teie mobiilseadmes ning võimalike kahjude eest, mida võib põhjustada teie poolt teie seadme kohta valede andmete sisestamine.

Kasutaja loodud sisu litsents

Teatavate LGE teenuste puhul võite üles laadida, esitada, säilitada, edastada, saada või jagada oma arvustusi, postitusi, fotosid, sõnumeid, dokumente ja muud sisu („kasutaja loodud sisu“), millele teil on autoriõigus. Teile jääb omandiõigus kasutaja loodud sisule, mida esitate, ning teil ei ole kohustust sellist kasutaja genereeritud sisu LGE teenusesse esitada. Me ei kinnita ega taga ühegi teise kasutaja poolt üles laaditud kasutaja loodud sisu või kasutaja genereeritud sisu täpsust ega täielikkust.

Kasutaja loodud sisu üleslaadimise või jagamisega LGE Teenuses annate LGE-le ülemaailmse, tasuta, tagasivõetava, üleantava ja all-litsentsitava lihtlitsentsi kasutaja loodud sisu kopeerimiseks, redigeerimiseks, levitamiseks, tõlkimiseks, digitaliseerimiseks, avaldamiseks, rakendamiseks, tähistamiseks, muutmiseks ja sellest tuletatud teoste loomiseks kasutaja loodud sisu intellektuaalomandi õiguste kaitse kestuse ajal, kui see on vajalik LGE Teenuse toimimiseks, reklaamimiseks ja täiustamiseks.

Lisaks võib LGE eespool mainitud litsentsi all-litsentsida järgmistele osapooltele:

- teistele kasutajatele LGE Teenuse algselt ettenähtud toimimise tagamiseks (nt postituste jagamiseks valitud isikutega); või

- kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellel on LGE-ga lepinguline suhe, piiratud eesmärgil võimaldada LGE-l pakkuda LGE Teenust  kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.

Eeltoodust olenemata omab LGE kasutaja loodud sisule litsentsi ainult kohalduvates õigusaktides lubatud ulatuses ning ei anna seda piirangut ületavaid õigusi.

5. LGE Teenuse kasutamise piiramine ja  kasutaja loodud sisu kustutamine

Võimalikud meetmed probleemide korral

Järgmistel juhtudel jätame endale õiguse, kohalduvates õigusaktides lubatud ulatuses, peatada või lõpetada LGE Teenuse teiepoolne kasutamine või kustutada teie konto või kasutaja loodud sisu:

• kui te rikute või teie kasutaja loodud sisu rikub olulisel määral või korduvalt käesolevaid kasutustingimusi, LGE Teenuse teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatavaid võimalikke lisatingimusi, LGE muid reegleid (mis on kättesaadavad LG ThinQ rakenduse info all) või kohalduvaid õigusakte;

• kui väljendate otseselt soovimatust järgida käesolevaid kasutustingimusi ja LGE Teenuse teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatavaid võimalikke lisatingimusi;

• kui see on vajalik õigusaktidest tulenevate  kohustuste või kohtu korralduste täitmiseks; või

• kui leitakse põhjendatult, et teie käitumine või teie kasutaja loodud sisu kahjustab teisi, sealhulgas teisi kasutajaid ja LGE-d, või tekitab nendele vastutuse (nt häkkimine, veebikelmus, ahistamine, rämpsposti saatmine, eksitav käitumine, väärteave, teiste privaatsuse rikkumine, laimamine või kasutajale mittekuuluva sisu loata esitamine).

Teavitused

Kui seda loetakse mõistlikult võimalikuks, teavitame teid eeltoodud meetmete rakendamisest nende meetmete rakendamise põhjustest ette selleks, et anda teile võimalus tuvastatud probleem kõrvaldada. Kuid võime otsustada ka teid mitte teavitada, kui see teavitamine võib:

• kahjustada või panna vastutama teisi kasutajaid, kolmandaid isikuid või LGE-d;

• rikkuda kohalduvaid õigusakte ja määrusi või reguleeriva ametiasutuse korraldusi;

• häirida reguleeriva ametiasutuse uurimist; või

• õõnestada LGE Teenuse toimimist, terviklikkust või turvalisust.

Kasutajate vastutus seoses selliste meetmetega nagu kasutamise piiramine

Kasutaja poolt nende kasutustingimuste rikkumise tulemusena rakendatud meetmetest tulenevate võimalike kahjude või kadude (sealhulgas andmete ja sisu suhtes) eest vastutab asjassepuutuv kasutaja, mitte LGE, näiteks kui kasutajale piiratakse LGE Teenuse kasutamist  või lõpetatakse kasutaja konto. Andmete kaotsimineku vältimiseks varundage neid või tagage LGE Teenuse kaudu säilitatavate andmete ja sisu säilitamine ka muus kohas, kasutades näiteks veebis varundamise teenuseid.

