Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

How long can I record video?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Rạp hát tại gia
  • Ngày Cập Nhật 08/30/2016

How long can I record video?


Symptom

How long can I record?How to fix

Record Mode(4.7GB based) : HQ/XP(High Quality: 1hour),
   SQ/SP(Standard Quality: 2hours),

LQ/LP(Low Quality: 4hours), EQ/EP(Extend Quality, 6hours)


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500