Skip to Contents

Privatumo politika

„LG Electronics Latvia Ltd“ (toliau – LGELV) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą ir, laikydamiesi šio įsipareigojimo, išleidžiame šią privatumo politiką. Ši privatumo politika taikoma tik http://www.lg.com/lt ir bet kurioms kitoms svetainėms ir paslaugoms, valdomoms LGE, kur ši privatumo politika skelbiama arba į ją pateikiamos nuorodos (kartu vadinamos „Svetainėmis“). Ši privatumo politika nesiejama su informacija, kurią skelbia arba pateikia trečiosios šalys.

Naudokite šį vietinį, jūs piekrītat šiems privatumo politikos nuostatoms ir leidžiamoms mums apdoroti asmenims informaciją toliau nurodītajos tikslais.

Asmens duomenų valdytojas
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra SIA „LG ELECTRONICS LATVIA“, kurios registruotos buveinės adresas yra Gustava Zemgala 74A, Ryga, LV-1039, Latvija (toliau – LGELA arba Duomenų valdytojas).
Šių principų tikslas – informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kuris yra numatytas ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR).

Asmuo atsakingas, už asmens duomenų apsaugą
Jeigu Jums kiltų kokių nors neaiškumų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytojo paskirtą asmenį, atsakingą už asmens duomenų apsaugą, el. pašto adresu dpo-eu@lge.com arba siųsdami laišką paštu Duomenų valdytojo adresu.

Asmens, kurio duomenys tvarkomi, teisės
Įstatymų numatytais atvejais Jūs turite teisę įgyvendinti šias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

 1. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 2. teisę reikalauti ištaisyti (pakoreguoti) savo duomenis;
 3. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 4. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. teisę į duomenų perkeliamumą, jei duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas arba 9 straipsnio 2 dalies a punktas) arba sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 6. teisę atšaukti sutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), nedarant poveikio sutikimu grindžiamam duomenų tvarkymui iki sutikimo atšaukimo;
 7. teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teises galima rasti BDAR 12–23 straipsniuose, atsidarius nuorodą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Skundo pateikimas priežiūros institucijai
Jei manytumėte, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant kokias nors BDAR nuostatas, galite pateikti skundą Latvijos duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktiniai duomenys skelbiami internete adresu https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti.

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes
Atsižvelgiant į duomenų valdytojo struktūrą ir jo pavaldumą „LG Group“ organizacijoje, Jūsų duomenys gali būti perduoti į LG pagrindinę buveinę Pietų Korėjoje, t. y. už Europos ekonominės erdvės ribų.
Asmenų, kurie yra LG klientai arba priklauso LG vykdomos rinkodaros veiklos tikslinei grupei, asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, kai tvarkydamas asmens duomenis ar vykdydamas rinkodaros veiklą Duomenų valdytojas naudojasi tuo tikslu naudojamų priemonių tiekėjų paslaugomis.

Tam, kad užtikrintų tinkamą duomenų apsaugos lygį, Duomenų valdytojas naudoja visas įmanomas priemones, reikalingas užtikrinti jam pateiktų asmens duomenų saugumą, visų pirma:

 • duomenų perdavimą grindžia Europos Komisijos sprendimu, kad konkreti valstybė užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, kaip numatyta BDAR 45 straipsnio 1 dalyje;
 • pasirašydamas Europos Komisijos priimtas taip vadinamas „standartines sutarčių sąlygas“, kaip numatyta BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punkte.

Daugiau informacijos apie taikomas priemones, įskaitant šios informacijos kopiją, galima gauti kreipiantis į Duomenų valdytoją, siunčiant jam laišką paštu pirmiau nurodytu Duomenų valdytojo adresu, arba į asmenį, atsakingą už asmens duomenų tvarkymą, su juo susisiekiant jo elektroninio pašto adresu.

Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą
Jūsų asmens duomenims nebus taikomas automatizuotas tvarkymas (įskaitant profiliavimą), kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes arba turėti panašų reikšmingą poveikį.
Vis dėlto, gali būti taikomos išimtys, kurios yra toliau išsamiai nurodytos aptariant kiekvieną procesą.

Duomenų pateikimo būtinumas
Asmens duomenys yra teikiami savanoriškai, tačiau juos pateikti būtina tam, kad būtų įgyvendinti duomenų tvarkymo toliau išvardytuose procesuose tikslai.
Paminėta informacija taikoma kiekvienam procesui, kuriame LGELA tvarko Jūsų duomenis. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir laikotarpį, taip pat asmens duomenų gavėjus atskiruose procesuose pateikiama toliau.

