Skip to Contents

Privaatsustingimused

LG Electronics Latvia Ltd (LGELV) on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika on üks osa meie pühendumisest privaatsuse kaitsmisele. Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub ainult LGE poolt hallatavale veebilehele www.lg.com/ee ja teistele teenustele ning veebilehtedele, kus see privaatsuspoliitika avaldatakse või sellele viidatakse (ühiselt „Saidid“). Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta teavet, mis on postitatud või esitatud kolmandate poolte poolt.
Nende veebisaitide kasutamisel nõustute antud privaatsuspoliitika tingimustega ja meie isikuandmete töötlemisega allpool esitatud eesmärkidel.

Isikuandmete vastutav töötleja

Teie andmete vastutav töötleja on SIA „LG ELECTRONICS LATVIA“, mille asukoht on Zemgala gatve 74A, Riia, LV-1039, Läti (edaspidi: „LGELA“ või „vastutav töötleja“).

Käesolevate põhimõtete eesmärk on teavitada teid teie isikuandmete töötlemisest ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi: „GDPR“) kohaselt.

Andmekaitseametnik

Juhul, kui teil tekib oma andmete töötlemise suhtes kahtlusi, võite pöörduda vastutava töötleja määratud andmekaitseametniku poole aadressil dpo-eu@lge.com või saates kirja vastutava töötleja aadressile.

Isiku õigused, kelle andmeid töödeldakse

Teie isikuandmete töötlemisega seoses on teil seaduses sätestatud juhtudel õigus:

 1. oma isikuandmetega tutvuda ja neist koopiaid saada;
 2. oma andmete parandamisele;
 3. oma isikuandmete kustutamisele;
 4. isikuandmete töötlemise piiramisele;
 5. andmete ülekandmisele – kui andmete töötlemise aluseks on nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a või artikli 9 lõike 2 punkt a) või leping (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b);
 6. isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, kui selline nõusolek on andmete töötlemise aluseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a), ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemist;
 7. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele – kui töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

Lisateavet andmesubjektide õiguste kohta leiab GDPR-i artiklitest 12–23: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Kaebus järelevalveasutusele

Kui te leiate, et teie andmete töötlemisega rikutakse GDPR-i mistahes sätteid, võite esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, mille kontaktandmed leiate siit: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Arvestades vastutava töötleja struktuuri ja organisatsioonilist alluvust LG Group all, võidakse teie andmed edastada LG peakontorisse Lõuna-Koreas, st väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

LG klientide või LG turundustegevuse sihtmärkide isikuandmeid võib edastada ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda jäävatesse riikidesse seoses vastutava töötleja poolt isikuandmete töötlemiseks ja turundustegevuseks kasutatavate vahendite pakkujate teenuste kasutamisega vastutava töötleja poolt.

Esitatud isikuandmete turvalisuse piisava kaitsetaseme tagamiseks rakendab vastutav töötleja kõiki võimalikke meetmeid, sealhulgas ja eelkõige:

 • kasutab andmete edastamise alusena Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsust, mis on konkreetse riigi kohta tehtud GDPR-i artikli 45 lõike 1 kohaselt;
 • allkirjastab Euroopa Komisjoni poolt GDPR-i artikli 46 lõike 2 punkti c kohaselt välja antud nn lepingu tüüptingimused.

Lisateavet rakendatud meetmete kohta, sealhulgas nende koopia, saab vastutava töötleja käest, saates kirja vastutava töötleja ülaltoodud aadressile või saates teate andmekaitseametniku e-posti aadressile.

Isikuandmete automatiseeritud töötlemine, sealhulgas profiilianalüüs

Teie isikuandmeid ei töödelda automatiseeritult (sealhulgas profiilianalüüsi vormis), mis võib kaasa tuua teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldada teile sarnast märkimisväärset mõju.

Samas võib esineda erandeid, mida on iga protsessi kohta allpool täpsemalt kirjeldatud.

