Skip to Contents

Privātuma politika

LG Electronics Latvia SIA (LGELV) apņemas aizsargāt jūsu privātumu un kā daļu mūsu apņemšanās sargāt jūsu privātumu mēs publicējam šo privātuma politiku. Šī privātuma politika attiecas tikai uz www.lg.com/lv un jebkurām citām tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, ko kontrolē LGE un kurās ir publicēta šī privātuma politika vai atsauces uz to (kopā – „Vietnes”). Šī privātuma politika neattiecas uz informāciju, kuru publicē vai sniedz trešās puses.

Izmantojot vietnes, jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem un atļaujat mums apstrādāt personas informāciju turpmāk norādītajos nolūkos.

Personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA "LG ELECTRONICS LATVIA" ar juridisko adresi Latvijā, Gustava Zemgala gatvē 74A, Rīgā, LV-1039 (turpmāk “LGELA” vai “Datu pārzinis”).
Šī dokumenta mērķis ir informēt jūs par jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulu (turpmāk “GDPR”).

Datu aizsardzības speciālists
Ja jums ir šaubas par jūsu datu apstrādi, varat sazināties ar Datu pārziņa iecelto datu aizsardzības speciālistu pa šādu adresi: dpo-eu@lge.com vai nosūtot vēstuli uz Datu pārziņa adresi.

Personas, kuras dati tiek apstrādāti, tiesības
Saistībā ar jūsu personas datu apstrādi likumos paredzētajās situācijās jums ir:

 1. tiesības piekļūt jūsu personas datiem un saņemt to kopijas;
 2. tiesības labot jūsu datus;
 3. tiesības dzēst personas datus;
 4. tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 5. tiesības uz datu pārnesamību - ja datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts) vai līgums (6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 6. tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei, ja šāda piekrišana ir datu apstrādes pamats (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), neskarot apstrādi, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas;
 7. tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi - ja apstrādes juridiskais pamats ir leģitīmās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Plašāka informācija par datu subjektu tiesībām ir pieejama GDPR 12.–23. pantā, kas pieejams vietnē https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from= EN.

Sūdzība uzraudzības iestādei
Ja jūs uzskatāt, ka ar jūsu personas datu apstrādi tiek pārkāpti kādi GDPR noteikumi, jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Datu aizsardzības inspekcijā, kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti.

 

Datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm
Ņemot vērā Datu pārziņa struktūru un tā organizatorisko pakļautību LG grupā, jūsu datus var pārsūtīt uz LG galveno biroju Dienvidkorejā, t.i., ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Personu, kas ir LG klienti vai ir saistīti ar LG veikto mārketinga darbību mērķi, dati var tikt nodoti arī valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas saistībā ar to, ka Datu pārzinis izmanto personas datu apstrādei un mārketinga darbību veikšanai pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Lai nodrošinātu pienācīgu šīs aizsardzības līmeni, Datu pārzinis izmanto visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu sniegto personas datu aizsardzību, jo īpaši:

 • datu pārsūtīšanas pamatā ir Eiropas Komisijas lēmums par atbilstību par konkrētu valsti saskaņā ar GDPR 45. panta 1. punktu;
 • parakstot tā sauktās “standarta līguma klauzulas”, ko izdevusi Eiropas Komisija saskaņā ar GDPR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Plašāku informāciju par veiktajiem pasākumiem, ieskaitot pamatdokumentu kopijas, var iegūt no Datu pārziņa, nosūtot vēstuli uz iepriekš norādīto Datu pārziņa adresi vai nosūtot ziņojumu uz Datu aizsardzības speciālista e-pasta adresi.

 

Automatizēta personas datu apstrāde, tostarp profilēšana
Jūsu personas dati netiks apstrādāti automatizēti (arī profilēšanas veidā), kas var radīt tiesiskas sekas jums vai līdzīgi būtiski ietekmēt jūs. Tomēr var būt izņēmumi, kas sīkāk aprakstīti katram procesam.

Nepieciešamība sniegt datus
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai īstenotu apstrādes mērķus konkrētiem turpmāk uzskaitītajiem procesiem. Iepriekš minētā informācija attiecas uz katru procesu, kurā LGELA apstrādā jūsu datus. Sīkāka informācija par personas datu apstrādes mērķiem un periodu, kā arī personas datu saņēmējiem atsevišķos procesos ir atrodama zemāk.