SOCIALINIAI TINKLAI

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas:
a) reklamuoti Duomenų valdytojo prekės ženklą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
b) tvarkyti ir palengvinti naudojimąsi mūsų paskyra socialinių tinklų portale (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
c) priimti nusiskundimus, prašymus, skundus ir kitokius prašymus / informaciją (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
d) vykdyti iš teisinių nuostatų kylančias prievoles, visų pirma susijusias su pateiktais prašymais / informacija (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu).

Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami įgyvendinti kitus duomenų valdytojo teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą:
a) pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus;
b) statistiniais tikslais, susijusiais su darbo efektyvumo didinimu, teikiamų paslaugų kokybės gerinimu ir jų pritaikymu duomenų gavėjų poreikiams.

Jūsų asmens duomenis gali gauti:
a) bet kuris socialinių tinklų portalas, kuriuo naudojasi Duomenų valdytojas;
b) rinkodaros veiklą vykdantys subjektai;
c) IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugų ar sprendimų teikėjai.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol nepranešite, kad nesutinkate, kad jie būtų tvarkomi, t. y. iki kol mums kaip nors pademonstruosite, kad nenorite toliau palaikyti ryšių su mumis ir gauti informacijos apie mūsų vykdomą veiklą. Atšaukus sutikimą arba pareiškus nesutikimą, asmens duomenys gali būti saugomi tam, kad būtų galima patvirtinti, kad Duomenų valdytojas vykdo savo teisines prievoles, arba iki ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad nepaisant pasitraukimo iš grupės, duomenis ir toliau gali saugoti socialinių tinklų portalo savininkas. Kiekvienas tam tikro gerbėjų puslapio, paskyros ar grupės naudotojas gali ne tiktai iš jų pasitraukti, bet taip pat gali bet kada ištrinti savo paskelbtus įrašus arba visiškai ištrinti savo paskyrą tame portale.

SUSIJĘ INTERNETO PORTALAI

DUOMENŲ TVARKYMAS LGELA INTERNETO PORTALUOSE

1) https://www.lgmaster.lv/ (toliau – LG Master). Išsamesnę informaciją apie privatumo politiką galima rasti LG Master interneto svetainėje.

2) https://go3.lv/subscriber/register?bundleId=989339 (Latvijoje), https://go3.lt/subscriber/register?bundleId=989339 (Lietuvoje), https://go3.tv/subscriber/register?bundleId=989339 (Estijoje) (toliau kartu – Go3 puslapis). Išsamesnę informaciją apie privatumo politiką galite rasti kiekvienoje valstybėje veikiančio Go3 puslapio interneto svetainėje.

3) https://www.lg.com/lv (Latvijoje), https://www.lg.com/lt (Lietuvoje), https://www.lg.com/ee (Estijoje) (toliau kartu – LGE puslapis). Išsamesnė informacija apie LGE puslapių privatumo politiką pateikiama šioje privatumo politikoje.

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas
Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 1. a) užtikrinti minėtų interneto portalų ir vartotojų paskyrų funkcionalumą ir naudojimą šiuose portaluose, kai tuose portaluose registruojamasi juose nurodytomis sąlygomis (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu);
  b) priimti, nagrinėti ir spręsti visus Jūsų pateiktus skundus arba pateikti bet kokį susijusį prašymą atlikti garantinį ar pogarantinį aptarnavimą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktais);
 2. c) vykdyti iš teisės aktų nuostatų kylančias prievoles, įskaitant, jei taikoma, atsiskaitymų, apskaitos ir finansinės atskaitomybės tikslais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktais);
 3. d) įgyvendinti teisėtus LGELA interesus (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu):
 • atsakyti į Jūsų prašymus, pateiktus užpildžius susisiekimo formą arba skambinant klientų aptarnavimo linija (taip pat aprašyta kituose šios privatumo politikos skirsniuose);
 • pareikšti, vykdyti ir gintis nuo galimai pareikštų teisinių reikalavimų;
 • rinkti statistinius duomenis, susijusius su darbo efektyvumo didinimu, teikiamų paslaugų kokybės gerinimu ir jų pritaikymu gavėjų poreikiams;
 • vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą; dėl specifinių nuostatų rinkodara, vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu, vykdoma gavus atskirą sutikimą naudoti atitinkamą komunikacijos kanalą (taip pat aprašyta kituose šios privatumo politikos skirsniuose).


Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus saugomi:
a) sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos nutraukimo, kol pasibaigs iki iš jos kylančių reikalavimų ieškinio senaties terminai (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris galėtų sudaryti ieškinio pagrindą);

 1. b) tais atvejais, kai duomenys yra tvarkomi siekiant teisėto Duomenų valdytojo intereso, kol Jūs pareiškiate pagrįstą prieštaravimą;
 2. c) rinkodaros veiklos atveju – tol, kol atšaukiamas sutikimas, kad tokio pobūdžio informacija būtų siunčiama elektroniniu paštu arba telefonu, arba kol nepareiškiamas prieštaravimas dėl tokio duomenų tvarkymo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau;
 3. d) kol baigiasi iš teisės aktų nuostatų kylanti prievolė saugoti duomenis, visų pirma, prievolė saugoti su pirkimo–pardavimo sutartimi susijusius apskaitos dokumentus.

  Jūsų asmens duomenis gali gauti:

  a) bendrovės, vykdančios rinkodaros veiklą;
 4. b) IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugų ar sprendimų teikėjai;
 5. c) bendrovės, aptarnaujančios klientų aptarnavimo liniją ir susisiekimo formas;
 6. d) kurjerių ir pašto paslaugų teikėjai;
 7. e) bendrovės, padedančios Duomenų valdytojui diegti paslaugas;
 8. f) LGELA partneriai, teikiantys paslaugas per nurodytus portalus;
 9. g) „LG Group“ nariai.

RINKODARA

DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT RINKODAROS VEIKLĄ

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
a) siekiant vykdyti iš teisės aktų nuostatų kylančias prievoles, įskaitant dėl elektroninių paslaugų teikimo (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu);

 1. b) įgyvendinant kitus duomenų valdytojo teisėtus interesus (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu ir 6 straipsnio 1 dalies a punktu):
 • vykdant rinkodaros veiklą (įskaitant naujienlaiškio, informacijos apie naujausius produktus siuntimą, specialių pasiūlymų, kitų pasiūlymų teikimą ir paslaugų siūlymą, pasiūlymus sudaryti ar keisti sutartis); dėl specifinių nuostatų rinkodara, vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu, vykdoma gavus atskirą sutikimą naudotis atitinkamu komunikacijos kanalu;
 • siekiant pareikšti, vykdyti ir gintis nuo galimai pareikštų reikalavimų;
 • siekiant rinkti statistinius duomenis, susijusius su Duomenų valdytojo darbo efektyvumo didinimu ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimu.


Duomenų tvarkymo laikotarpis:

Rinkodaros veiklos atveju Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol neatšauksite savo sutikimo arba nepranešite, kad nesutinkate, kad duomenys būtų saugomi, t. y. iki kol kaip nors mums pademonstruosite, kad nenorite toliau palaikyti ryšių su mumis ir gauti informacijos apie mūsų vykdomą veiklą. Atšaukus sutikimą arba pareiškus nesutikimą, asmens duomenys gali būti saugomi tam, kad būtų galima patvirtinti, kad Duomenų valdytojas vykdo savo teisines prievoles, ir siekiant apsiginti nuo susijusių reikalavimų (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris galėtų sudaryti ieškinio pagrindą).

Kai atliekami kiti veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti Duomenų valdytojo teisėtą interesą, duomenys bus tvarkomi tol, kol Jūs pateiksite pagrįstą prieštaravimą dėl jų tvarkymo.


Jūsų asmens duomenis gali gauti:
a) bendrovės, vykdančios rinkodaros veiklą;

 1. b) IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugų ar sprendimų teikėjai;
 2. c) „LG Group“ nariai.

  Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą

LGELA gali naudoti profiliavimą, norėdama siųsti asmeniškai pritaikytus el. laiškus savo partneriams ir klientams. El. laiškai (įskaitant naujienlaiškius ir produktų pasiūlymus) gali būti suasmeninami remiantis el. laiško gavėjo pasirinkimais renkantis prekes, produktus, peržiūrint kainos pasiūlymus ir kita informacija. Asmeniškas pritaikymas gali turėti įtakos minėtais el. laiškais siunčiamiems pasiūlymams (kainos ir produktų asortimento prasme).


