Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng E-mail?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

 

 

Function What is E-mails?

 

              Bạn có thể sử dụng các ứng dụng E-mail để đọc email từ các dịch vụ như Gmail. Sự hỗ trợ ứng dụng E-mail

              các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và cung cấp dịch vụ Exchange.Your hoặc quản trị hệ thống có thể

              cung cấp cho bạn với các thiết lập tài khoản bạn cần.

 

 

How to uses Làm thế nào tôi có thể quản lý tài khoản email?

 

Lần đầu tiên bạn mở ứng dụng E-mail, hướng dẫn cài đặt mở ra để giúp bạn thiết lập một tài khoản email. Sau khi thiết lập ban đầu, E-mail sẽ hiển thị các nội dung của hộp thư đến của bạn.

 

             Để thêm tài khoản email khác:
                 • Tap image > image > Apps tab > E-mail > tap image > Settings > Add account.
             Để thay đổi một thiết lập chung email:

                 • Tap image > image > Apps tab > E-mail > tap > Settings > General settings.
             Để xóa một tài khoản email:

                • Tap image > image > Apps tab > E-mail > tap > Settings > tap image > Remove account > Select the account to delete > Remove > select Yes.

 

 

image Làm thế nào tôi có thể làm việc với các thư mục tài khoản?

 

             Làm việc với các thư mục tài khoản

             Tap image > image > Apps tab > E-mail > tap image and select Folders.
             Mỗi tài khoản có một Inbox, Outbox, Sent và thư mục Nháp. Tùy thuộc vào các tính năng được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ tài khoản của bạn, bạn có thể có thêm thư mục.

 

 

How to use Làm thế nào tôi có thể soạn và gửi email?

 

             Để soạn và gửi tin nhắn

             1. Trong khi ở các ứng dụng E-mail, hãy nhấp vào image.
             2. Nhập địa chỉ cho người nhận của tin nhắn. Khi bạn nhập văn bản, địa chỉ phù hợp sẽ được đề xuất từ hệ của bạn. Nhiều địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

             3. Tap the image to add a Cc/Bcc and tap image to attach files, if required.
             4. Nhập nội dung tin nhắn.
             5. Tap image.

 

   TIP! Khi có email mới đến trong Hộp thư đến của bạn, bạn sẽ được thông báo bằng âm thanh hoặc rung.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500