6. LGE Teenuse muutmine, peatamine ja lõpetamine

LGE Teenuse muutmine

Kui lisame LGE teenusele uue funktsiooni või käivitame selle uue versiooni või kohalduvate õigusaktide muudatuse korral võime muuta LGE Teenust järgmiselt:

• muuta, lisada või kustutada LGE Teenuse elemente või funktsioone, näiteks funktsioonide täiustamiseks, toimimise turvalisuseks, programmivigade parandamiseks ja teenuse täiustamiseks;

• peatada või piirata LGE Teenuse kasutamist või ligipääsu sellele, sealhulgas ligipääsu kontodele;

• ette teatamata ja selle eest vastutamata uurida, märgistada, muuta ükskõik millist LGE sisu, selle postitamisest keelduda, blokeerida ligipääsu sellele või seda kustutada; või

• piirata ligipääsu, blokeerida või muuta eemalt ükskõik millist varem teie seadmesse LGE Teenuse kaudu alla laaditud LGE sisu, kui see on vajalik või sobiv LGE lepinguliste kohustuste, õigusaktide muudatuste, kohtu korralduse tõttu või muudel põhjustel.

Kui LGE eemaldab ükskõik millise LGE sisu, lõpetab või blokeerib muul viisil teie ligipääsu sellele, peate võtma ühendust asjassepuutuva LGE sisu pakkujaga.

LGE Teenuse peatamine ja lõpetamine

Kohalduvates õigusaktides lubatud ulatuses võib LGE peatada või lõpetada täielikult või osaliselt LGE Teenuse igal ajal järgmistel juhtudel:

• LGE Teenuse osutamiseks või täiustamiseks või kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

• kui LGE-le LGE Teenuse elemente pakkuvad LGE äripartnerid otsustavad LGE Teenuse nende elementide pakkumise täielikult või osaliselt lõpetada; või

• teabe- ja sideseadmete (nt arvutid, serverid ja sidevõrgud) hoolduse, kontrollimise või vahetamise või rikke korral, kasutamise ülekoormuse, sidekatkestuse ja muu piisava põhjuse korral, mis raskendab LGE Teenuse pakkumise jätkamist.

LGE võib täielikult või osaliselt peatada või lõpetada LGE teenuse pakkumise mistahes ajal ja mistahes ärilistel põhjustel, teatades teile sellest kirjalikult vähemalt 30 päeva enne teenuse pakkumise peatamist või lõpetamist.

Teavitamine, hüvitamine ja vastutus muudatuste, peatamise või lõpetamise korral

LGE Teenuse kasutamist oluliselt kahjustavast muudatusest, peatamisest ja lõpetamisest teatatakse kasutajatele ette kontol registreeritud e-posti aadressil või muul sobival viisil, sealhulgas LGE Teenuses postitamise teel. Muudatused võivad siiski jõustuda ka kohe, etteteatamiseta, kui muudetakse kohalduvat õigusakti või turvalisusest tuleneval põhjusel, mistõttu see muudatus, peatamine või lõpetamine on vajalik. Kui te ei soovi pärast olulist muudatust, peatamist või lõpetamist LGE Teenuse kasutamist jätkata, võite oma konto lõpetada.

Kui kohalduvate õigusaktidega ei ole teisiti nõutav, ei ole kasutajatel õigust saada LGE Teenuse täieliku või osalise muudatuse, peatamise või lõpetamise eest hüvitust.

Kasutaja ja LGE õigused ja kohustused nende kasutustingimuste kohaselt jäävad kehtima ka pärast LGE Teenuse või kasutaja konto lõpetamist.

7. LGE vastutus ja garantiid

Vastutus

Mitte miski käesolevates  kasutustingimustes ei välista ega piira meie vastutust: (i) meie süül põhjustatud surma või tervisekahjustuse eest; (ii) pettuse või petturliku väärandmete esitamise eest; ja (iii) ükskõik millises küsimuses, mille korral meil oleks ebaseaduslik oma vastutust välistada või piirata.

Kui me ei täida käesolevaid kasutustingimusi, vastutame teil tekkivate kaotuste või kahjude eest, mis on kasutustingimuste meiepoolse rikkumise või meie hooletuse ettenähtav tulemus, kuid ei vastuta ettenägematute kaotuste või kahjude eest. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui see on meie rikkumise ilmne tagajärg või kui see on meie ja teie poolt käesolevate kasutustingimuste sõlmimisel arvesse võetud.

Pakume LGE Teenust ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Te nõustute mitte kasutama LGE Teenust või ükskõik millist LGE sisu ärilisel või ettevõtluse eesmärkidel ning me ei vastuta teie ees võimaliku kasumi kaotuse, majandustegevuse kaotuse või katkemise või ärilise võimaluse kaotamise eest.