Andmete esitamise vajadus

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik järgnevalt loetletud konkreetsete protsesside töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Eelnimetatud teave kehtib iga protsessi kohta, mille raames LGELA teie andmeid töötleb. Täpne teave isikuandmete töötlemise eesmärkide ja perioodi kohta, samuti üksikutes protsessides isikuandmete vastuvõtjate kohta, on toodud allpool.

SOTSIAALMEEDIA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE SOTSIAALMEEDIAS

Töötlemise eesmärgid ja alus

 1. vastutava töötleja brändi edendamine (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 2. meie sotsiaalmeedia portaalis oleva konto säilitamine ja kasutamise hõlbustamine (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 3. pretensioonide, taotluste, kaebuste ja muude taotluste/teabe vastuvõtmine (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 4. seadusest tulenevate, eriti esitatud taotluste/teabega seotud kohustuste täitmine (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c alusel).

Samuti töötleme isikuandmeid GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt vastutava töötleja muude õigustatud huvide täitmisega seoses:

 1. mistahes nõuete tõendamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks;
 2. töö tõhususe ja pakutavate teenuste kvaliteedi parendamise ning nende saajate vajadustele kohandamisega seotud statistilistel eesmärkidel.

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. vastutava töötleja kasutatav mistahes sotsiaalmeedia portaal;
 2. turundustegevusega tegelevad üksused;
 3. IT, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad.

Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni te esitate sellele vastuväiteid, st näitate meile mistahes viisil, et te ei soovi edaspidi meiega enam kontaktis olla ega meie tegevuste kohta teavet saada. Nõusoleku tagasivõtmisel või vastuväite esitamisel võidakse isikuandmeid säilitada selleks, et kinnitada vastutava töötleja seadusest tulenevate kohustuste täitmist ning kuni nõude aegumistähtaegade möödumiseni, olenevalt sellest, kumb periood on pikem. Samas juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmisel kontsernilt võib sotsiaalmeedia portaali omanik andmeid ikkagi säilitada. Iga konkreetse fännilehe, -konto või -grupi kasutaja võib peale nendest lahkumise ka mistahes ajal kustutada enda tehtud postitused või oma konto portaalist täielikult kustutada.

SEOTUD PORTAALID

ANDMETE TÖÖTLEMINE LGELA VEEBIPORTAALIDES

  1. https://www.lgmaster.lv/ (edaspidi: „LG Master”). Täpsema privaatsust puudutava teabe saamiseks, palun vaadake LG Masteri veebisaidil toodud privaatsuspõhimõtteid.
  2. https://go3.lv/subscriber/register?bundleId=989339 (Lätis), https://go3.lt/subscriber/register?bundleId=989339 (Leedus), https://go3.tv/subscriber/register?bundleId=989339 (Eestis) (edaspidi ühiselt: „Go3 lehekülg“). Täpsema privaatsust puudutava teabe saamiseks, palun vaadake iga riigi Go3 veebisaidil toodud privaatsuspõhimõtteid.
  3. https://www.lg.com/lv (Lätis), https://www.lg.com/lt (Leedus), https://www.lg.com/ee (Eestis) (edaspidi ühiselt: „LGE lehekülg“). Täpsemat privaatsust puudutavat teavet LGE lehekülgede kohta leiab käesolevast privaatsuspõhimõttest.

Töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 1. ülalnimetatud veebiportaalide ja nendes portaalides olevate kasutajakontode funktsionaalsuse ning kasutamise tagamiseks neis toodud tingimuste kohase registreerimise korral (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alusel);
 2. teie esitatud mistahes kaebuse vastuvõtmiseks, käsitlemiseks ja lahendamiseks või sellega seotud garantiiaegse või -järgse nõude esitamiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktide b ja f alusel);
 3. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas vajadusel arvelduste, raamatupidamise ja finantsaruandluse eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktide c ja f alusel);
 4. LGELA õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel), milleks on:
 • teie poolt kontaktivormi või infotelefoni kaudu esitatud päringutele vastamine (kirjeldatud ka käesoleva privaatsuspõhimõtte teistes punktides);
 • võimalike nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine;
 • töö tõhususe ja pakutavate teenuste kvaliteedi parendamine ning nende saajate vajadustele kohandamisega seotud statistiliste tegevuste teostamine;
 • otseturundustegevuste läbiviimine – konkreetsete sätete tõttu korraldatakse e-posti või telefoni teel tehtavad tegevused vastava suhtluskanali kasutamiseks antud eraldi nõusolekul (kirjeldatud ka käesoleva privaatsuspõhimõtte teistes punktides).

Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid säilitatakse:

 1. lepingu kehtivuse ajal ja pärast selle lõppemist kuni sellest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset üritust, mis võib olla nõude aluseks);
 2. vastutava töötleja õigustatud huvi korral töödeldavate andmete suhtes kuni teie põhjendatud vastuväite esitamiseni;
 3. turundustegevusega seotult seni, kuni nõusolek seda tüüpi teabe edastamiseks e-posti või telefoni teel tagasi võetakse või kui esitatakse vastuväide andmete töötlemiseks sellel eesmärgil, olenevalt sellest, kumb toimub esimesena;
 4. seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni, eelkõige müügilepinguga seotud raamatupidamisdokumentide säilitamise kohustuse lõppemiseni.

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. turundustegevusega tegelevad üksused;
 2. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 3. üksused, kes haldavad infotelefoni ja kontaktivormi;
 4. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 5. teenuste rakendamisel vastutavat töötlejat toetavad üksused;
 6. LGELA koostööpartnerid, kes tegelevad teenuste osutamisega eelnimetatud portaalide kaudu;
 7. LG Group liikmed. 
 8.  

TURUNDUS

ANDMETE TÖÖTLEMINE TURUNDUSTEGEVUSE OSANA

Teie isikuandmeid töödeldakse

 1. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas teenuste elektrooniliselt osutamise seaduste täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c alusel);
 2. vastutava töötleja muude õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f ja artikli 6 lõige 1 punkti a alusel), milleks on:
 • turundustegevuste läbiviimiseks (sh uudiskirjad; uusimate toodete, eripakkumiste, muude pakkumiste ja teenuste kohta teabe saatmine; lepingute sõlmimise või muutmisega seotud pakkumiste tegemine) – konkreetsete sätete tõttu viiakse läbi turundustegevused e-posti või telefoni teel vastava suhtluskanali kasutamiseks antud eraldi nõusolekul;
 • võimalike nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine;
 • vastutava töötleja töö tõhususe ja pakutavate teenuste kvaliteedi parendamisega seotud statistikaalane tegevus.

Andmete töötlemise periood

Turundustegevuste korral säilitatakse teie isikuandmeid seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või esitate vastuväite sellisele säilitamisele, st kuni te näitate meile mistahes viisil, et te ei soovi edaspidi meiega enam kontaktis olla ega meie tegevuste kohta teavet saada. Nõusoleku tagasivõtmisel või vastuväite esitamisel võidakse isikuandmeid säilitada selleks, et kinnitada vastutava töötleja seadusest tulenevate kohustuste täitmist ning kaitsta teda seotud nõuete eest (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset üritust, mis võib olla nõude aluseks).

Muude vastutava töötleja õigustatud huvi täitmiseks läbiviidavate tegevuste puhul töödeldakse andmeid kuni te sellele põhjendatud vastuväite esitate.

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. turundustegevusega tegelevad üksused;
 2. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 3. LG Group liikmed.

Isikuandmete automatiseeritud töötlemine, sealhulgas profiilianalüüs

LGELA võib profiilianalüüsi kasutada selleks, et saata personaliseeritud e-kirju oma koostööpartneritele ja klientidele. E-kirjade (sh uudiskirja ja kaubapakkumiste) personaliseerimine võib kauba, toodete, hinnapakkumiste ja muu teabe saatmisel põhineda e-kirja saaja eelistustel. Personaliseerimine võib mõjutada nimetatud e-kirjades saadetud pakkumisi (hinna ja tootevaliku mõttes).

