Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Diễn giải 'Cookies' và hướng đẫn cài đặt 'Cookies'

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/07/2014

1. HIện tượng

- Danh mục chính xác ‘Cookies’ có thể không được tìm thấy bên dưới cài đặt webOS setting > General > Data Based Services?
- Sự khác nhau giữa Cookies được sử dụng trênweb browser?

2. Kiểm tra

▶  Sản phẩm phải là của năm 2014?

   Model name: LB8600, LB7500, LB7300, LB6800, LB6780, LB6700
▶ Bạn đã tham khảo cookies trên trình duyệt web browser ? 
   Không,  cookies khác từ Cookies được sử dụng trên web.

 

3. Hưóng dẫn

Xem hướng dẫn bên dưới


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500