Me ei vastuta teile tekkinud kaotuse või kahju eest, mis tuleneb: (i) teie süüst LGE teenuse kasutamisel; (ii) käesolevate kasutustingimuste teiepoolsest rikkumisest; või (iii) vääramatu jõu korral.

LGE Teenuse ja LGE sisu kasutamiseks võib olla vajalik internetiühendus. Võtke arvesse, et olenevalt teie tellitud sideteenusest võidakse teie internetiühendusele kohaldada mobiilside lisatasusid. Me ei vastuta teie internetiteenuse ühenduse ega kiiruse eest.

Garantiid

LGE garantii seoses LGE Teenusega (sealhulgas LGE Teenuse sisule, LGE Teenuse funktsioonidele, usaldusväärsusele, kättesaadavusele ja kasutajate vajaduste rahuldamisele) ja LGE sisuga piirdub (1) käesolevates kasutustingimustes käsitletud küsimustega ja lisatingimustega, mis võivad olla kohaldatavad LGE Teenusele ja LGE sisu teiepoolsele kasutamisele, või (2) kohalduvates õigusaktides lubatud ulatusega. Muid garantiisid seoses LGE Teenuse ja LGE sisuga ei anta. Nimelt, LGE Teenuse ja LGE sisuga ühendatud nutiseadmel võib ühendus LGE Teenusega katkeda või see võib muutuda kasutuskõlbmatuks halva võrguühenduse või LGE Teenuse uuendamise tõttu.

Niivõrd kui see on kohalduvate õigusaktidega lubatud, pakutakse LGE teenust ja LGE sisu põhimõtetel  „nii nagu on“ või „nagu kättesaadav“, andmata neile ükskõik millist otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas selle müüdavusele, hea kvaliteedi säilitamisele, seadmete käsitsemise oskusele, konkreetseks otstarbeks sobivusele, terviklikkusele, piisavusele, viiruste mittesisaldamisele, keskkonna rahulikkusele ja LGE Teenuse ja LGE sisuga nõuete mitterikkumisele.

Palun võtke arvesse, et mõningates jurisdiktsioonides ei ole lubatud välistada või piirata kaudseid garantiisid või tingimusi või piirata juhuslikke või rikkumisest tulenevaid kahjusid, seega võib eeltoodud piirangute ja välistuste kohaldatavus olla teie puhul piiratud ja teil võib olla täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks teie seadusest tulenevate õiguste kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, tarbijakaitseameti, kodanike nõustamise büroo või muu samaväärse esindaja poole.

8. Kolmandate isikute teenus

Teeme LGE Teenuse kaudu kasuliku sisu pakkumiseks koostööd oma äripartneritega kogu maailmas. LGE teenus võib sisaldada kolmandate isikute sisu (nt teavet, linke ja reklaame), tooteid, teenuseid, rakendusi ja muid materjale („kolmandate isikute teenus“). Kolmandate isikute teenus võib olla teile mitmel viisil kasulik. Kuid kolmandate isikute teenus ei allu meie kontrollile ja seega, niivõrd kui kohalduvad õigusaktid seda lubavad, ei vastuta me kolmandate isikute teenuse teie poolt kasutamise eest. Me ei anna kolmandate isikute teenuse suhtes kinnitusi ega garantiisid ja niivõrd kui kohalduvad õigusaktid seda lubavad, ei vastuta selle eest. Nõustute, et kasutate kolmandate isikute teenust oma ainuvastutusel ning et me ei vastuta teie ees kolmandate isikute teenuse kasutamise eest.

9. Reklaam

Pakume mitmesuguseid LGE teenuseid tasuta ja seetõttu võib mõni LGE teenus sisaldada (kohandatud) reklaame, mida võidakse esitada konkreetse kasutaja eelistustest lähtuvalt. LGE teenus võib sisaldada meie või kolmandate isikute poolt esitatavaid reklaame ja turundusteavet ning me ei saa kolmandatest isikutest reklaamijate reklaame ja turundusteavet selle teabe kasulikkuse, täpsuse või täielikkuse suhtes kontrollida. Seega, kui need ei ole meile omistatavad, ei vastuta me nende reklaamide ja selle reklaamija ja teie vahelise suhtluse või tehingute eest, sealhulgas kahjude eest, mis võivad teil tuleneda neile reklaamidele tuginemise tõttu.