SOCIĀLIE MEDIJI

_____________________________________________________________________________

PERSONAS DATU APSTRĀDE SOCIĀLAJOS MEDIJOS:

 

Apstrādes mērķi un pamats:
a) reklamēt Datu pārziņa zīmolu (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu); b) uzturēt un atvieglot mūsu konta izmantošanu sociālo mediju portālā (pamatojoties uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu)

 1. c) pieņemt sūdzības, pieteikumus, sūdzības un cita veida pieprasījumus / informāciju (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 2. d) izpildīt pienākumus, kas izriet no likuma noteikumiem, jo ​​īpaši kas saistīti ar iesniegtajiem pieprasījumiem / informāciju (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu).

Mēs apstrādājam arī personas datus saistībā ar Datu pārziņa citu leģitīmo interešu izpildi saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu:

 1. a) jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām;
 2. b) statistikas nolūkos, kas saistīts ar darba efektivitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un to pielāgošanu saņēmēju vajadzībām.

 

Jūsu personas datus var saņemt:
a) jebkurš sociālo mediju portāls, ko izmanto Datu pārzinis;

 1. b) organizācijas, kuras veic mārketinga darbības;
 2. c) IT, atbalsta, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumu vai risinājumu sniedzēji.

 

Datu uzglabāšanas laiks

Jūsu personas dati tiks glabāti, kamēr jūs neiebildīsit pret to, t.i., rakstiski parādot mums, ka nevēlaties turpināt sazināties ar mums un saņemt informāciju par mūsu veiktajām darbībām. Atsaucot piekrišanu vai izvirzot iebildumu, personas datus var glabāt, lai apstiprinātu, ka Datu pārzinis pilda savus juridiskos pienākumus, un līdz prasību noilguma termiņa beigām, atkarībā no tā, kurš laika posms ir garāks.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datus joprojām var paturēt sociālo mediju portāla īpašnieks. Katrs konkrētas fanu lapas, konta vai grupas lietotājs var ne tikai pamest to, bet arī jebkurā laikā izdzēst viņu publicētās ziņas vai pilnībā izdzēst savu kontu portālā.

 

SAISTĪTIE PORTĀLI

__________________________________________________________________________

DATU APSTRĀDE ŠĀDOS LGELA TIEŠSAISTES PORTĀLOS:

1) https://www.lgmaster.lv/(turpmāk “LG Master”). Lai iegūtu sīkāku informāciju par privātumu, lūdzu, skatiet privātuma politiku LG Master tīmekļa vietnē.

2) https://go3.lv/subscriber/register?bundleId=989339 (Latvijai), https://go3.lt/subscriber/register?bundleId=989339 (Lietuvai), https://go3.tv/subscriber/register?bundleId=989339 (Igaunijai) (turpmāk kopā - “Go3 Page”). Detalizētāku informāciju par privātumu, lūdzu, skatiet katras valsts Go3 Page tīmekļa vietnē.

3) https://www.lg.com/lv (Latvijai), https://www.lg.com/lt (Lietuvai), https://www.lg.com/ee (Igaunijai) (turpmāk kopā “LGE lapa”).

Sīkāka informācija par privātumu sakarā ar LGE lapu ir aprakstīta šajā politikā.

 

Apstrādes mērķi un pamats
Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

 1. a) lai nodrošinātu iepriekš minēto tiešsaistes portālu un lietotāju kontu šajos portālos funkcionalitāti un izmantošanu reģistrācijas gadījumā saskaņā ar tur norādītajiem noteikumiem (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu);
 2. b) lai pieņemtu, izskatītu un atrisinātu visas jūsu iesniegtās sūdzības vai iesniegtu jebkādu saistītu garantijas vai pēcgarantijas pakalpojuma pieprasījumu (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunktu);
 3. c) lai izpildītu saistības saskaņā ar tiesību aktiem, tostarp, ja piemērojams, nodokļu, grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanai (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktu);
 4. d) lai īstenotu leģitīmās LGELA intereses (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), kas sastāv no šādām interesēm:
 • atbildēt uz jūsu pieprasījumiem, izmantojot kontaktpersonu veidlapas vai atbalsta tālruni (aprakstīts arī citās šīs privātuma politikas sadaļās);
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām;
 • veikt statistikas darbības, kuras saistītas ar darba efektivitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un to pielāgošanu saņēmēju vajadzībām;
 • tiešo mārketinga darbību veikšana - īpašu noteikumu dēļ darbības, kuras tiek veiktas pa e-pastu vai tālruni, tiek veiktas ar atsevišķu piekrišanu izmantot atbilstošo komunikācijas kanālu (aprakstīts arī citās šīs privātuma politikas sadaļās).