KONKURSAI

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIJĘS SU KONKURSŲ ORGANIZAVIMU

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas:
Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 1. a) įgyvendinti teisėtus duomenų valdytojo interesus (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu):
 • duomenų valdytojui kaip organizatoriui užtikrinti tinkamą konkurso organizavimą, įskaitant įrašų tvarkymą, informavimą apie rezultatus ir laimėtojų išrinkimą, taip pat konkurso prizų skyrimą ir išsiuntimą;
 • pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių pareikštų reikalavimų, susijusių su dalyvavimu bet kuriame konkurse;
 • vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą; dėl specifinių nuostatų rinkodara, vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu, vykdoma gavus atskirą sutikimą naudoti atitinkamą komunikacijos kanalą;
 1. b) vykdyti iš teisės aktų nuostatų kylančias prievoles, įskaitant, bet neapsiribojant, atsiskaitymų, apskaitos ir finansinės atskaitomybės tikslais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu);
 2. c) sutikimų dėl asmens duomenų tvarkymo turinyje nurodytais tikslais, jei tokie sutikimai buvo duoti (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu).

  Duomenų saugojimo laikotarpis

  Konkursų dalyvių asmens duomenys bus saugomi tokį laikotarpį, kiek yra būtina konkursams organizuoti ir išrinkti laimėtojus. Pasibaigus konkrečiam konkursui, Duomenų valdytojas gali tvarkyti dalyvių asmens duomenis tol, kol pasibaigs bet kokių pretenzijų, susijusių su dalyvavimu konkurse, pateikimo terminas, arba galiojančių teisės aktų nustatytą terminą (priklausomai nuo konkurso rūšies, duomenys gali būti saugomi iki 3, 5 ar 10 metų nuo konkretaus konkurso pabaigos).

  Jūsų asmens duomenis gali gauti:
  a) bendrovės, padedančios Duomenų valdytojui organizuoti konkursus ir vykdyti rinkodaros veiklą;
 3. b) bendrovės, teikiančios IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugas ar sprendimus;
 4. c) bendrovės, teikiančios dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas;
 5. d) kurjerių ir pašto paslaugų bendrovės;
 6. e) „LG Group“ nariai.

TECHNINIS APTARNAVIMAS IR KLIENTŲ APTARNAVIMO LINIJA

DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT PRODUKTŲ PRIEŽIŪRĄ IR KONSULTUOJANT KLIENTUS, SKAMBINANČIUS KLIENTŲ APTARNAVIMO NUMERIU

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas:
Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 1. a) priimti ir nagrinėti paslaugų prašymus, susijusius su Duomenų valdytojo produktais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu);
 2. b) suteiki paslaugą naudojantis vaizdo konferencija (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu);
  c) įrašyti Jūsų duomenis (įskaitant telefono pokalbių įrašus) paslaugų sistemoje (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
  d) vykdyti iš teisės aktų nuostatų kylančias prievoles, įskaitant atsiskaitymų, apskaitos ir finansinės atskaitomybės tikslais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktais);
 3. e) įgyvendinti teisėtus Duomenų valdytojo interesus (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu):
 • nagrinėti skambinant klientų aptarnavimo numeriu pateiktą prašymą bet kokiu klausimu, išskyrus a punkte nurodytus klausimus;
 • vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas; dėl specifinių nuostatų veikla, vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu, vykdoma remiantis atskiru pagrindu naudoti atitinkamą komunikacijos kanalą;
 • pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių galimai pareikštų reikalavimų;
 • vykdyti rinkodaros veiklą (įskaitant informacijos apie naujausius produktus siuntimą, specialių pasiūlymų, kitų pasiūlymų teikimą ir paslaugų siūlymą, pasiūlymus sudaryti ar keisti sutartis); dėl specifinių nuostatų rinkodara, vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu, vykdoma gavus atskirą sutikimą naudoti atitinkamą komunikacijos kanalą.Be to, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi:

 • Duomenų saugojimo laikotarpis

  Telefoninių pokalbių skambinant klientų aptarnavimo numeriu įrašai bus saugomi ne ilgiau kaip tris mėnesius.
 • paslaugos teikimo laikotarpiu ir 7 metus nuo jos suteikimo, priklausomai nuo produkto eksploatavimo termino;
 • tuo atveju, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėto Duomenų valdytojo intereso, kol nepareiškiate pagrįsto prieštaravimo, t. y. iki kol mums kaip nors pademonstruojate, kad nenorite toliau palaikyti ryšių su mumis ir gauti informacijos apie mūsų vykdomą veiklą;
 • kol bus atšauktas sutikimas, kad rinkodaros informacija būtų siunčiama elektroniniu paštu arba telefonu, arba kol bus pareikštas veiksmingas prieštaravimas dėl tokių duomenų tvarkymo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau;
 • pareiškus prieštaravimą, asmens duomenys gali būti saugomi siekiant patvirtinti, kad Duomenų valdytojas vykdo savo teisines prievoles;
 • tam tikrais atvejais, iki termino reikalavimams pareikšti pabaigos (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris gali būti laikomas ieškinio pagrindu).