10. Vaidluste lahendamise kord

Kaebuste käsitlemine

Võite esitada kaebused LGE Teenuse kasutamise kohta järgmisi kontaktandmeid kasutades:

Loetletud siin

Kõik kaebused lahendatakse vastavalt järgmisele korrale: määrame teie kaebusele tunnusnumbri ja saadame teile viivitamata, kuid hiljemalt seitsmekümne kahe (72) tunni jooksul teie kaebuse saamisest kinnituse teie kaebuse kättesaamise kohta. Uurime teie kaebust kohe. Kui nõustume teie kaebusega, pakume kohe lahenduse ja saadame teie kaebuse kohta vastuse kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teilt kaebuse saamist. Kui me teie kaebusega ei nõustu või kui seda ei ole võimalik kohe uurida, registreerime teie kaebuse ja meie seisukoha aruandes, mille saadame teile koos vastusega teie kaebuse kohta. Kui me teie kaebusega ei nõustu, esitame oma vastuses kaebuse kohta ka selle põhjused. Kui te ei nõustu oma kaebuse tagasilükkamisega, võite esitada kaebuse alltoodud vaidluste lahendamise sätete kohaselt.

Kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, ulatuses, mis ei lähe kohalike õigusaktidega vastuollu, sealhulgas võimalikud küsimused nende olemasolu, kehtivuse või lõpetamise kohta, esitatakse ja lahendatakse lõplikult vahekohtus (i) Korea Kaubanduse Vahekohtu Nõukogu reeglite järgi (need reeglid loetakse kuuluvaks selle punkti juurde), (ii) ühe vahekohtuniku poolt, (iii) vahekohtu asukohaks või juriidiliseks kohaks on Korea Vabariik, Soul, (iv) vahekohtu menetlus toimub inglise keeles ja (v) leping allub Korea Vabariigi materiaalõigusele.

Kui see on kohalikest õigusaktidest tulenevalt nõutav vahekohtumenetluse ja vahekohtuotsuse siduvaks tunnistamiseks, sealhulgas vaidlustes, kus menetlusepooleks on tarbija, loetakse eeltoodud punktis (i) esitatud viide Korea Kaubanduse Vahekohtu Nõukogu reeglitele viiteks teie riigi kõrgeima vahekohtuorgani reeglitele („kohalikud vahekohtu reeglid“) ning viide Korea Vabariigile, Soulile eeltoodud punktis (iii) loetakse viiteks teie riigi pealinnale.

Võite vaidlusi meiega lahendada ainult individuaalselt, mitte aga väidetava kollektiiv- või esindushagi menetluse käigus hageja või liikmena.

Kui olete tarbija ja Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu elanik, võite esitada käesolevate kasutustingimuste osas hagi oma elukohariigi kohtusse. Kui olete tarbija ja Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu elanik ja see veebisait on suunatud teie elukohariiki, saate tugineda samuti oma elukohariigi õigusaktide kohustuslikele sätetele. Mitte miski käesolevates kasutustingimustes ei mõjuta teie õigusi tarbijana tugineda neile kohalike õigusaktide kohustuslikele sätetele.

Kui olete tarbija ja Norra elanik, võite pöörduda vaidluse korral Norra Tarbijate Nõukogu poole (või muu asjaomase apellatsiooniorgani poole). Lisateavet leiate aadressilt https://www.forbrukerradet.no/.

Kui olete tarbija ja Euroopa Liidu elanik ning soovite lisateavet veebipõhiste vaidluste lahendamise kohta, kasutage seda linki Euroopa Komisjoni veebisaidile: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. See link ette nähtud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 524/2013 üksnes teavitamise eesmärgil. Me ei ole kohustatud osalema veebipõhises vaidluste lahendamises.

11. Käesolevate kasutustingimuste muutmine

LGE võib aeg-ajalt muuta käesolevaid kasutustingimusi ja lisada tingimusi, mis võivad kohalduda LGE Teenuse teiepoolsele kasutamisele, kohalduvates õigusaktides lubatud ulatuses. Teid teavitatakse ja LGE Teenuses teavitatakse sellest muudatusest ja selle põhjusest vähemalt 10 päeva enne selle muudatuse jõustumist. Kõigist olulistest muudatustest, mis võivad olla kasutajatele ebasoodsad, teavitatakse asjassepuutuvas LGE Teenuses ja elektrooniliste vahendite kaudu (näiteks e-postiga) vähemalt 30 päeva ette.

Teil tuleb nõustuda muudetud kasutustingimustega. LGE Teenuse kasutamist pärast muudetud kasutustingimuste jõustumist loetakse teie nõusolekuks sellele muudatusele. Võite oma nõusoleku käesolevatele kasutustingimustele (ja nende võimalikele muudatustele) igal ajal tühistada või andmata jätta, lõpetades oma konto, ning pärast seda muudetud kasutustingimused teie suhtes ei kohaldu.

