Иновативните продукти на LG надхвърлят очакванията

LG има дълга история на постижения и е решена да запази курса си на развитие. Ние непрекъснато поддържаме професионализма си и предприемаме стъпки за превръщането си във водеща глобална компания.
LG Electronics се стреми да подобри живота и бизнеса на клиентите си чрез водещи продукти и технология от световна класа.

    “LG Efectronics играе водеща роля на пазара на потребителските продукти (В2С) като един от най-гопемите глобални играчи и с гордост nредлага най-добрите технологии u nродукти в света. Бизнес обкръжението обаче бързо се променя и като лидер на В2С nазара ние не можем да останем безучастни. Затова разработихме множество предназначени за бизнеса проекти (В2В) в областта на енергията, реwенията за въздуха, nоказването на информация, аетомобилните компоненти, обработката на водата, оборудването u m.H. Освен това разработваме усъвършенствани технологии в области кото софтуера, интернет но нещато и изкуствения интелект, където имаме изключителни постижения. Чрез софтуерно u хардуерно свързване на тези устройства ние трябва да създадем решения, които осъществяват желаните от клиента ценности, и да предоставим цялостни решения, които обхващат монтажа, поддръжката u работата на такива решения. Създадохме и разработихме богато портфолио в розлични бизнес области, включващо технологии и глобална бизнес мрежо, като постигнахме много nовече от останалите nодобни компании в света. По-конкретно, в В2В обпастта ние полагаме всички усилия, за да развием силните си страни и да отгоеорим на nотребностите на нашите клиенти, така че да им nредоставим желаните от тях решения. Нашият В2В бизнес се стреми към „Екологичен интелигентен свят чрез интелигеитен живот и интелигентна енергия. " Обещаеам да поема ръководството u да положа най-големи усилия, за да изпълним целите cu. Вашият непрекъснат интерес u сътрудничеството в тази насока ще nолучат висока оценка. Хо Геон Президент на В2В офиса на LG ”

Разширяване към обслужване на корпоративни клиенти

LG има солидно присъствие в B2C областите, като домашни електроуреди, домашни забавления и мобилни комуникации. За да спомогнем за бъдещия си растеж на B2B пазара, ние продължаваме да развиваме нашето B2B портфолио. Освен това се подготвяме за промените в потребностите на промишлеността и клиентите.

Horizontal Table
First Sample First Row
Second Sample sample Image
First Sample Second Row
Second Sample sample Image
First Sample sample Image
Second Sample Third Row