 

 

AUHINNAMÄNGUD

AUHINNAMÄNGUDE KORRALDAMISEGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 1. vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel), milleks on:
 • korraldajana auhinnamängu nõuetekohase korraldamise tagamine, sh osaluste käsitlemine, tulemustest teavitamine, võitjate valimine ning auhindade üleandmine ja saatmine;
 • auhinnamängus osalemisega seotud nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine;
 • otseturundustegevuste läbiviimine – konkreetsete sätete tõttu viiakse läbi e-posti või telefoni teel tehtavad tegevused vastava suhtluskanali kasutamiseks antud eraldi nõusolekul.
 1. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas vajaduse korral arvelduste, raamatupidamise ja finantsaruandluse eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c alusel);
 2. eesmärkideks, mis on nimetatud isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekutes, kui sellised nõusolekud on antud (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a alusel).

Andmete säilitamise periood

Auhinnamängudes osalejate isikuandmeid säilitatakse nende korraldamiseks ja võitjate valimiseks vajaliku perioodi jooksul. Pärast konkreetse auhinnamängu lõppu võib vastutav töötleja osalejate isikuandmeid töödelda kuni auhinnamängus osalemisega seotud mistahes nõuded on aegunud või kohalduvas õiguses sätestatud tähtaegade jooksul (sõltuvalt auhinnamängu liigist võib andmeid säilitada kuni 3, 5 või 10 aastat pärast konkreetse auhinnamängu lõppu).

 

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. ettevõtted, kes toetavad vastutavat töötlejat auhinnamängude korraldamisel ja turundustegevuses;
 2. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 3. dokumentide arhiveerimis- ja hävitamisteenuse pakkujad;
 4. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 5. LG Group liikmed.

 

 

TEHNILINE TEENINDUS JA INFOTELEFON

TOOTE TEENINDUSE JA INFOTELEFONIGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 1. vastutava töötleja toodete kohta esitatud teenindustaotluste vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alusel);
 2. teeninduse pakkumiseks videokonverentsi teenust kasutades (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a alusel);
 3. teie andmete (sh telefonikõnede salvestiste) säilitamiseks teenindussüsteemis (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 4. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas arvelduste, raamatupidamise ja finantsaruandluse eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktide c ja f alusel);
 5. vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel), milleks on:
  • infotelefoni vahendusel esitatud taotluse käsitlemine muudes kui punktis a nimetatud küsimustes;
  • kliendirahulolu küsitluste läbiviimine – konkreetsete sätete tõttu viiakse läbi e-posti või telefoni teel tehtavad tegevused vastava suhtluskanali kasutamiseks antud eraldi nõusolekul;
  • võimalike nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine;
 • turundustegevuste korraldamine (sh uusimate toodete, eripakkumiste, muude pakkumiste ja teenuste kohta teabe saatmine; lepingute sõlmimise või muutmisega seotud pakkumiste tegemine) – konkreetsete sätete tõttu korraldatakse e-posti või telefoni teel läbi viidavad tegevused vastava suhtluskanali kasutamiseks antud eraldi nõusolekul.

 

Andmete säilitamise periood

Infotelefonile tehtud kõnede salvestisi säilitatakse maksimaalselt kolm kuud.

Lisaks sellele töödeldakse teie isikuandmeid:

 • teenuse teostamise perioodil ja 7 aasta jooksul pärast selle teostamist olenevalt toote ekspluatatsiooniajast;
 • vastutava töötleja õigustatud huvi korral töödeldavate andmete suhtes seni, kuni esitate meile mõistliku vastuväite ehk näitate meile mis tahes viisil, et te ei soovi edaspidi meiega enam kontaktis olla ega meie tegevuste kohta teavet saada;
 • kuni nõusolek turundusteabe edastamiseks e-posti või telefoni teel tagasi võetakse või kui esitatakse kehtiv vastuväide andmete töötlemiseks sellel eesmärgil, olenevalt sellest, kumb toimub esimesena;
 • vastuväite esitamisel võidakse isikuandmeid säilitada selleks, et kinnitada vastutava töötleja seadusest tulenevate kohustuste täitmist;
 • teatud juhtudel kuni nõudetähtaja lõppemiseni (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset üritust, mis võiks olla nõude aluseks).