12. Üldsätted

• Teil on mõningad seadusest tulenevad õigused, mida käesolevad kasutustingimused ei pruugi piirata. Miski käesolevates kasutustingimustes ei piira selliseid seadusest tulenevaid õigusi. Oma seadusest tulenevate  õiguste kohta võite küsida nõu kohalikult kodanike nõustamisbüroolt või tarbijakaitseametilt.

• Need kasutustingimused kehtestavad teie ja LGE vahelise suhte. Isegi kui teie ja LGE vahelisest suhtest saab kasu kolmas isik, ei teki sellel kolmandal isikul õigusaktidest tulenevaid õigusi.

• Käesolevate kasutustingimuste ning täiendavate, konkreetse teenusega seotud tingimuste, mis võivad kohalduda LGE Teenuse teiepoolsele kasutamisele, vastuolu korral , on täiendavad tingimused asjakohase LGE Teenuse suhtes ülimuslikud.

• Kui mõni käesolevate kasutustingimuste sätetest osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta ega vähenda see mingil viisil ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või jõustatavust.

• Me ei paku LGE teenust vastavalt käitumisjuhendile.

• Kui me ei saa käesolevas kasutamisjuhendis ettenähtud õigust või sätet täitmisele pöörata, ei loeta seda sellest õigusest või sättest loobumiseks.

• Iga nende tingimuste punkt toimib eraldi. Kui kohus või asjaomane ametiasutus tunnistab ükskõik millise punkti ebaseaduslikuks või täitmisele mittepööratavaks, jäävad ülejäänud punktid täielikult jõusse ja kehtima.

• Võime pakkuda teile LGE Teenuse osutamisel mitmesugust teavet LGE Teenuse kaudu või posti, e-posti, SMS-i või MMS-i teel vms. Kui te aga selgesõnaliselt  märgite, et te ei soovi sellist teavet saada, ei saa te enam sellist teavet ja LGE ei vastuta ebasoodsa olukorra eest, mis teil sellise väljajätmise tõttu võib tekkida.

• Käesolevate kasutustingimuste tõlkimine toimub kohalike nõuete kohaselt ning juhul, kui ingliskeelse ja mitte-ingliskeelse versiooni vahel esineb lahknevusi, on käesolevate kasutustingimuste ingliskeelne versioon ülimuslik, niivõrd kui see ei lähe teie jurisdiktsiooni kohalike õigusaktidega vastuollu.

• Võime oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused osaliselt või täielikult ükskõik millisele äriühingule, firmale või isikule loovutada, alltöövõtjatele delegeerida või muul viisil üle anda. Võime seda teha ainult sel juhul, kui see ei mõjuta oluliselt teie õigusi käesolevate kasutustingimuste ja kohalduvate õigusaktide alusel. Kui soovime oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused osaliselt või täielikult loovutada, alltöövõtjatele delegeerida või muul viisil üle anda, teatame teile sellest vähemalt 30 päeva ette. Kui te ei soovi LGE Teenuse kasutamist pärast seda loovutamist või üleandmist jätkata, võite oma nõustumise nende kasutustingimustega tühistada oma konto lõpetamise teel. Te ei tohi oma neist kasutustingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi kellelegi loovutada, alltöövõtjatele delegeerida või muul viisil üle anda, välja arvatud, kui olete eelnevalt esitanud LGE-le kirjaliku taotluse ja pooled on kokkuleppele jõudnud.

• Me ei vastuta viivituse eest oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmisel või nende täitmata jätmise eest, kui see oli põhjustatud meie mõistlikule kontrollile mittealluvatest sündmustest („vääramatu jõud“), eelkõige (a) ükskõik millise valitsuse seadustest, määrustest, korraldustest ja muudest õigusaktidest või piirangutest; (b) avalike või erasidevõrkude mittekättesaadavusest; või (c) streikidest, töösulgudest või muudest töövõitlusüritustest, tsiviilrahutustest, mässust, sissetungist, terrorirünnakust või terrorirünnaku ohust, sõjast (välja kuulutatud või mitte) või loodusõnnetusest. Meiepoolne kasutustingimuste täitmine loetakse olevat peatunud selle vääramatu jõu püsimise ajaks ja meie tegevuse kestus pikeneb selle perioodi võrra. Püüame igati vääramatu jõu mõju lõpetada või leida lahendust oma kohustuste täitmiseks nende kasutustingimuste alusel hoolimata vääramatust jõust.

