Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt âm thanh, âm thanh smart

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014
 
Settings_Sound_ Sound Mode (Smart)
 
 
Cài đặt tiếng cơ bản
 

Smart  > Setting > Sound > Sound mode

 

TV được cài đặt để có âm thanh tốt nhất theo sự lựa chọn mã âm thanh (sound mode).

 

Cơ Bản

  - Âm thanh phù hợp cho tất cả  videos.

 

Music / Movie / Sports / Games

  - [Thay đổi model] thưởng thức âm thanh theo kiểu dạng  video. 

 

Cài đặt người sử dụng

  - Cài đặt nguời sử dụng sử dụng điều chỉnh âm thanh.

 

 

Cài đặt chi tiết

 

Smart  > Setting > Sound > Sound mode > User equalizer

 

đầu tiên thay đổi Sound mode để cài đặt

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

  - Điều khiển tần số  Hertz để cài đặt equalizer.

 

Khởi tạo

  . sử dụng tạo ra giá trị cơ bản

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500