Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Simple Link doesn't seem to work

Xử lý sự cố

Simple Link doesn't seem to work

 

Symptom

Simple Link doesn’t work


Things to check

  Check if TV and Home Theatre supports Simple Link.

  Check if the connected HDMI cable supports Simple Link.

  Set the Simple Link ON for TV.

*Câu hỏi bắt buộc