Jūsų asmens duomenis gali gauti:
a) bendrovės, vykdančios rinkodaros veiklą;

 1. b) IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugų ar sprendimų teikėjai;
 2. c) bendrovės, aptarnaujančios klientų aptarnavimo liniją;
 3. d) kurjerių ir pašto paslaugų teikėjai;
 4. e) bendrovės, padedančios Duomenų valdytojui diegti paslaugas;
 5. f) kiti „LG Group“ nariai.

RENGINIAI

RENGINIŲ DALYVIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

 1. a) organizuoti renginius, įskaitant įrašų ir registracijos duomenų tvarkymą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
 2. b) laikytis renginio sąlygų (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu);
  c) vykdyti kitas iš teisės aktų nuostatų kylančias prievoles, įskaitant atsiskaitymų, apskaitos ir finansinės atskaitomybės tikslais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktais);
 3. d) įgyvendinti teisėtus duomenų valdytojo interesus (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu):
 • organizuoti renginius, įskaitant įrašų tvarkymą;
 • vykdyti Duomenų valdytojo rinkodaros veiklą, susijusią su renginiu ir jo reklama;
 • įgyvendinti Duomenų valdytojo autorių teises (įskaitant teisę naudoti atvaizdą ir naudoti viešų asmenų atvaizdą, arba asmenų atvaizdą, kai jis yra tiktai didesnio atvaizdo dalis);
 • siekiant pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių pareikštų reikalavimų;
 • rinkti statistinius duomenis, susijusius su Duomenų valdytojo darbo efektyvumo didinimu ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimu.

 

Duomenų saugojimo laikotarpis
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek tai būtina tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti, t. y. organizuoti ir surengti renginį, o jam pasibaigus, kol pasibaigs susijusių reikalavimų ieškinio senaties terminai (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris galėtų sudaryti ieškinio pagrindą). Autorių teisių įgyvendinimo atveju – tokį laikotarpį, per kurį Duomenų valdytojas gali jas įgyvendinti.

Jūsų asmens duomenis gali gauti:
a) bendrovės, vykdančios rinkodaros veiklą;

 1. b) bendrovės, teikiančios IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugas ar sprendimus;
 2. c) bendrovės, teikiančios dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas;
 3. d) bendrovės, teikiančios kurjerių ir pašto paslaugas;
 4. e) „LG Group“ nariai;
  f) partneriai, dalyvaujantys organizuojant renginius.

KOMUNIKACIJA

KOMUNIKACIJA SU LGELA

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant įgyvendinti teisėtą Duomenų valdytojo interesą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu):

 • Duomenų valdytojui vykdyti susirašinėjimą laiškais ir žinutėmis su klientais, Duomenų valdytojo rangovų atstovais ir kitais asmenimis ar bendrovėmis popierine ir elektronine forma;
 • pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių pareikštų reikalavimų.

Duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys bus tvarkomi kol vyks susirašinėjimas arba kol bus pareikštas nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi, kurį duomenų valdytojas laikys pagrįstu. Be to, duomenys bus tvarkomi kol pasibaigs galimų reikalavimų ieškinio senaties terminai (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris galėtų sudaryti ieškinio pagrindą).

Jūsų asmens duomenis gali gauti:
a) bendrovės, vykdančios rinkodaros veiklą;

 1. b) bendrovės, teikiančios IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugas ar sprendimus;
 2. c) bendrovės, teikiančios dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas;
 3. d) bendrovės, teikiančios kurjerių ir pašto paslaugas;
 4. e) „LG Group“ nariai.


PARDAVIMAI

PARDAVIMO VEIKLOS VYKDYMAS

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas:
Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 1. susisiekti su partnerių atstovais, siekiant palaikyti verslo santykius LG produktų reklamos tikslais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
 2. organizuoti renginius (įskaitant išvykas) verslo partneriams (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
 3. platinti LG produktus (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
 4. įgyvendinti teisėtą Duomenų valdytojo interesą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu):
  - Duomenų valdytojui vykdyti susirašinėjimą;- pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių pareikštų reikalavimų.
 5. - užtikrinti susijusių mokėjimų vykdymą;

Duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus komunikuojama su konkrečiu verslo partnerio atstovu, arba kol bus pareikštas nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi, kurį Duomenų valdytojas laikys pagrįstu. Be to, duomenys bus tvarkomi kol pasibaigs galimų reikalavimų ieškinio senaties terminai (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris galėtų sudaryti ieškinio pagrindą).