Datu uzglabāšanas laiks
Jūsu personas dati tiks uzglabāti:

 1. a) līguma darbības laikā un pēc tā izbeigšanas līdz noilguma termiņa beigām prasījumiem, kas izriet no tā (piemēram, līdz 10 gadiem pēc konkrēta notikuma, kas varētu kalpot par pamatu prasībai);
 2. b) attiecībā uz datiem, kas apstrādāti Datu pārziņa leģitīmo interešu mērķiem, līdz brīdim, kad jūs izvirzāt pamatotu iebildumu;
 3. c) attiecībā uz mārketinga darbībām – kamēr netiks atsaukta piekrišana sūtīt šāda veida informāciju pa e-pastu vai painformēt jūs pa tālruni, vai līdz brīdim, kad tiek izvirzīts iebildums par datu apstrādi šajā sakarā, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk;
 4. d) līdz beidzas datu uzglabāšanas pienākums, kas izriet no likuma noteikumiem, jo ​​īpaši pienākums glabāt grāmatvedības dokumentus.

  Jūsu personas datus var saņemt:
  a) juridiskās personas, kuras veic mārketinga darbības;
 5. b) IT, atbalsta, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumu vai risinājumu sniedzēji;
 6. c) juridiskās personas, kuras uztur atbalsta tālruni, un saziņas veidlapu;
 7. d) kurjera un pasta pakalpojumu sniedzēji;
 8. e) juridiskās personas, kuras palīdz Datu pārzinim sniegt pakalpojumus;
 9. f) LGELA partneri, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, izmantojot iepriekšminētos portālus;
 10. g) LG grupas locekļi.

MĀRKETINGS

_____________________________________________________________________________

DATU APSTRĀDE KĀ MĀRKETINGA DARBĪBU SASTĀVDAĻA:

 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti:
a) lai izpildītu saistības, kuras izriet no likuma noteikumiem, tostarp sakarā ar pakalpojumu sniegšanu elektroniski (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu);

 1. b) saistībā ar Datu pārziņa citu leģitīmo interešu izpildi (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu), kas sastāv no:
 • mārketinga darbību veikšanas (ieskaitot jaunumu, informācijas sūtīšana par jaunākajiem produktiem, īpašajiem piedāvājumiem, citiem piedāvājumiem un pakalpojumiem, piedāvājumu izteikšana par līgumu slēgšanu vai grozīšanu) - īpašu noteikumu dēļ tiek veiktas mārketinga darbības pa e-pastu vai tālruni ar atsevišķu piekrišanu izmantot atbilstošo sakaru kanālu;
 • jautājumu risināšanas saistībā ar jebkādām prasībām;
 • nepieciešamības veikt statistikas darbības, kas saistītas ar Datu pārziņa darba efektivitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Datu apstrādes periods:
Mārketinga darbību gadījumā jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad jūs atsaucat savu piekrišanu vai iebilstat pret šādu glabāšanu, t.i., līdz jūs rakstiski parādīsiet mums, ka nevēlaties turpināt sazināties ar mums un saņemt informāciju par darbībām, kuras mēs veicam. Atsaucot piekrišanu vai izvirzot iebildumu, personas dati var tikt uzglabāti, lai apstiprinātu, ka Datu pārzinis pilda savus pienākumus, un lai aizsargātu pret saistītām pretenzijām (piemēram, līdz 10 gadiem pēc konkrēta notikuma, kas varētu būt prasības pamats). Gadījumā, ja citas darbības tiek veiktas, lai ievērotu Datu pārziņa leģitīmās intereses, dati tiks apstrādāti, līdz jūs izvirzīsiet pamatotu iebildumu.


Jūsu personas datus var saņemt:
a) juridiskās personas, kuras veic mārketinga darbības;

 1. b) IT, atbalsta, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumu vai risinājumu sniedzēji;
 2. c) LG grupas locekļi.

