Ultra Stretched


ultra-stretched-digital-signage


Ultra Stretched


Ultra Stretched 顯示屏,憑藉獨特長型超寬螢幕,在意想不到的環境亦能同時顯示資訊與廣告,讓您更能運用空間更靈活。