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. turundustegevusega tegelevad ettevõtted;
 2. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 3. infotelefoni haldajad;
 4. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 5. teenuste rakendamisel vastutavat töötlejat toetavad isikud;
 6. teised LG Group liikmed.

ÜRITUSED

ÜRITUSTEL OSALEJATE ANDMETE TÖÖTLEMINE

Töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse:

 1. ürituste korraldamiseks, sealhulgas osaluste ja registreeringute töötlemiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 2. ürituse tingimuste täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alusel);
 3. seadusest tulenevate muude kohustuste täitmiseks, sealhulgas arvelduste, raamatupidamise ja finantsaruandluse eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktide c ja f alusel);
 4. vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel), milleks on:
 • ürituste korraldamine, sealhulgas osaluste töötlemine;
 • ürituse ja nende korraldamisega seotud vastutava töötleja tehtav turundustegevus;
 • vastutava töötleja autoriõiguste kasutamine (sh volitus kujutise levitamiseks ja avaliku elu tegelast või isikut sisaldavate suuremate tervikkujutiste levitamiseks);
 • nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine;
 • vastutava töötleja töö tõhususe ja pakutavate teenuste kvaliteedi parendamisega seotud statistikaalane tegevus.

Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti, st ürituse korraldamiseks ja läbi viimiseks ning pärast selle lõppemist kuni sellega seotud nõuete aegumiseni (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset nõude aluseks olevat üritust). Autoriõiguste teostamise korral – nii kaua, kui vastutav töötleja võib autoriõigusi teostada.

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. turundustegevusega tegelevad ettevõtted;
 2. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 3. dokumentide arhiveerimis- ja hävitamisteenuse pakkujad;
 4. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 5. LG Group liikmed;
 6. ürituste korraldamisel osalevad koostööpartnerid.

TEABEVAHETUS

TEABEVAHETUS LGELAGA

Töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel), milleks on:

 • vastutava töötleja kirjavahetuse pidamine seoses klientide, vastutava töötleja töövõtjate esindajate ja teiste isikute või üksuste poolt paberil ja elektrooniliselt saadetud kirjade ja sõnumitega;
 • nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine.

Andmete säilitamise periood

Isikuandmeid töödeldakse kirjavahetuse toimumise perioodil või kuni andmetöötluse kohta vastuväite esitamiseni, mida vastutav töötleja peab põhjendatuks. Lisaks töödeldakse andmeid kuni mistahes võimalike nõuete aegumiseni (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset sündmust, mis võiks olla nõude aluseks).

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. turundustegevusega tegelevad ettevõtted;
 2. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 3. dokumentide arhiveerimis- ja hävitamisteenuse pakkujad;
 4. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 5. LG Group liikmed.

MÜÜK

MÜÜGITEGEVUS

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse:

 1. koostööpartnerite esindajate poole pöördumiseks, et toetada LG toodete reklaamimisel seotud ärisuhet (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 2. äripartneritele ürituste (sh reiside) korraldamiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 3. LG toodete edasimüügiks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 4. vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel), milleks on:
 • vastutava töötleja kirjavahetuse pidamine;
 • seotud maksete tegemise tagamine;
 • nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine.

Andmete säilitamise periood

Isikuandmeid töödeldakse äripartneri konkreetse esindajaga suhtlemise perioodil ning kuni vastuväite esitamiseni isikuandmete töötlemiseks, mida vastutav töötleja peab põhjendatuks. Lisaks töödeldakse andmeid kuni mistahes võimalike nõuete aegumiseni (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset sündmust, mis võiks olla nõude aluseks).

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. reisibürood;
 2. turundustegevusega tegelevad ettevõtted;
 3. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 4. dokumentide arhiveerimis- ja hävitamisteenuse pakkujad;
 5. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 6. LG Group liikmed.

TARNIJAD

TEENUSTE OSTMINE KOLMANDATELT ISIKUTELT

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse:

 1. konkreetsete tarnijate teenuste kasutamiseks ja nende esindajatega kontakteerumiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f ja artikli 6 lõike 1 punkti b alusel);
 2. hoolsusmeetmete rakendamiseks tarnijate suhtes (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 3. vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks, milleks on:
 • vastutava töötleja kirjavahetuse pidamine;
 • seotud maksete tegemise tagamine;
 • nõuete tõendamine, esitamine ja nende eest kaitsmine.