 

Automatizēta personas datu apstrāde, ieskaitot profilēšanu

LGELA var izmantot profilēšanu, lai nosūtītu personalizētus e-pastus saviem partneriem, klientiem un pircējiem. E-pasta ziņojumu (ieskaitot jaunumus un preču piedāvājumus) personalizēšana var būt balstīta uz e-pasta adresāta vēlmēm attiecībā uz precēm, produktiem, cenu piedāvājumiem un citu informāciju. Pielietotā personalizēšana var ietekmēt piedāvājumus (cenu un produktu klāsta ziņā), kuri tika nosūtīti uz minētiem e-pastiem.

 

KONKURSI

__________________________________________________________________________

PERSONAS DATU APSTRĀDE, KAS ATTIECAS UZ KONKURSU ORGANIZĀCIJU:

 

Apstrādes mērķi un pamats:
Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

 1. a) lai īstenotu Datu pārziņa leģitīmās intereses (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), kas sastāv no šādām interesēm:
 • nodrošināt kā organizatoram pareizu konkursa norisi, ieskaitot reģistrācijas apstrādi, informēšanu par rezultātiem un uzvarētāju atlasi, kā arī konkursa balvu piešķiršanu un nosūtīšanu;
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām pretenzijām par dalību konkursā;
 • tiešo mārketinga darbību veikšana - īpašu noteikumu dēļ darbības, kas tiek veiktas pa e-pastu vai tālruni, tiek veiktas ar atsevišķu piekrišanu izmantot atbilstošo komunikācijas kanālu.
 1. b) pienākumu izpilde saskaņā ar likuma noteikumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nodokļu, grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanu (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu);
 2. c) piekrišanā minētiem mērķiem personas datu apstrādei, ja šāda piekrišana tika dota (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


Datu uzglabāšanas periods:

Konkursu dalībnieku personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams to organizēšanai un uzvarētāju atlasei. Pēc konkrēta konkursa beigām Datu pārzinis var apstrādāt konkursa dalībnieku personas datus, kamēr nav beigušās jebkādas pretenzijas, kuras saistītas ar dalību konkursā, vai saskaņā ar piemērojamo likumu noteiktajiem noteikumiem (atkarībā no konkursa veida datus var uzglabāt līdz 3, 5 vai 10 gadiem pēc konkrēta konkursa beigām).

Jūsu personas datus var saņemt:
a) uzņēmumi, kuri palīdz Datu pārzinim konkursu organizēšanā un mārketinga darbībās;

 1. b) uzņēmumi, kuri nodrošina IT, atbalstu, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumus vai risinājumus;
 2. c) dokumentu arhivēšanas un iznīcināšanas uzņēmumi;
 3. d) kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji;
 4. e) LG grupas locekļi.

 

TEHNISKIE PAKALPOJUMI UN ATBALSTA LĪNIJA

__________________________________________________________________________

DATU APSTRĀDE PRODUKTU APKALPOŠANAS GADĪJUMĀ UN ATBALSTA LĪNIJA:

 

Apstrādes mērķi un pamats
Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

 1. a) lai pieņemtu un apstrādātu pakalpojumu pieprasījumus attiecībā uz Datu pārziņa produktiem (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu);
 2. b) lai veiktu pakalpojumus, izmantojot videokonferences pakalpojumus (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu);
 3. c) lai reģistrētu jūsu datus (ieskaitot tālruņa zvanu ierakstus) pakalpojumu sistēmā (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 4. d) lai izpildītu pienākumus saskaņā ar likuma noteikumiem, tostarp nodokļu, grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšana (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktu);
 5. e) saistībā ar Datu pārziņa leģitīmo interešu izpildi (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), kas sastāv no šādām interesēm:
 • ar atbalsta līniju veikto pieprasījumu izskatīšana par visiem jautājumiem, izņemot tos, kas norādīti iepriekš a) apakšpunktā;
 • klientu apmierinātības aptauju veikšana - īpašu noteikumu dēļ darbības, kas tiek veiktas pa e-pastu vai tālruni, tiek veiktas atsevišķi, lai izmantotu atbilstošo sakaru kanālu;
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām;
 • mārketinga darbību veikšana (tostarp informācijas sūtīšana par jaunākajiem produktiem, īpašajiem piedāvājumiem, citiem piedāvājumiem un pakalpojumiem, piedāvājumu izteikšana par līgumu slēgšanu vai grozīšanu) - īpašu noteikumu dēļ mārketinga darbības, kas tiek veiktas pa e-pastu vai pa tālruni, tiek veiktas saskaņā ar atsevišķu piekrišanu izmantot atbilstošo sakaru kanālu.