Jūsų asmens duomenis gali gauti:

a) kelionių agentūros;

 1. b) bendrovės, vykdančios rinkodaros veiklą;
 2. c) bendrovės, teikiančios IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugas ar sprendimus;
 3. d) bendrovės, teikiančios dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas;
 4. e) bendrovės, teikiančios kurjerių ir pašto paslaugas;
 5. f) „LG Group“ nariai.

TIEKĖJAI

PASLAUGŲ PIRKIMAS IŠ TREČIŲJŲ ASMENŲ

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas:
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

 1. naudotis konkrečių tiekėjų paslaugomis ir susisiekti su jų su atstovais (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu ir 6 straipsnio 1 dalies b punktu);
 2. atlikti tiekėjų patikimumo patikrinimą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
 3. įgyvendinti teisėtą Duomenų valdytojo interesą:- užtikrinti susijusių mokėjimų vykdymą;
 4. - pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių pareikštų reikalavimų.
 5. - Duomenų valdytojui vykdyti susirašinėjimą;

Duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus komunikuojama su konkrečiu tiekėjo atstovu ir kol bus pareikštas nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi, kurį Duomenų valdytojas laikys pagrįstu. Be to, duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs galimų reikalavimų ieškinio senaties terminai (pvz., iki 10 metų nuo konkretaus įvykio, kuris galėtų sudaryti ieškinio pagrindą).

Jūsų asmens duomenis gali gauti:
a) bendrovės, teikiančios IT, techninio palaikymo, duomenų saugojimo ir interneto svetainių prieglobos paslaugas ar sprendimus;

 1. b) bendrovės, teikiančios dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas;
 2. c) bendrovės, teikiančios kurjerių ir pašto paslaugas;
 3. d) „LG Group“ nariai.

 

STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

LGELA BIURE VYKDOMAS STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

 1. užtikrinti LGELA ir į jos biurą atvykusių asmenų turto saugumą ir jų apsaugą (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu);
 2. pareikšti, vykdyti ir gintis nuo bet kokių pareikštų reikalavimų (remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu).

Duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys bus tvarkomi 3 mėnesių laikotarpį. Jei įrašai yra reikalingi LGELA ar trečiųjų šalių interesams apsaugoti, jie gali būti saugomi, kol jie naudojami minėtam tikslui, o vėliau iki tol, kol pasibaigs bet kokių atitinkamų reikalavimų pateikimo terminas (pvz., iki 10 metų nuo reikalavimo pagrindo atsiradimo).


SLAPUKŲ POLITIKA

Šios interneto svetainės savininkė SIA „LG ELECTRONICS LATVIA“ (toliau – LGELA) informuoja interneto svetainės lankytojus, kad lankytojui naršant svetainėje lg.com/lv, svetainėje gali būti naudojami duomenų saugojimo ir atkūrimo įrankiai (paprastai vadinami „slapukais“).

Slapukų politika

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra nedideli informacijos kiekiai, atsiunčiami į kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai apsilankote svetainėje. Tada slapukai siunčiami atgal į pirminę svetainę po kiekvieno paskesnio apsilankymo arba į kitą svetainę, kuri atpažįsta tą slapuką. Slapukai naudingi, kadangi suteikia svetainei galimybę atpažinti vartotojo įrenginį.

Slapukai atlieka daugybę skirtingų užduočių, pvz., jums leidžia efektyviai naršyti tarp puslapių, atsimena jūsų nuostatas ir bendrai pagerina vartotojo patirtį. Jie taip pat gali padėti užtikrinti, kad jūsų internete matomos reklamos labiau atitiktų jūsų interesus.

Kokius slapukus naudojame svetainėse?