Andmete säilitamise periood

Isikuandmeid töödeldakse tarnija konkreetse esindajaga suhtlemise perioodil ning kuni vastuväite esitamiseni isikuandmete töötlemiseks, mida vastutav töötleja peab põhjendatuks. Lisaks töödeldakse andmeid kuni mistahes võimalike nõuete aegumiseni (näiteks kuni 10 aastat pärast konkreetset sündmust, mis võiks olla nõude aluseks).

Teie isikuandmete saajateks võivad olla:

 1. IT-, tugi-, andmesalvestus- ja majutusteenuste või -lahenduste pakkujad;
 2. dokumentide arhiveerimis- ja hävitamisteenuse pakkujad;
 3. kuller- ja postiteenuste osutajad;
 4. LG Group liikmed.

VIDEOVALVE

VIDEOVALVE LGELA KONTORIS

Töötlemise eesmärgid ja alus

Teie isikuandmeid töödeldakse:

 1. LGELA ja selle kontori külastajate turvalisuse tagamiseks ja vara kaitsmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel);
 2. nõuete tõendamiseks, esitamiseks ja nende eest kaitsmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel).

Andmete säilitamise periood

Isikuandmeid töödeldakse 3 kuu jooksul. Kui salvestisi on vaja LGELA või kolmandate isikute huvide kaitseks, võidakse neid säilitada nii kaua, kui neid nimetatud eesmärgil kasutatakse, ja seejärel pärast mistahes asjassepuutuvate nõuete esitamise tähtaja lõppemiseni (nt kuni 10 aastat pärast nõude aluse tekkimist).

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Selle veebisaidi omanik SIA LG ELECTRONICS LATVIA (edaspidi: „LGELA“) siinkohal teavitab kasutajaid, et võib kasutada andmete salvestamise ja otsimise vahendeid (mida üldiselt nimetatakse küpsisteks) ajal, mil kasutaja veebisaiti lg.com/lv lehitseb.

Küpsiste poliitika

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikestes kogustes teavet, mis laaditakse veebisaidi külastamise ajal teie arvutisse või mobiilseadmesse. Seejärel saadetakse küpsised tagasi algsele veebisaidile igal järgmisel külastusel või mõnele teisele veebisaidile, mis seda küpsist tunnustab. Küpsised on kasulikud, sest need võimaldavad veebisaidil tuvastada kasutaja seadme.

Küpsised täidavad paljusid erinevaid ülesandeid, näiteks võimaldavad teil tõhusalt navigeerida erinevate lehtede vahel, pidades meeles teie eelistusi ja täiustades üldist kasutajakogemust. Samuti aitavad need tagada, et võrgus kuvatavad reklaamid vastavad paremini teie huvidele.

Milliseid küpsiseid me oma saitidel kasutame?

Me kasutame järgmiseid küpsiseid:

 • Rangelt vajalikud küpsised. Neid küpsised on vaja meie veebisaidi toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil logida meie veebisaidi parooliga kaitstud aladele. Need küpsised ei kogu teie kohta sellist teavet, mida võiks kasutada turunduses või mis võimaldab meeles pidada, milliseid veebisaite te olete külastanud. Sellesse kategooriasse kuuluvaid küpsiseid ei saa keelata.
 • Funktsionaalsed küpsised. Neid kasutatakse selleks, et teid ära tunda, kui te meie veebisaidile naasete. See võimaldab meil veebisaidi sisu teie järgi kohandada ja jätta meelde teie eelistused (näiteks keele- või piirkonnavaliku).
 • Analüütilised küpsised. Need võimaldavad meil külastajaid tuvastada ja loendada ning vaadata, kuidas kasutajad meie veebisaidil liiguvad, kui nad seda külastavad. Seeläbi saame täiustada oma veebisaidi toimimist, näiteks tagada, et kasutajad leiavad hõlpsasti selle, mida nad otsivad. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on anonüümne ja seda kasutatakse ainult meie veebisaidi toimimise parendamiseks.
 • Reklaamiküpsised. Kasutame neid oma saitide personaliseerimiseks, teile kohandatud reklaamide esitamiseks või, kui olete selleks oma eraldi nõusoleku andnud, teiega otse ühenduse võtmiseks teile sobival ja teie huvidele vastaval viisil, näiteks kasutades teavet toodete kohta, mida olete vaadanud.