 

Datu uzglabāšanas periods
Atbalsta tālruņa zvanu ieraksti tiks uzglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus. Turklāt jūsu personas dati tiks apstrādāti:

 • par pakalpojuma pabeigšanas laiku un 7 (septiņus) gadus pēc tā pabeigšanas atkarībā no produkta ekspluatācijas termiņa;
 • attiecībā uz datiem, kas apstrādāti Datu pārziņa leģitīmo interešu nolūkos, līdz brīdim, kad jūs izvirzāt pamatotu iebildumu, t.i., jebkādā veidā parādīsiet mums, ka nevēlaties turpināt sazināties ar mums un saņemt informāciju par mūsu veiktajām darbībām;
 • līdz tiek atsaukta piekrišana mārketinga informācijas sūtīšanai pa e-pastu vai tālruni, vai līdz brīdim, kad tiks izteikts, pamatots iebildums pret datu apstrādi šajā ziņā, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk;
 • izvirzot iebildumu, personas datus var uzglabāt, lai apstiprinātu, ka Datu pārzinis pilda savus juridiskos pienākumus;
 • noteiktos gadījumos līdz prasības termiņa beigām (piemēram, līdz 10 gadiem pēc noteikta notikuma, kas varētu kalpot par pamatu prasībai).

Jūsu personas datus var saņemt:
a) juridiskās personas, kuras veic mārketinga darbības;

 1. b) IT, atbalsta, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumu vai risinājumu sniedzēji;
 2. c) juridiskās personas, kuras apkalpo atbalsta tālruni;
 3. d) kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji;
 4. e) juridiskās personas, kuras palīdz Datu pārzinim saistībā ar pakalpojumu izpildi;
 5. f) citi LG grupas locekļi.

 

PASĀKUMI

__________________________________________________________________________

PASĀKUMA DALĪBNIEKU DATU APSTRĀDE:

 

Apstrādes mērķi un pamats
Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

 1. a) pasākumu rīkošanai, ieskaitot ierakstu un reģistrāciju apstrādi (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 2. b) lai ievērotu pasākuma noteikumus un nosacījumus (pamatojoties uz par GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu);
 3. c) lai izpildītu citas saistības saskaņā ar likuma noteikumiem, tostarp nodokļu, grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas nolūkos (pamatojoties uz 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

(d) lai izpildītu Datu pārziņa leģitīmās intereses (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), kas sastāv no šādām interesēm:

 • pasākumu rīkošana, ieskaitot ierakstu apstrādi;
 • mārketinga darbību veikšana, kas saistītas ar Datu pārziņa pasākumu, un tā reklamēšanu;
 • Datu pārziņa autortiesību izmantošana (ieskaitot pilnvaras izplatīt tēlu un izplatīt publisku personu vai personu tēlu, kas ir tikai lielākā veseluma daļa);
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām;
 • veikt statistikas darbības, kas saistītas ar Datu pārziņa darba efektivitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

 

Datu uzglabāšanas periods
Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram tie ir savākti, t.i., lai organizētu un rīkotu pasākumu, un pēc tā beigām līdz brīdim, kad ir beigušās saistītās prasības (piemēram, līdz 10 gadiem pēc konkrēta notikuma, kas varētu kalpot kā prasības pamats). Autortiesību izmantošanas gadījumā - uz laiku, uz kuru Datu pārzinis tās var izmantot.

Jūsu personas datus var saņemt:
a) uzņēmumi, kuri veic mārketinga darbības;

 1. b) uzņēmumi, kuri nodrošina IT, atbalstu, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumus vai risinājumus;
 2. c) dokumentu arhivēšanas un iznīcināšanas uzņēmumi;
 3. d) kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji;
 4. e) LG grupas locekļi;
 5. f) partneri, kas piedalās pasākumu organizēšanā.

 

SAZIŅA

__________________________________________________________________________

SAZIŅA AR LGELA:

 

Apstrādes mērķi un pamats
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai īstenotu Datu pārziņa leģitīmās intereses (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), kas sastāv no šādām interesēm:

 • sarakste ar Datu pārzini saistībā ar vēstulēm un ziņojumiem, kurus papīra un elektroniskā formā nosūtījuši klienti, Datu pārziņa darbuzņēmēju pārstāvji un citas personas vai organizācijas;
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām.