Mūsų svetainėje naudojamos tokios slapukų rūšys:

 • Griežtai būtini slapukai. Šie slapukai būtini, kad mūsų svetainė veiktų. Juos sudaro, pvz., slapukai, kurie jums suteikia galimybę prisijungti prie saugių mūsų svetainės sričių. Šie slapukai apie jus nerenka informacijos, kuri gali būti panaudota rinkodarai arba atsiminti, kur buvote internete. Šios kategorijos slapukų išjungti negalima.
 • Funkciniai slapukai. Jie naudojami atpažinti Jus, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje. Tai leidžia mums pateikti Jums asmeniškai pritaikytą turinį ir prisiminti Jūsų pasirinkimus (pvz., Jūsų pasirinktą kalbą ar regioną).
 • Analitiniai slapukai. Jie mums suteikia galimybę atpažinti ir apskaičiuoti lankytojų skaičių ir pamatyti, kaip lankytojai juda mūsų svetainėje ja naudodamiesi. Tai mums padeda tobulinti svetainės veikimą, pvz., užtikrinant, kad vartotojai lengvai rastų tai, ko ieško. Visa informacija, kurią gali surinkti šie slapukai, yra anoniminė ir naudojama tik svetainės veikimo būdui tobulinti.
 • Reklaminiai slapukai. Mes naudojame juos tam, kad galėtume pritaikyti savo svetaines atsižvelgiant į Jūsų poreikius, pateikti Jums pritaikytą reklamą arba tiesiogiai susisiekti su Jumis tais atvejais, kai esate davęs (-usi) mums atskirą sutikimą gauti tokius pranešimus, Jums priimtinu būdu ir pateikdami Jus dominančią informaciją, pavyzdžiui, naudodami informaciją apie produktus, kuriuos peržiūrėjote mūsų svetainėje.

Daugiau informacijos apie atskirus slapukus, kuriuos naudojame, ir jų naudojimo tikslus rasite toliau esančioje lentelėje:

Rūšis

Pavadinimas

Šaltinis

Tikslas

Galiojimo trukmė

Griežtai būtini slapukai

LG5_ExcitingOffer, SESSION, LV_implicitStrictOpenFlag

LG

Šie slapukai būtini tam, kad būtų galima naršyti svetainėje.

Iki naršymo pabaigos

Griežtai būtini slapukai

LV_eCookieOpenFlag, LV_LGCOM_ADVERTISING, LV_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE, LV_LGCOM_IMPROVEMENTS, LV_LGCOM_SOCIAL_MEDIA, top100_id, tmr_detect

LG

Šie slapukai reikalingi tam, kad būtų naudojamas iššokantis langas, kuriame svetainės lankytojas gali pasirinkti, ar įjungti / išjungti slapukus.

1 metai

Funkciniai

LG5_B2B_RecentlyView, LG5_CST_RecentlyView, LG5_B2B_CompareCart, LG5_CompareCart, LG5_CompareLock, LG5_PageHistory, LG5_ReviewHelpful, LG5_SearchResult, LG5_B2B_SearchResult, noMoreToday, __ttl__widget__ui, _4c_, _td_ssc_id, last_visit

LG

Šie slapukai naudojami naršant interneto svetainėje, kad būtų galima atlikti patogias funkcijas, pavyzdžiui, palyginti produktus, peržiūrėti jų apžvalgas ir vaizdo įrašus apie produktus.

Iki 1 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

Analitiniai

_ga, _gat, _gat_UA-101423321-1, _gat_UA-5478382-12, _gat_UA-72488049-16, _gid, __ar_v4, _gaexp, _derived_epik

„Google“

Šie slapukai leidžia naudoti „Google Analytics“, kuri leidžia mums sekti svetainės lankytojų veiksmus ir įpročius.

Iki 2 metų

 

Analitiniai

s_cc, s_fid, s_invisit, s_nr, s_ppv, _ppvl, s_sq, s_vi, s_vnum, at_track, AMCVS**, AMCV**, gpv_**

„Adobe“

Šie slapukai leidžia naudoti „Adobe Analytics“ („Omniture“), kuri leidžia mums sekti svetainės lankytojų veiksmus ir įpročius.

Iki 2 metų

 

 

Analitiniai

_ymAdobe_d, _ym_isad, _ym_uid, _ym_visorc, _ym_d

„Yandex“

Šie slapukai leidžia naudoti „Yandex Analytics“, kuri leidžia mums sekti svetainės lankytojų veiksmus ir įpročius.

Iki 1 metų

 

Analitiniai

nmstat

Siteimprove Analytics

Šie slapukai leidžia naudoti „Siteimprove Analytics“, kuri leidžia mums sekti svetainės lankytojų veiksmus ir įpročius.

