Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ứng dụng đã mua không được hiển thị khi đăng nhập.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/13/2015

Ứng dụng đã mua không được hiển thị khi đăng nhập.

 

Symptom Hiện tượng

              1. Danh sách các ứng dụng đã mua không được hiển thị.

 

 

 

cause Nguyên nhân

              1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện và ứng dụng có thể không được hiển thị trên TV LG App Store (http://www.lgappstv.com).

 

 

 

 

how to fix Cách giải quyết

              1. Nếu việc mua được thực hiện trong 24 giờ qua                  - Nếu ứng dụng đã không được mua LG App Store nhưng thanh toán, thanh toán sẽ được tự động bị hủy bỏ vào ngày hôm sau.

                     Liên hệ Dịch vụ khách hàng cho các thẻ tín dụng sử dụng. Khi mua đã không được thực hiện, bạn có thể mua các ứng dụng một lần nữa.

               2. Nếu mua hàng đã được thực hiện trước 24 giờ 
                   - Trên trang web của LG Electronics, gọi Expert Tư vấn liên hệ để hủy bỏ việc mua bằng cách cung cấp số thanh toán thẻ chính, ID, ngày mua, hoặc số lượng.

                     (Khách hàng sẽ được liên lạc sau khi hủy bỏ).

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500