Datu uzglabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti korespondences apmaiņas laikā vai līdz brīdim, kad tiks saņemts iebildums pret datu apstrādi, ko Datu pārzinis uzskata par pamatotu. Turklāt dati tiks apstrādāti līdz visu iespējamo prasījumu termiņa beigām (piemēram, līdz 10 gadiem pēc konkrēta notikuma, kas varētu kalpot par pamatu prasībai).

Jūsu personas datus var saņemt:
a) uzņēmumi, kuri veic mārketinga darbības;

 1. b) uzņēmumi, kuri nodrošina IT, atbalstu, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumus vai risinājumus;
 2. c) dokumentu arhivēšanas un iznīcināšanas uzņēmumi;
 3. d) kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji;
 4. e) LG grupas locekļi.

 

PĀRDOŠANA

__________________________________________________________________________

PĀRDOŠANAS DARBĪBU VEIKŠANA:

 

Apstrādes mērķi un pamats:
Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

 1. lai sazinātos ar partneru pārstāvjiem biznesa attiecību atbalstam ar mērķi reklamēt LG produktus (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 2. lai organizētu pasākumus (ieskaitot braucienus) biznesa partneriem (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 3. lai izplatītu LG produktus (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 4. lai īstenotu Datu pārziņa leģitīmās intereses (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu), kas sastāv no šādām interesēm:

- saziņa ar Datu pārzini;

 • ar to saistīto maksājumu izpildes nodrošināšana;
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām.
 •  

Datu uzglabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr turpinās saziņa ar konkrētu biznesa partnera pārstāvi, un līdz brīdim, kad tiks apstrīdēta datu apstrāde, ko Datu pārzinis uzskata par pamatotu. Turklāt dati tiks apstrādāti līdz visu iespējamo prasījumu termiņa beigām (piemēram, līdz 10 gadiem pēc konkrēta notikuma, kas varētu kalpot par pamatu prasībai).

Jūsu personas datus var saņemt:
a) ceļojumu aģentūras;

 1. b) uzņēmumi, kuri veic mārketinga darbības;
  c) uzņēmumi, kuri nodrošina IT, atbalstu, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumus vai risinājumus;
  d) dokumentu arhivēšanas un iznīcināšanas uzņēmumi;
  e) kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji;
  f) LG grupas locekļi.

 

PIEGĀDĀTĀJI

__________________________________________________________________________

PIRKŠANA NO TREŠĀM PERSONĀM:

 

Apstrādes mērķi un pamats:
Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

 1. lai izmantotu noteiktu piegādātāju pakalpojumus un sazinātos ar to pārstāvjiem (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu);
 2. lai veiktu piegādātāju juridisko novērtēšanu (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 3. lai īstenotu Datu pārziņa leģitīmās intereses, kas sastāv no šādām interesēm:

- sarakste ar Datu pārzini;

 • ar to saistīto maksājumu izpildes nodrošināšana;
 • jautājumu risināšana saistībā ar jebkādām prasībām.

 

Datu uzglabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr turpinās saziņa ar konkrētu piegādātāja pārstāvi, un līdz brīdim, kad tiks apstrīdēta datu apstrāde, ko Datu pārzinis uzskata par pamatotu. Turklāt dati tiks apstrādāti līdz visu iespējamo prasījumu termiņa beigām (piemēram, līdz 10 gadiem pēc konkrēta notikuma, kas varētu kalpot par pamatu prasībai).

Jūsu personas datus var saņemt:
a) uzņēmumi, kuri nodrošina IT, atbalstu, datu glabāšanas un hostinga pakalpojumus vai risinājumus;
b) dokumentu arhivēšanas un iznīcināšanas uzņēmumi;
c) kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji;
d) LG grupas locekļi.

 

VIDEONOVĒROŠANA

__________________________________________________________________________

VIDEONOVĒROŠANA LGELA BIROJĀ:

 

Apstrādes mērķi un pamats
Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

 1. lai nodrošinātu LGELA un tās biroja apmeklētāju drošību un īpašuma aizsardzību (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu);
 2. lai risinātu jautājumus saistībā ar jebkādām prasībām (pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu).

 

Datu uzglabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti 3 mēnešus. Ja ieraksti ir nepieciešami, lai aizsargātu LGELA vai trešo personu intereses, tos varētu glabāt, kamēr tos izmanto minētajam mērķim, un pēc tam līdz termiņa beigām, lai iesniegtu attiecīgas prasības (piemēram, līdz 10 gadiem pēc prasības pamatojuma parādīšanās).