2 metai

Analitiniai

 

_rtetSessID, _rtetSessPageSeq

Beusable

Nustato apsilankymo seansą, kad būtų galima analizuoti vartotojo elgesį puslapyje.

30 minučių

Analitiniai

_rtet_apply, _rtet_ab_aid, _rtet_ab_url, _rtet_ab_ref

Beusable

Nustato lankytojų elgesį puslapyje kaip A / B testavimo iniciatyvos dalį.

Nuolatinis

Analitiniai

_beu_utid, _beu_utssid

Beusable

Nustato lankytojus ir seansus, kad būtų galima analizuoti vartotojų elgesį puslapyje.

30 minučių

Analitiniai

_beu_utm_campaign, _beu_utm_content, _beu_utm_medium, _beu_utm_source, _beu_utm_term

Beusable

Prideda kampanijos, turinio, žiniasklaidos, raktinių žodžių ir šaltinio informaciją lankytojui sesijos metu.

30 minučių

Reklaminiai

_fbp, _fbc

„Facebook“

Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį ir leidžia analizuoti „Facebook“ reklamą ir sekti vartotojo veiksmus.

90 dienų

Reklaminiai

_gcl_au, cto_bundle

„Google“

Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį ir leidžia sekti „Google“ reklamos produktų tikslinius vartotojus.

90 dienų

Reklaminiai

_pin_unauth

„Pinterest“

Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį ir leidžia analizuoti „Pinterest“ reklamą ir sekti vartotojo veiksmus.

1 metai

 

 

 

Reklaminiai

_uetsid, _uetvid

„Microsoft“

Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį ir leidžia analizuoti „Microsoft“ reklamą ir sekti vartotojo veiksmus.

Iki 1 metų

 

Reklaminiai

adcloud, at_check

Adobe

Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį ir leidžia analizuoti ir sekti „Adobe“ reklamą.

Iki naršymo pabaigos

Reklaminiai

tmr_lvid, tmr_lvidTS, tmr_reqNum

VK.com

Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį ir leidžia analizuoti „VK.com“ reklamą ir sekti vartotojo veiksmus.

332 dienos

 

 

 

 

 


Slapukus galite išjungti suaktyvindami šį parametrą savo naršyklėje.

ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę keisti šios politikos nuostatas. Prašome reguliariai pasitikrinti, ar nėra šios politikos pakeitimų.

„LG Electronics Latvia“

Paskutinį kartą privatumo politika peržiūrėta 18.10.2021.

 

BENDRA INFORMACIJA APIE SIA „LG ELECTRONICS LATVIA“ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPUS

 

Tiesioginė rinkodara

Kartkartėmis el. paštu arba tekstiniu pranešimu susisiekiame su savo vartotojais, kurie prenumeruoja mūsų paslaugas. Pvz., jūsų el. pašto adresą galime panaudoti tam, kad patvirtintumėte savo užklausą, išsiųstumėme jums pranešimą apie mokėjimus, informaciją apie mūsų gaminių ir paslaugų pakeitimus, nusiųstumėme pranešimus bei atskleistumėme kitą informaciją, kiek to reikalauja įstatymas. Nors rinkodaros pranešimų galite atsisakyti, atkreipkite dėmesį, jog turėtumėte būti suinteresuoti, kad galėtumėme jums pristatyti tam tikrus su rinkodara nesusijusius pranešimus, pvz., pranešimus apie mokėjimus, ir kad tam tikrus pranešimus jums turime pristatyti pagal įstatymą.

Vis dėlto jums suteikiame galimybę pasinaudoti atsisakymo pasirinkimu, jei iš mūsų nenorite gauti rinkodaros ar kitų tipų pranešimų, pvz., el. laiškų ar atnaujinimų dėl naujų paslaugų ir gaminių, siūlomų Svetainėse, arba, jei nenorite, kad jūsų asmenine informacija dalytumėmės su trečiosiomis šalimis. Atsisakymo pasirinkimu galite pasinaudoti pažymėdami arba palikdami nežymėtą langelį, pateiktą prie punktų apie asmeninės informacijos rinkimą, arba susisiekdami su mumis pasitelkiant kontaktinę informaciją.

Jūsų prenumeratos atsisakymą apdorosime kaip galėdami greičiau, tačiau atminkite, kad tam tikromis aplinkybėmis, kol prenumeratos atsisakymas nebus apdorotas, galite gauti dar keletą pranešimų. Atsisakyti gauti tokius el. laiškus taip pat galite el. laiško tekste spustelėdami saitą „Atsisakyti prenumeratos“.