Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Simple Link doesn't seem to work

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Rạp hát tại gia
  • Ngày Cập Nhật 08/30/2016

Simple Link doesn't seem to work

 

Symptom

Simple Link doesn’t work


Things to check

  Check if TV and Home Theatre supports Simple Link.

  Check if the connected HDMI cable supports Simple Link.

  Set the Simple Link ON for TV.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500