SĪKDATŅU POLITIKA

__________________________________________________________________________

Šīs vietnes īpašnieks SIA "LG ELECTRONICS LATVIA" (turpmāk “LGELA”) ar šo informē lietotājus, ka laikā, kad lietotājs pārlūko vietni lg.com/lv, tā var izmantot datu glabāšanas un izguves rīkus (parasti sauktus par “sīkdatnēm”).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir teksta datnes, kas satur nelielu daudzumu informācijas un kas tiek lejupielādēti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz to izveides mājaslapu vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir noderīgas, jo tās ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāja ierīci.

Sīkdatnes veic daudz dažādas funkcijas, piemēram, ļauj jums efektīvi pārvietoties starp lapām, atceras jūsu preferences un kopumā uzlabo lietotāja pieredzi. Tās var arī palīdzēt nodrošināt, ka reklāmas, ko redzat tiešsaistē, vairāk attiecas uz jums un jūsu interesēm.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu vietnē?

Mēs izmantojam turpmāk minētās sīkdatnes.

 • Obligātās sīkdatnes. Tās ir sīkdatnes, kas ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Tās iekļauj, piemēram, sīkdatnes, kas ļauj jums pieslēgties mūsu tīmekļa vietnes drošajām vietām.
 • Funkcionālās sīkdatnes. Tās ir sīkdatnes, kuras izmantojam, lai atpazītu jūs, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tās ļauj mūsu saturu pielāgot jums un atcerēties iestatījumus, kam dodat priekšroku (piemēram, jūsu valodas vai reģiona izvēli).
 • Analītiskās sīkdatnes. Tās ļauj mums atpazīt un saskaitīt apmeklētājus un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu tīmekļa vietnē, kad to izmanto. Tas ļauj mums uzlabot to, kā mūsu tīmekļa vietne darbojas, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji spēj vienkārši atrast to, ko viņi meklē.
 • Reklāmas sīkdatnes. Tās ir sīkdatnes, kuras izmantojam, lai personalizētu mūsu tīmekļa vietnes, sniegtu jums pielāgotas reklāmas vai sazinātos ar jums personīgi, ja esat devis atsevišķu piekrišanu šādai saziņai, veidā, kas jums ir aktuāls un kas atbilst jūsu interesēm, piemēram, izmantojot informāciju par precēm, kuras esat aplūkojis.

Jūs varat uzzināt vairāk par atsevišķām mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem turpmāk redzamajā tabulā.

Veids

Nosaukums

Avots

Mērķis

Termiņš

Obligāts

LG5_ExcitingOffer, SESSION, LV_implicitStrictOpenFlag

LG

Nodrošina sesiju

Sesijas beigas

Obligāts

LV_eCookieOpenFlag, LV_LGCOM_ADVERTISING, LV_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE, LV_LGCOM_IMPROVEMENTS, LV_LGCOM_SOCIAL_MEDIA, top100_id

LG

Nodrošina sīkfailu izmantošanu/neizmantošanu pēc apmeklētāja izvēles un uzlecoša loga darbību.

1 gads

Funkcionāls

LG5_B2B_RecentlyView, LG5_CST_RecentlyView, LG5_B2B_CompareCart, LG5_CompareCart, LG5_CompareLock, LG5_PageHistory, LG5_ReviewHelpful, LG5_SearchResult, LG5_B2B_SearchResult, noMoreToday, __ttl__widget__ui, _4c_, _td_ssc_id, last_visit

LG

Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā nodrošinātu jums tādas noderīgas funkcijas kā produktu salīdzināšanu, atsauksmes un produktu video atskaņošanu.

Līdz 1 mēnesim

Analītisks

_ga, _gat, _gat_UA-101423321-1, _gat_UA-5478382-12, _gat_UA-72488049-16, _gid, __ar_v4, _gaexp, _derived_epik, ab7630811e055c47ddf0c9d50fb7c2, advcake_session_id, advcake_track_id, caltat

Google

Sīkfaili nodrošina Google Analytics darbību, ar kuru iespējams redzēt lapas apmeklētāju darbības un paradumus.