Lisateavet konkreetsete küpsiste kohta, mida me kasutame ja milleks me neid kasutame, saate järgnevast tabelist.

Tüüp

Nimi

Allikas

Eesmärk

Aegumisaeg

Rangelt vajalik

LG5_ExcitingOffer, SESSION, LV_implicitStrictOpenFlag

LG

Need küpsised teevad seansi võimalikuks

Seansi lõpp

Rangelt vajalik

LV_eCookieOpenFlag, LV_LGCOM_ADVERTISING, LV_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE, LV_LGCOM_IMPROVEMENTS, LV_LGCOM_SOCIAL_MEDIA, top100_id

LG

Need küpsised võimaldavad kasutada hüpikbännerit, mis võimaldab kasutajal valida, kas lubada või keelata küpsiseid.

1 aasta

Funktsionaalne

LG5_B2B_RecentlyView, LG5_CST_RecentlyView, LG5_B2B_CompareCart, LG5_CompareCart, LG5_CompareLock, LG5_PageHistory, LG5_ReviewHelpful, LG5_SearchResult, LG5_B2B_SearchResult, noMoreToday, __ttl__widget__ui, _4c_, _td_ssc_id, last_visit, _td

LG

Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi sirvimisel, et võimaldada mugavaid funktsioone, nagu toodete võrdlemine, arvustused ja tootevideote taasesitamine.

Kuni 1 kuu

 

Funktsionaalne

lc_sso1049168

Boldchat

See küpsis salvestab unikaalse anonüümse identifikaatori (VisitorID), mis võimaldab süsteemil BoldChat ära tunda veebisaidi külastaja praeguse ja järgnevate veebisaidi külastuste ajal.

Seansi lõpp

Analüütiline

_ga, _gat, _gat_UA-101423321-1, _gat_UA-5478382-12, _gat_UA-72488049-16, _gid, __ar_v4, _gaexp, _derived_epik

Google

Need küpsised võimaldavad Google Analyticsi toimimist, mis laseb meil jälgida veebisaidi külastajate tegevust ja harjumusi.

Kuni 2 aastat

Analüütiline

s_cc, s_fid, s_invisit, s_nr, s_ppv, _ppvl, s_sq, s_vi, s_vnum, at_track, AMCVS**, AMCV**, gpv_**

Adobe

Need küpsised võimaldavad Adobe Analyticsi (Omniture) toimimist, mis laseb meil jälgida veebisaidi külastajate tegevust ja harjumusi.

Kuni 2 aastat

 

Analüütiline

_ymAdobe_d, _ym_isad, _ym_uid, _ym_visorc, _ym_d

Yandex

Need küpsised võimaldavad Yandex Analyticsi toimimist, mis laseb meil jälgida veebisaidi külastajate tegevust ja harjumusi.

Kuni 1 aasta

 

Analüütiline

nmstat

Siteimprove Analytics

Need küpsised võimaldavad Siteimprove Analyticsi toimimist, mis laseb meil jälgida veebisaidi külastajate tegevust ja harjumusi.

2 aastat

Analüütiline

_conv_r, _conv_v

Crazyegg

Küpsised annavad teavet, kuidas külastaja konkreetsel veebisaidil käitub ning kust külastaja lehele suunati.

Kuni 1 aasta

Analüütiline

_rtetSessID, _rtetSessPageSeq

Beusable

Tuvastage seanss, et analüüsida külastajate käitumist kohapeal.

30 min.

Analüütiline

_rtet_apply, _rtet_ab_aid, _rtet_ab_url, _rtet_ab_ref

Beusable

Tuvastage külastaja käitumisparameetrid A/B testimisraamistikus.