• Litsentsi omandamine või kasutamine USA valitsuse poolt: Kui LGE teenust kasutab USA valitsus või see sellele litsentsitakse, kohaldatakse järgmisi tingimusi: Nende kasutustingimuste alusel litsentsitav LGE teenus on „kommerts-arvutitarkvara“, nagu seda terminit on kirjeldatud õigusaktis 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Kui selle omandab tsiviilasutus või see omandatakse selle nimel, omandab USA valitsus selle kommerts-arvutitarkvara ja/või kommerts-arvutitarkvara dokumentatsiooni nende kasutustingimuste alusel, nagu on sätestatud föderaalasutuste soetuste eeskirjade („föderaalasutuste soetused“) õigusaktides 48 C.F.R. 12.212 (arvutitarkvara) ja 48 C.F.R. 12.211 (tehnilised andmed) ja nendest tulenevates õigusaktides. Kui selle omandab USA Kaitseministeerium või see omandatakse selle nimel („Kaitseministeerium“), omandab USA valitsus selle kommerts-arvutitarkvara ja/või kommerts-arvutitarkvara dokumentatsiooni nende kasutustingimuste alusel, nagu on sätestatud föderaalasutuste soetuste Kaitseministeeriumi lisa õigusaktis 48 C.F.R. 227.7202-3 „Kaitseministeeriumi föderaalsed soetused“) ja sellest tulenevates õigusaktides.

• Ekspordipiirangud. Teie kohustute mitte eksportima ega reeksportima ühtki LGE teenust ega sellega seotud dokumentatsiooni (või selle koopiat), kui see rikub kohalduvaid õigusakte või USA õigusakte. Kohustute järgima kõiki kohalduvaid USA ja rahvusvahelisi ekspordialaseid õigusakte. Need õigusaktid hõlmavad piiranguid sihtkohtadele, lõppkasutajatele ja lõppkasutusviisile. Te kinnitate ja garanteerite, et teil ei ole keelatud saada USA või muude kohalduvate ekspordialaste õigusaktide alusel eksporti või teenuseid.

 

Need kasutustingimused jõustuvad 03 / 07 / 2023.

 

Lisa. LGE Teenuse suhtes kohaldatavad täiendavad tingimused

 

A. RAKENDUSE LITSENTSILEPING

JÄRGMISED TINGIMUSED ON KOHALDATAVAD KÕIGI LGE TEENUSEST ALLALAADITAVATE RAKENDUSTE (IGAÜKS ERALDI „RAKENDUS“) TEIE POOLT KASUTAMISE KOHTA JA NEED TÄIENDAVAD KASUTUSTINGIMUSI. ENNE IGA RAKENDUSE KASUTAMIST LUGEGE SEE LEPING HOOLIKALT LÄBI.

 

Teadvustate, et käesolevaga annab teile litsentsi rakenduse pakkuja („rakenduse pakkuja“) ja mitte LG Electronics, Inc. („LGE“). Kui rakenduse pakkuja sõlmib rakenduse kohta lõppkasutaja litsentsilepingu, täiendavad selle tingimused käesolevat rakenduse litsentsilepingut. Teie ja rakenduse pakkuja vahel lõppkasutaja litsentsilepingus sõlmitud võimalikud täiendavad ja erinevad tingimused on selle rakenduse litsentsilepingu suhtes ülimuslikud.

 

Teadvustate ja nõustute, et LGE on selle rakenduse litsentsilepingu ja võimaliku sõlmitava lõppkasutaja litsentsilepingu kolmandast isikust kasusaaja. Teadvustate ja nõustute, et LGE-l on õigus (ja loetakse, et te olete selle õiguseganõustunud) nõuda teilt selle litsentsilepingu täitmist nende lepingute kolmandast isikust kasusaajana.

 

1. Litsentsi andmine. Rakenduse pakkuja annab teile käesolevaga piiratud, mitteedasiantava litsentsi rakenduse kasutamiseks ükskõik millisel LGE ja/või selle sidusettevõtte toodetud mobiilseadmes („LGE mobiilseade“) ja LGE kasutustingimustes ettenähtud viisil. Te ei tohi rakendust rentida, liisida, laenuks anda, müüa, edasi levitada ega all-litsentsida. Te ei tohi rakendust pöördprojekteerida, lahti võtta ega pöördtransleerida, välja arvatud ja ainult sel määral, kui kohalduvad õigusaktid seda sõnaselgelt lubavad. Igasugune katse seda teha on käsitatav rakenduse pakkuja õiguste rikkumisena. Selle piirangu rikkumisel võidakse teie vastu hagi esitada ja kahjutasu nõuda. Litsentsilepingu tingimused kohalduvad võimalike rakenduse pakkuja poolt pakutavate täienduste suhtes, mis asendavad algset rakendust ja/või täiendavad seda, välja arvatud, kui selle täiendusega kaasneb eraldi litsents, sest sel juhul kehtivad selle litsentsi tingimused. Rakenduse pakkuja jätab endale kõik õigused rakenduse suhtes, mida ei ole selle rakenduse litsentsilepinguga otseselt teile antud.