Līdz 2 gadiem

Analītisks

s_cc, s_fid, s_invisit, s_nr, s_ppv, _ppvl, s_sq, s_vi, s_vnum, at_track, AMCVS**, AMCV**, gpv_**

Adobe

Sīkfaili nodrošina Adobe Analytics (Omniture) darbību, ar kuru iespējams redzēt lapas apmeklētāju darbības un paradumus.

Līdz 2 gadiem

Analītisks

_ymAdobe_d, _ym_isad, _ym_uid, _ym_visorc, at_check, _ym_d

Yandex

Sīkfaili nodrošina Yandex Analytics darbību, ar kuru iespējams redzēt lapas apmeklētāju darbības un paradumus.

Līdz 1 gadam

Analītisks

nmstat

Siteimprove Analytics

Sīkfaili nodrošina Siteimprove Analytics darbību ar kuru iespējam redzēt lapas apmeklētāju darbības un paradumus.

2 gadi

Reklāmas

_fbp, _fbc

Facebook

Identificē apmeklētāja ierīci un nodrošina Facebook reklāmas analītiku un uzskaiti.

90 dienas

Reklāmas

_gcl_au, amp_87a1d7, cto_bundle, rcuid, rrlevt, rrpvid

Google

Identificē apmeklētāja ierīci un uzskaita Google reklāmas produktu izvirzīto mērķu uzskaiti.

Līdz 90 dienām

Reklāmas

_pin_unauth

Pinterest

Identificē apmeklētāja ierīci un nodrošina Pinterest reklāmas analītiku un uzskaiti.

1 gads

Reklāmas

_uetsid, uetvid

Microsoft

Identificē apmeklētāja ierīci un nodrošina Microsoft reklāmas analītiku un uzskaiti.

Līdz 1 gadam

Reklāmas

adcloud

Adobe

Identificē apmeklētajā ierīci un nodrošina Adobe reklāmas analītiku un uzskaiti.

Līdz sesijas beigām

Reklāmas

tmr_lvid, tmr_lvidTS, tmr_reqNum

VK.com

Identificē apmeklētāja ierīci un nodrošina VK.com reklāmas analītiku un uzskaiti.

332 dienas


Jūs varat jebkurā brīdī izdzēst visas sīkdatnes, izmantojot jūsu tīmekļa vietnes iestatījumus vai ierīces iestatījumus.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs paturam tiesības periodiski grozīt šo privātuma politiku pēc mūsu ieskatiem. Lūdzu, regulāri pārbaudiet mūsu privātuma politiku.

LG Electronics Latvia

Stājās spēkā: 25.05.2018.

Pēdējoreiz atjaunināta: 01.08.2021.

 

Tiešā tirgvedība

Mēs periodiski sazināmies ar lietotājiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus, ar e-pasta vai īsziņu starpniecību. Piemēram, mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai apstiprinātu jūsu pieprasījumu, nosūtītu jums paziņojumu par maksājumu, informāciju par mūsu produktu un pakalpojumu izmaiņām, kā arī, lai nosūtītu paziņojumus un citu informāciju atbilstoši likuma prasībām. Lai arī jūs varat atteikties no tirgvedības ziņojumiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu interesēs ir nodrošināt mums iespēju sniegt jums atsevišķas ziņas, kas nav saistītas ar tirgvedību, piemēram, paziņojumus par maksājumiem, kā arī to, ka sniegt jums atsevišķus paziņojumus var būt likuma prasība.

Tomēr mēs piedāvājam jums izmantot atteikšanās iespēju, ja nevēlaties saņemt tirgvedības vai cita veida ziņojumus no mums, piemēram, e-pastus vai jaunāko informāciju par jauniem pakalpojumiem un produktiem, kas ir pieejami Vietnēs, vai arī ja nevēlaties, lai mēs kopīgotu jūsu personu identificējošo informāciju ar trešām pusēm. Atteikšanās izvēli var izmantot, atzīmējot vai neatzīmējot attiecīgo lodziņu pie punktiem, kur tiek apkopota personu identificējoša informācija, vai arī, sazinoties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju.

Mēs apstrādāsim jūsu atteikšanās pieprasījumu, cik drīz vien iespējams, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos jūs varat saņemt vēl dažus ziņojumus, kamēr atteikšanās pieprasījums tiek apstrādāts. Jūs varat arī atteikties saņemt šādus e-pastus, noklikšķinot uz saites „Atteikt abonēšanu”, kas ir pieejama e-pasta tekstā.