Alaline

Analüütiline

_beu_utid, _beu_utssid

Beusable

Tuvastage külastaja ja seanss, et analüüsida külastaja käitumist kohapeal.

30 min.

Analüütiline

_beu_utm_campaign, _beu_utm_content, _beu_utm_medium, _beu_utm_source, _beu_utm_term

Beusable

Lisab saidile seansile kampaania, sisu, meediumi, allika- ja terminimärgendid.

30 min.

Reklaam

_fbp, _fbc

Facebook

Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme ning võimaldavad Facebookis avaldatavat reklaami analüüsida ja jälgida.

90 päeva

Reklaam

_gcl_au, cto_bundle, rcuid, rrpvid

Google

Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme ja jälgivad Google´is avaldatud tootereklaamide eesmärke.

90 päeva

Reklaam

_pin_unauth

Pinterest

Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme ning võimaldavad Pinterestis avaldatavat reklaami analüüsida ja jälgida.

1 aasta

 

Reklaam

_uetsid, _uetvid

Microsoft

Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme ning võimaldavad Microsoftis avaldatavat reklaami analüüsida ja jälgida.

Kuni 1 aasta

Reklaam

adcloud, at_check

Adobe

Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme ning võimaldavad Adobe´is avaldatavat reklaami analüüsida ja jälgida.

Seansi lõpp

Reklaam

tmr_lvid, tmr_lvidTS, tmr_reqNum

VK.com

Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme ning võimaldavad VK.com´is avaldatavat reklaami analüüsida ja jälgida.

332 päeva

Reklaam

__qca

QuantCast

See küpsis on seotud digireklaami ettevõttega Quantcast, mis kogub andmeid ja kasutab neid vaatajaskonna segmenteerimiseks ja sihitud reklaami tegemiseks.

Kuni 2 aastat

Reklaam

__adroll_fpc

Adroll

Seda küpsist kasutatakse külastaja tuvastamiseks erinevate külastuste ja seadmete vahel. Seda kasutatakse reaalajas reklaami tegijatele pakkumiste tegemiseks asjakohase reklaami esitamiseks.

Kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

Küpsiste keelamiseks aktiveerige brauseri säte, mis võimaldab teil keelata kõik või mõned küpsised.

NENDE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Meil on õigus neid põhimõtteid aeg-ajalt muuta. Palun kontrollige neid põhimõtteid regulaarselt.

LG Electronics Latvia

Viimati uuendatud: 18.10.2021.

 

Otseturundus

Aeg-ajalt suhtleme kasutajatega, kes tellivad meie teenuseid e-kirja või tekstisõnumi teel. Näiteks võime kasutada teie e-posti aadressi teie taotluse kinnitamiseks, makseteatise saatmiseks, teie teavitamiseks muudatustest meie toodetes ja teenustest ning teavituste ja muude teadaannete saatmiseks, nagu see on seaduses sätestatud. Kuigi teil on võimalus turundussõnumitest loobuda, võtke arvesse, et teie huvides on tagada, et me saaksime edastada teile teatud mitteturundusega seotud sõnumeid, näiteks makseteateid, ning et meil on vaja esitada teile teatavat teavet seadusega sätestatud korras.

Siiski pakume teile varianti kasutada loobumisvõimalust, kui te ei soovi saada meilt turundusalaseid materjale ega muud liiki teavet, näiteks e-kirjad või ajakohastamised seoses uute teenuste ja toodetega, mida meie saitidel pakutakse, või kui te ei soovi, et me jagame teie isikuteavet kolmandate pooltega. Valikuks tähistage vastav märkeruut või eemaldage tähistus märkeruudust kohtades, kus kogutakse isikuteavet, või võtke meiega ühendust, kasutades kontaktandmeid, mille leiate veebilehelt.

Me töötleme teie loobumistaotlust nii kiiresti kui võimalik, kuid pidage meeles, et mõnel juhul võite saada veel mõned teated, kuni taotlust veel töödeldakse. Sellistest e-kirjadest loobumiseks võite klõpsata ka lingile „Tellimusest loobumine“ (Unsubscribe) e-kirjas olevas tekstis.