 

2. Nõusolek andmete kasutamiseks. Nõustute, et rakenduse pakkuja võib koguda ja kasutada rakenduse tugiteenustega seotud tehnilisi ja nendega seotud andmeid, mida kogutakse ükskõik millisel viisil. Rakenduse pakkuja võib kasutada neid andmeid ainult oma toodete täiustamiseks või teile kohandatud teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks. Rakenduse pakkuja võib avaldada neid andmeid teistele, kuid mitte sellises vormis, et need võimaldaksid teie isikut tuvastada.

 

3. Lõpetamine. See litsents kehtib kuni selle teie või rakenduse pakkuja poolt lõpetamiseni. Teie õigused selle litsentsilepingu kohaselt lõpevad automaatselt etteteatamiseta rakenduse pakkujalt, kui te mõnda selle litsentsi tingimust ei täida. Pärast litsentsi lõppemist peate lõpetama rakenduse igasuguse kasutamise ja hävitama kõik rakenduse täielikud ja osalised koopiad, sealhulgas sellega kaasneva dokumentatsiooni.

 

4. Kolmandate isikute materjalid. Ebasoovitav sisu. Saate aru, tunnistate ja nõustute, et teatavad rakendused võivad võimaldada ligipääsu toodetele, teenustele, veebisisule ja muudele kolmandate isikute materjalidele ning et LGE ei vastuta sellise kolmandate isikute sisu eest. Nõustute, et LGE ei vastuta kolmandate isikute sisu läbivaatamise või hindamise eest ega sellise sisu täpsuse eest. LGE ei anna sellise kolmandate isikute sisu suhtes kinnitusi ega garantiisid ega võta endale selle eest vastutust.

 

Saate aru, tunnistate ja nõustute, et ligipääsuga rakendustele ja nende allalaadimisega LGE teenusest võite sattuda materjalile, mida võite pidada liiga otsekoheseks (explicit) või mis on solvav, ebasünnis või teile ebasoovitav, ning et teid ei pruugita sellest materjalist ette hoiatada. Nõustute, et laadite alla ja kasutate kõiki rakendusi ainult enda vastutusel ning et LGE ei vastuta teie ees materjali eest, millele võite nende rakenduste kaudu sattuda.

 

5. GARANTII PUUDUB. TEADLIKULT TUNNISTATE JA NÕUSTUTE, ET KASUTATE RAKENDUST OMA AINUVASTUTUSEL NING ET TEILE ANTAKSE LIGIPÄÄS RAKENDUSELE SISU PÕHIMÕTETEL „NII NAGU ON“ JA „NAGU KÄTTESAADAV“ NING ILMA IGASUGUSE NING MIS TAHES LIIKI GARANTIITA. RAKENDUSE PAKKUJA EI GARANTEERI RAKENDUSE KATKEMATUT VÕI VIGADETA KASUTAMIST. RAKENDUSE PAKKUJA EI ANNA KOHALDUVATE ÕIGUSAKTIDEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES SELGESÕNALISELT MITTE MINGEID KAUDSEID VÕI SEADUSTEGA ETTE NÄHTUD TINGIMUSI VÕI GARANTIISID, SEALHULGAS GARANTIISID MÜÜDAVUSELE, TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSELE, OMANDIÕIGUSELE, TÄPSUSELE, KIRJELDUSELE VASTAVUSELE, KVALITEEDI RAHULDAVUSELE JA MITTERIKKUMISELE. RAKENDUSE PAKKUJA EI ANNA MITTE MINGIT OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID KOLMANDATE ISIKUTE TARKVARALE EGA AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARALE.

 

6. PIIRATUD VASTUTUS. RAKENDUSE PAKKUJA EI VASTUTA KOHALDUVATE ÕIGUSAKTIDEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES IGAT LIIKI JUHUSLIKE, RIKKUMISEST TULENEVATE, KAUDSETE, ERILISTE KAHJUDE EGA KAHJUTASUDE EEST VÕI TEABE VÕI ANDMETE KADUMISE, TULUDE KAOTAMISE, MAJANDUSTEGEVUSE KAOTAMISE VÕI MUUDE RAHALISTE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD LITSENTSIST VÕI RAKENDUSE KASUTAMISEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD JA PÕHINEVAD LEPINGUL, SÜÜTEOL (SEALHULGAS SÜÜL), RANGEL VASTUTUSEL TOOTE EEST VÕI MUUL TEOREETILISEL ALUSEL, ISEGI KUI RAKENDUSE PAKKUJAT ON SELLE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD JA KUI PIIRATUD PARANDUSMEEDE LOETAKSE OLEVAT SEL EESMÄRGIL EBAPIISAV. RAKENDUSE PAKKUJA KOGU VASTUTUS PIIRDUB KOHALDUVATE ÕIGUSAKTIDEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES RAKENDUSE PAKKUJA VALIKUL RAKENDUSE ASENDAMISE, PARANDAMISE VÕI SELLE EEST TASUTUD (VÕIMALIKU) OSTUHINNA HÜVITAMISEGA. RAKENDUSE PAKKUJA EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL TEIE EGA KOLMANDATE ISIKUTE EES KOLMANDA ISIKU TARKVARAST VÕI AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARAST TULENEVA OTSESE VÕI KAUDSE KAHJU, KARISTUSLIKU KAHJUTASU, JUHUSLIKU, ERILISE VÕI RIKKUMISEST TULENEVA KAHJU EEST, ISEGI KUI RAKENDUSE PAKKUJAT ON SELLE KAHJU VÕI KAOTUSE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

 

Mõningates jurisdiktsioonides ei ole lubatud kaudsete garantiide välistamine või piiramine,  ega juhuslike või rikkumisest tulenevate kahjude piiramine, seega võib eeltoodud piirangute ja välistuste kohaldatavus olla teie puhul piiratud.

 

7. Kohustute mitte eksportima ega reeksportima rakendust ega sellega seotud dokumentatsiooni (või selle koopiaid), kui see rikub kohalduvaid õigusakte. Kohustute järgima kõiki kohalduvaid ja rahvusvahelisi ekspordialaseid õigusakte. Need õigusaktid hõlmavad piiranguid sihtkohtadele, lõppkasutajatele ja lõppkasutusviisile. Kinnitate ja garanteerite, et teil ei ole keelatud saada kohalduvate ekspordialaste õigusaktide alusel eksporti või teenuseid.

 

8. Kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses allub see rakenduse litsentsileping USA New Jersey osariigi seadustele ja USA föderaalseadustele, välja arvatud nende kollisiooninorme käsitlevad sätted. Kui olete tarbija ja Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu elanik, võite esitada selle rakenduse litsentsilepingu vastu hagi oma elukohariigi kohtule. Kui olete tarbija ja Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu elanik ja me suuname selle veebisaidi teie elukohariigile, saate ka tugineda oma elukohariigi seaduste kohustuslikele sätetele. Mitte miski selles rakenduse litsentsilepingus ei mõjuta teie õigusi tarbijana tugineda neile kohalike õigusaktide kohustuslikele sätetele.

 

Kui olete tarbija ja Norra elanik, võite pöörduda vaidluse korral Norra Tarbijate Nõukogu poole (või muu asjaomase apellatsiooniorgani poole). Lisateavet leiate aadressilt https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Kui rakenduse pakkuja ei saa selles rakenduse litsentsilepingus ettenähtud õigust või sätet täitmisele pöörata, ei loeta seda sellest õigusest või sättest loobumiseks.

 

 

B. Ennetav klienditeenindus

 

Ennetava klienditeeninduse (proactive customer care service, PCC) kaudu pakume mõnes meie rakenduses teatavad kodumasinad registreerinud kasutajatele teavet tasuta ja tasuliste teenuste kohta rakenduse tõukesõnumite kaudu või telefoni teel, kontrollides regulaarselt seadme olekut ja seadmel kasutatud kulumaterjale, et avastada võimalikke rikkeid, kõrvalekaldeid ja kulumaterjalide vahetamise vajadust. Enne ennetava klienditeeninduse pakkumist teavitame kasutajaid asjakohastest üksikasjadest või küsime neilt nõusolekut.

 

Need kasutustingimused jõustuvad 03 / 07 / 2023.

 

 

 

LG üksused

Riik

LG üksus

Registreeritud aadress

Kontaktteave

Registrikood

KMKR

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Soul, Korea Vabariik

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, registreeritud Koreas

107-86-14075

Eesti

LG Electronics Latvia Ltd (LGELV)

Läti, Gustava Zemgala gatve 74A, Riia, LV-1039

www.lg.com/ee/toetus/e-post

 

 

 

Teenused

Teenus

LG üksus

Registreeritud aadress

Kontaktteave

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Soul,

Korea Vabariik

thinq@lge.com

https://www.lg.com/ee

LG Electronics Latvia Ltd. (LGELV)

Läti, Gustava Zemgala gatve 74A, Riia, LV-1039

www.lg.com/ee/toetus/e-post

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010

 

 

Lisainfo Eesti kohta

1. LGE teenus on tasuta.

Peate tagama, et teil on oma kulul LGE teenusele juurdepääsuks vajalik varustus, seadmed ja vahendid (sealhulgas stabiilne internetiühendus). LGE ei ole kohustatud teil pakkuma teenuse kasutamiseks vajalikku riist- või tarkvara. Teil on õigus esitada LGE-le järelpärimisi, et tutvuda LGE teenuse edukaks kasutamiseks vajalike tehniliste ja muude nõuetega.